0

Dotacje dla firm realizujących inwestycje na terenie woj. Śląskiego

Dziś chcemy opisać działanie programu dla woj. śląskiego. Każde województwo w Polsce ma swoje programy regionalne, które w jakiejś części są skierowane do przedsiębiorców. W woj. śląskim takim programem jest oś priorytetowa I Badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość, Działanie 1.2 Mikroprzedsiębiorstwa i MSP. Jeżeli nasza firma ma siedzibę lub oddział  na ternie śląska bądź planuje zrealizować na tym terenie inwestycje to nasza firma będzie mogła startować w takim programie.

Dotacje dla przedsiębiorstw województwa śląskiego w ramach osi jeden i zostały podzielone na dwa działania:

1 .Działanie 1.2 Mikroprzedsiębiorstwa i MSP, Poddziałanie 1.2.1 Mikroprzedsiębiorstwa

Program skierowany jest do  mikroprzedsiębiorstw,  czyli firm zatrudniających poniżej 10 osób, posiadających oddział lub siedzibę na terenie województwa śląskiego. W ramach programu możemy wnioskować  o dotacje na:

– Rozbudowę przedsiębiorstwa mającą na celu wprowadzenie nowych lub lepszych produktów lub usług.
– Zmianę procesu produkcji lub świadczenia usług.
– Dostosowywanie produktów i technologii do wymogów określonych prawem krajowym i unijnym.
– Zastosowanie i wykorzystywanie nowych technologii informatycznych i komunikacyjnych w przedsiębiorstwie.
– Udział w targach i wystawach międzynarodowych i misjach gospodarczych za granicą.

Ile możemy dostać?

Maksymalna wartość dotacji wynosi 200 tys. zł.

Kiedy możemy składać wniosek?

Nabór wniosków został przewidziany na wrzesień tego roku i będzie to ostatni nabór do roku 2013

2. Działanie 1.2, Poddziałanie 1.2.2 Małe i średnie przedsiębiorstwa

Drugie działanie skierowane jest do małych i średnich przedsiębiorstw zatrudniających od 10 osób do 250 osób. Przykładowe projekty inwestycyjne obejmują:

– Rozbudowę przedsiębiorstwa prowadzącą do wprowadzenia nowych lub lepszych produktów lub usług.
– Zmianę procesu produkcji lub świadczenia usług.
– Dostosowywanie produktów i technologii do wymogów określonych prawem krajowym i unijnym.
– Zastosowanie i wykorzystywanie nowych technologii informatycznych i komunikacyjnych w przedsiębiorstwie.
– Udział w targach i wystawach międzynarodowych oraz w misjach gospodarczych za granicą.
– Działania inwestycyjne związane z rozpoczęciem lub rozwojem działalności eksportowej.
– Usługi doradcze w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

Ile możemy otrzymać?

Maksymalna wartość dotacji wynosi 750 tys. zł.

Kiedy możemy składać wniosek?

Nabór wniosków został przewidziany na wrzesień tego roku i będzie to ostatni nabór do roku 2013 r.

Co możemy kupić za dotacje?

Częścią wspólną obu programów to zakres wydatków. Do kosztów kwalifikowanych (podlegających dofinansowaniu) zaliczyć można między innymi:

  • zakup maszyn i urządzeń,
  • zakup oprogramowania, technologii, patentów, licencji,
  • budowa lub zakup nieruchomości,
  • remont lokalu lub zakładu produkcyjnego,
  • wdrożenie certyfikatu jakościowego,
  • przeprowadzenie badań,
  • zakup specjalistycznego środka transportu,
  • zakup gruntu pod inwestycję do wysokości 10% projektu,

Należy pamiętać, że dotacje unijne działają na zasadzie refundacji, czyli inwestycja musi zostać zrealizowana własnym nakładem pieniężnym, ewentualnie przy pomocy kredytów bankowych lub pożyczek z Regionalnych Funduszy Pożyczkowych. Po realizacji i rozliczeniu inwestycji otrzymujemy zwrot poniesionych kosztów na określonym poziomie. W województwie śląskim stopa refundacji wynosi 60% dla mikro jak i małych firm. 50% jest przeznaczone dla średnich firm. Poniższy przykład pokazuje jak należy rozumieć refundacje.

Przykład:

Mikroprzedsiębiorstwo z województwa śląskiego zamierza zrealizować inwestycje, która polegać będzie na zakupie odpowiedniego sprzętu komputerowego i towaru. Łącznie inwestycja wynosić będzie 120 tys. zł.

100 tys. zł kosztować będzie sprzęt komputerowy

20 tys. zł to koszt czynszu za wynajmowany lokal

Kosztem kwalifikowanym w tym wypadku jest tylko sprzęt komputerowy, gdyż unia nigdy nie finansuje w ramach dotacji kosztów związanych z bieżącym funkcjonowaniem działalności. Dlatego też tylko 100 tys. zł na zakup sprzętu jest kosztem kwalifikowanym i to właśnie 60% z tej kwoty zwróci unia po zakończeniu inwestycji. Oznacza to, że firma dostanie zwrot 60 tys. zł.

Dodaj komentarz