Nawet 850 tysięcy dotacji na eksport w GO TO BRAND

GO TO BRANDJuż 1 marca 2018 rok nastąpi ogłoszenie do programu eksportowego GO TO BRAND. Wsparcie jest skierowane do branż o wysokim potencjale konkurencyjnym i innowacyjnym. Są to: biotechnologia i farmaceutyka, budowa i wykańczanie budowli, części samochodowe i lotnicze, maszyny i urządzenia, moda polska, IT/ICT, jachty i łodzie rekreacyjne, polskie specjalności żywnościowe, sprzęt medyczny, branże kosmetyczna, meblarska, usług prozdrowotnych. Drugim obszarem wsparcia są wybrane priorytetowe rynki zagraniczne, tj.: Algieria, Indie, Iran, Meksyk, Wietnam. W drugim obszarze może startować dowolna firma.

Kilka informacji o GO TO BRAND:

1. Maksymalna kwota kosztów kwalifikowalnych wynosi:

 • w przypadku wyboru przez wnioskodawcę jednego programu promocji o charakterze ogólnym na wskazanych rynkach perspektywicznych – 500 000 zł;
 • w przypadku wyboru przez wnioskodawcę co najmniej dwóch programów promocji o charakterze ogólnym na wskazanych rynkach perspektywicznych – 1 000 000 zł;
 • w przypadku wyboru przez wnioskodawcę branżowego programu promocji – 1 000 000 zł;
 • w przypadku wyboru przez wnioskodawcę branżowego programu promocji i co najmniej jednego programu promocji o charakterze ogólnym na wskazanych rynkach perspektywicznych – 1 000 000 zł.

2.Intensywność dofinansowania wynosi:

 • w przypadku wyboru przez wnioskodawcę formy dofinansowania w postaci pomocy publicznej na sfinansowanie kosztów wynajmu, budowy i obsługi stoiska wystawowego – do 50% wartości kosztów kwalifikowalnych;
 • w przypadku wyboru przez wnioskodawcę formy dofinansowania w postaci tylko pomocy de minimis:

– do 60% – dla średniego przedsiębiorcy;

– do 75% – dla małego przedsiębiorcy;

– do 80% – dla mikroprzedsiębiorcy z województwa mazowieckiego;

– do 85% – dla pozostałych mikroprzedsiębiorców

3. Do kosztów kwalifikowalnych zalicza się koszty:

 • usługi doradczej dotyczącej umiędzynarodowienia przedsiębiorcy;
 • szkolenia w zakresie umiędzynarodowienia przedsiębiorcy;
 • podróży służbowych pracowników przedsiębiorcy uczestniczącego w targach, misjach gospodarczych lub programie wspierającym rozwój na rynkach zagranicznych w zakresie i według stawek określonych w przepisach w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju koszty: diet, noclegów, przejazdów i dojazdów środkami komunikacji miejscowej, innych niezbędnych wydatków związanych z tymi podróżami takich jak opłaty za: uzyskanie wiz, bagaż, przejazd drogami płatnymi i autostradami, postój w strefie płatnego parkowania, miejsca parkingowe;
 • transportu i ubezpieczenia osób i eksponatów w związku z udziałem w targach i misjach gospodarczych tj. koszty:zakupu usług w zakresie transportu i ubezpieczenia za granicą oraz na terytorium RP osób (pracowników wnioskodawcy i innych osób uczestniczących w realizacji projektu, w tym uczestników przyjazdowej misji gospodarczej) oraz eksponatów, odprawy celnej i spedycji, bagażu i nadbagażu,
 • rezerwacji miejsca wystawowego na targach, opłaty rejestracyjnej za udział w targach oraz wpisu do katalogu targowego;
 • organizacji stoiska wystawowego na targach lub wystawie, w tym w szczególności koszty wynajmu, budowy i obsługi stoiska wystawowego podczas uczestnictwa MŚP w danych targach lub danej wystawie, w tym koszty zakupu gotowych, zindywidualizowanych elementów zabudowy stoiska wystawowego;
 • reklamy w mediach targowych;
 • udziału w seminariach, kongresach i konferencjach;
 • organizacji pokazów, prezentacji i degustacji produktów w zakresie promocji marki produktowej, w tym zakupu usług w tym zakresie: wynajmu niezbędnych pomieszczeń oraz sprzętu; zakupu usług tłumaczenia; zakupu usług kateringowych; zakupu usług hotelowych dla uczestników przyjazdowej misji gospodarczej;
 • informacyjno-promocyjne projektu koszty:
 1. nabycia lub wytworzenia oraz instalacji elementów dekoracyjnych uwzględniających założenia wizualizacji Marki Polskiej Gospodarki, tj. przede wszystkim panelu promocyjnego MPG,
 2. nabycia lub wytworzenia oraz dystrybucji materiałów informacyjno-promocyjnych takich jak gadżety, materiały drukowane np. foldery, ulotki, wizytówki,
 3. przygotowania i prowadzenia działań informacyjno-promocyjnych w mediach tradycyjnych, elektronicznych, cyfrowych,
 4. przygotowania lub tłumaczenia strony internetowej wnioskodawcy,
 5. produkcji i emisji spotów i filmów informacyjno-promocyjnych;

Rozpoczęcie naboru wniosków: 4 kwietnia 2018 r.

Zakończenie naboru wniosków: 8 maja 2018 r.

Z naszych informacji wynika, że będzie to już ostatni nabór.