Dotacje na eksport w ramach działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP

1.2 Internacjonalizacja MŚP Ogłoszono dziś nabór wniosków o dofinansowanie do działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 – 2020. Konkurs jest podzielony na dwie rundy. Runda konkursu obejmuje nabór projektów, ocenę spełniania kryteriów wyboru projektów i rozstrzygnięcie właściwej instytucji w zakresie wyboru projektów do dofinansowania.
Termin naborów:
1) dla rundy I – od27 lutego 2018 r.do 29 marca 2018r.(w ostatnim dniu naboru do godz. 16:00:00);
2) dla rundy II-od 30 lipca 2018 r. do 4 września 2018 r.(w ostatnim dniu naboru do godz.16:00:00).
Rodzaje projektów podlegających dofinansowaniu:
W ramach działania 1.2 POPW możliwością objęcia dofinansowaniem podlegają projekty obejmujące kompleksowe, indywidualne, profilowane pod odbiorcę działania związane z opracowaniem i przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności firmy.
Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi:
100 000 000,00 zł.

1.2 Internacjonalizacja MŚP

1.2 Internacjonalizacja MŚP

Maksymalna kwota dofinansowania projektu wynosi:

1) 800 000,00zł (w przypadku wybrania co najmniej jednego rynku docelowego internacjonalizacji spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii) lub
2) 550 000,00zł (w przypadku wybrania wyłącznie rynków docelowych internacjonalizacji z Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii), w tym:
– maksymalnie 30 000,00 zł dofinansowania na pokrycie kosztów usług doradczych dotyczących opracowania nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności MŚP;
– maksymalnie 10 0000,00 zł dofinansowania na pokrycie kosztów związanych z zakupem oprogramowania niezbędnego do automatyzacji procesów biznesowych w związku z przygotowaniem do internacjonalizacji działalności oraz doradztwo z tym związane.
Maksymalna intensywność dofinansowania projektu wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych.
Dofinansowanie w ramach działania 1.2 POPW stanowi pomoc de minimis.

Wybrane wymagania wobec wnioskodawców:

  • posiadanie statusu MŚP,
  • prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce Wschodniej co najmniej 12 miesięcy,
  • zamknięty co najmniej jeden rok obrotowy,
  • przychody w roku obrotowym nie mniejsze niż 200 tys. zł co najmniej raz w okresie 3 lat przed złożeniem wniosku,
  • posiadanie co najmniej jednego produktu (wyrobu lub usługi) posiadającego potencjał do internacjonalizacji na co najmniej jednym nowym rynku zagranicznym.

Dofinansowanie można przeznaczyć na:

  • koszty usług doradczych związanych z opracowaniem i przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego;
  • koszty innych usług komplementarnych względem zakupywanych usług doradczych związanych z przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego;
  • koszty udziału w międzynarodowych targach, wystawach lub misjach gospodarczych;
  • koszty związane z nabyciem oprogramowania niezbędnego do automatyzacji procesów biznesowych w związku z przygotowaniem do internacjonalizacji działalności.