0

Dotacja na utworzenie stanowiska pracy

Pracodawca planujący utworzenie nowego miejsca pracy może zwrócić się o refundację kosztów poniesionych z tego tytułu do Powiatowego Urzędu Pracy. Dofinansowanie może wynieść blisko 18,5 tys. zł. Jednakże warunkiem jest zatrudnienie osoby bezrobotnej na nowo powstałym stanowisku. Pierwszym krokiem do uzyskania dotacji będzie złożenie wniosku o refundację utworzenia nowego stanowiska w Urzędzie Pracy. Odpowiedni wniosek można pobrać ze strony urzędu. Następnie wraz wymaganymi dokumentami (m.in. formą zobezpieczenia) należy złożyć go w Powiatowym Urzędzie Pracy. Na decyzję w sprawie otrzymania bądź nieotrzymania dotacji poczekamy do 30 dni. W przypadku decyzji pozytywnej zostaniemy zaproszeni do podpisania stosownej umowy z Urzędem Pracy. Ten następnie zaproponuje nam kandydatów do objęcia nowego stanowiska, które przygotowujemy np. poprzez zakup mebli czy komputera. Po wyborze właściwej osoby i zakupie wszystkich potrzebnych rzeczy udajemy się do urzędu po refundację przedkładając odpowiednie faktury zakupu.

Prawną podstawą refundacji nowego stanowiska pracy jest Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2004 r. nr 99 poz. 1001 z późniejszymi zmianami). Dzięki refundacji kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy istnieje możliwość okresowej aktywizacji zawodowej bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy. Taka pomoc finansowa może ponadto stanowić interesującą formę dotacji inwestycyjnej dla firmy, która przykładowo planuje zakup inwestycyjny określonej maszyny, do której obsługi i tak musiałaby zatrudnić nowego pracownika.

W przypadku refundacji kosztów wyposażenia i doposażenia nowego stanowiska pracy dla bezrobotnego poniesionych przez pracodawcę, może on liczyć na ich zwrot w wysokości określonej w umowie. Wielkość tej refundacji nie może jednak być większa niż pięciokrotność przeciętnego wynagrodzenia. Ponadto o rzeczoną dotację może ubiegać się tylko taki pracodawca, u którego stan zatrudnienia nie uległ redukcji w rocznym okresie poprzedzającym złożenie wniosku. Dodatkowo pracodawca składający tenże wniosek zobowiązuje się do utrzymania nowo powstałego stanowiska w pełnym wymiarze czasu pracy przez okres nie krótszy niż 24 miesiące. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przyznana zostaje refundacja nieprzekraczająca rzeczywiście poniesionych kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej.

Refundacja ze środków Funduszu Pracy znana także jako „pomoc na zatrudnienie” jest publiczną pomocą finansową na tworzenie stanowisk pracy. Podmiot prowadzący działalność gospodarczą może otrzymać około 18,5 tys. na jedno stanowisko pracy utworzone dla osoby bezrobotnej, jednakże w przypadku niedotrzymania warunków refundacji zawartych w umowie obowiązany jest do zwrotu otrzymanych środków wraz z naliczonymi odsetkami.

Koszty wyposażenia ponosimy dopiero kiedy podpiszemy umowę  o przyznaniu dotacji z Urzędu Pracy. Z dotacji nie sfinansujemy wynagrodzenia pracownika, a jedynie miejsce jego procy np. laptop, oprogramowanie, biurko.  Niektóre urzędy pracy pozwalają nawet na zakup auta. W każdym jednak Urzędzie Pracy jest regulamin przyznawania dotacji i z tym dokumentem powinniśmy się zapoznać na początku. Informacje tam zawarte powiedzą nam co możemy kupić a co nie.

Na koniec moja wskazówka z doświadczenia przy pisaniu wniosków o taka refundacje. Jeżeli mamy już osobę, którą jest bezrobotna to możemy napisać od razu do Urzędu, że interesuje nas konkretna osoba. Urząd Pracy przeważnie akceptuje taki wybór i odrazu można zatrudnić taką osobę. Często doradzam także swoim klientom aby najpierw wzięli taką osobę na trzymiesięczny staż.Wynagrodzenie stażysty będzie finansował Urząd, a my będzie mogli lepiej poznać naszego przyszłego pracownika. Pod koniec stażu najlepiej wystąpić z wnioskiem o dotacje na stanowisko pracy.

Proszę pamiętać, że o taką dotacje mogą starać się firmy działające na rynku powyżej 6 miesięcy i zatrudniające co najmniej jednego pracownika na umowę o prace. Firma nie może mieć także żadnych zaległości w Urzędzie Skarbowym oraz w Zus-ie.

Dodaj komentarz