0

Programy Unijne na lata 2007-2013 — od tego się zaczęło

Aby sięgnąć po unijne środki, Polska musiała opracować szereg dokumentów programowych, w oparciu o które będzie można starać się o dofinansowanie z unijnej kasy. Najważniejszym dokumentem jest Narodowa Strategia Spójności, która określa priorytety i obszary wykorzystania oraz system wdrażania funduszy unijnych. Celem strategicznym Narodowej Strategii jest poprawa konkurencyjności polskiej gospodarki, wzrost zatrudnienia oraz poziomu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej.

Cele Narodowej Strategii będą realizowane poprzez tak zwane programy. W latach 2007–2013 będą obowiązywały następujące programy wsparcia:

  1. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko — ma na celu podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski, rozwój infrastruktury technicznej, ochronę i poprawę stanu środowiska naturalnego, zdrowia oraz tożsamości kulturowej. Dofinansowane zostaną tutaj duże inwestycje na poziomie krajowym w obszarze ochrony środowiska, rozwoju sieci transportowej i energetycznej, w dziedzinie kultury, służby zdrowia i szkolnictwa wyższego.
  2. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka — ma na celu wspieranie szeroko rozumianej innowacyjności obejmującej działania o charakterze naukowym, technicznym, organizacyjnym, finansowym czy handlowym. Przewiduje się tu dofinansowanie projektów badawczych i prac rozwojowych prowadzących do powstawania i wdrażania nowoczesnych technologii i innowacji, infrastruktury jednostek naukowo–badawczych, przedsiębiorstw wprowadzających nowoczesne technologie i rozwiązania innowacyjne, przedsiębiorstw poszukujących zagranicznych partnerów handlowych; budowy elektronicznej administracji i e-usług.

  1. Program Operacyjny Kapitał Ludzki — ma na celu wzrost zatrudnienia i poprawę spójności społecznej. W ramach tego programu będzie można liczyć na dofinansowanie takich dziadzin jak: przeciwdziałanie bezrobociu, podnoszenie jakości systemu oświaty i szkolnictwa wyższego, kształcenie kadr i rozwój pracowników, podnoszenie jakości usług administracji publicznej i samorządowej.
  2. Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej — ma na celu wsparcie pięciu najsłabiej rozwiniętych województw: podkarpackiego, świętokrzyskiego, lubelskiego, podlaskiego, i warmińsko–mazurskiego. Program ten przewiduje wsparcie regionalnych gospodarek, ośrodków edukacji, infrastruktury drogowej, transportowej, komunikacyjnej i turystycznej.
  3. Wojewódzkie Regionalne Programy Operacyjne — poszczególne województwa opracowały programy wsparcia na poziomie regionalnym, w których przewidują dofinansowanie regionalnej infrastruktury transportowej, komunikacyjnej, zdrowotnej, turystycznej, edukacyjnej i środowiska naturalnego. W każdym z regionalnych programów przewidziane jest także wsparcie dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na działania prowadzące do ich rozwoju.
  4. Programy Współpracy terytorialnej — obejmują współpracę transgraniczną, transnarodową i międzyregionalną.

Wśród programów unijnych na lata 2007–2013 można wyróżnić ponadto Program Rozwoju Obszarów Wiejskich. Ma on na celu wsparcie obszarów wiejskich poprzez dofinansowanie inwestycji prowadzących do poprawy konkurencyjności sektora rolnego i leśnego, środowiska naturalnego obszarów wiejskich,  jakości życia na obszarach wiejskich oraz do zróżnicowania w kierunku działalności nierolniczej.

Dodaj komentarz