0

Program 312 Tworzenie i Rozwój Mikroprzedsiębiorstw w pigułce

We wrześniu b.r. rusza kolejny nabór wniosków o przyznanie dofinansowania na działanie 312 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Wsparcie finansowe, jakie można uzyskać w ramach tego działania jest skierowane bezpośrednio do osób chcących podjąć lub rozwinąć mikroprzedsiębiorstwo, działające w którymś z następujących obszarów:

– usługi dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa,

–  usługi dla ludności,

–  sprzedaż hurtowa i detaliczna,

–  rzemiosło lub rękodzielnictwo,

–  roboty i usługi budowlane oraz instalacyjne,

–  usługi turystyczne oraz związane ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem,

–  usługi transportowe,

–  usługi komunalne,

–  przetwórstwo produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych,

–  magazynowanie lub przechowywanie towarów,

–  wytwarzanie produktów energetycznych z biomasy,

–  rachunkowość, doradztwo lub usługi informatyczne.

O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby fizyczne i osoby prawne, podejmujące lub prowadzące działalność gospodarczą, spółki prawa handlowego nieposiadające osobowości prawnej i wspólnicy spółek cywilnych, prowadzący działalność gospodarczą.

Aby otrzymać dotację musimy spełniać kilka kryteriów. Pierwszym z nich jest to, aby siedziba, oddział lub miejsce zamieszkania przedsiębiorcy oraz, w przypadku operacji związanych z budową, przebudową, remontem połączonym z modernizacją, wyposażeniem lub zagospodarowaniem nieruchomości objętych operacją – miejsce położenia nieruchomości znajdowały się w miejscowości należącej do gminy:

–     wiejskiej,

–     miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców lub 20 tys. mieszkańców (w przypadku podejmowania lub rozwijania usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa oraz w przypadku grup producentów rolnych, wstępnie uznanych grup producentów owoców i warzyw oraz organizacji producentów owoców i warzyw), lub

–     miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców.

Kolejne kryterium to utworzenie w ramach realizacji przedsięwzięcia co najmniej 1 miejsca pracy. A od tego ile miejsc pracy utworzymy zależy wysokość limitu dofinansowania jaka nam przysługuje. Jeśli planujemy utworzyć co najmniej 1 i mniej niż 2 miejsca pracy, to maksymalna kwota dofinansowania jaka nam przysługuje wynosi 100 tys. zł. Jeśli plan operacji przewiduje utworzenie co najmniej 2 i mniej niż 3 miejsca pracy, limit ten zwiększa się do 200 tys. zł. Natomiast jeśli w ramach realizacji projektu powstaną co najmniej 3 etaty, wtedy przysługuje nam maksymalne dofinansowanie do 300 tys. zł.

Pomoc finansowa jest udzielana na zasadzie refundacji części poniesionych kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, a maksymalny poziom dofinansowania może wynieść 50% kosztów kwalifikowanych. Każdy kto otrzyma dotację, może się starać o udzielenie zaliczki na realizację operacji. Kwota takiej zaliczki nie może jednak przekroczyć 20% kwoty przyznanej pomocy.

Dodaj komentarz