Czy warto być innowacyjnym?? Dotacje na innowacje dla firm w małopolsce w ramach MRPO 2014-2020

dotajce na innowacjeOstatnio Komisja Europejska zatwierdziła ostatecznie projekty regionalnych programów operacyjnych dla siedmiu województw. Póki co, nie ma wśród nich Małopolski, jednak niebawem ta sytuacja powinna ulec zmianie. Sprawa związana z z zatwierdzaniem projektów programów operacyjnych dla Polski dopiero w 2015 roku została już jakiś czas temu poruszona w jednym z artykułów na naszym blogu rozwijamyfirme.pl. Wskazywano wówczas na uwarunkowania spowodowane ekonomią i rozgrywkami politycznymi. Dlatego bez obaw można stwierdzić, że wkrótce Małopolski Regionalny Program Operacyjny 2014-2020 powinien być przyjęty w wersji ostatecznej, a za kilka miesięcy powinny ruszyć pierwsze nabory.

Jednak już w tym momencie warto szczegółowo zapoznać się z działaniami i instrumentami przewidzianymi dla przedsiębiorców w ramach MRPO 2014-2020. Jest to konieczne, aby planowane projekty inwestycyjne realizowane przez firmę przypisać do odpowiedniej osi i priorytetu inwestycyjnego, aby następnie móc ubiegać się o dotację. Warto to zrobić już dziś, choć pierwsze nabory to dopiero kwestia przyszłości. Ale dobra lokalizacja działań przedsiębiorcy w ramach programu operacyjnego to podstawa do przyszłego sukcesu i otrzymania unijnej dotacji, która pozwoli na zrealizowanie planowanych działań inwestycyjnych.

W tym artykule zostanie zreferowana Oś 1. Gospodarka wiedzy w ramach MRPO 2014-2020.

Oś priorytetowa 1. MRPO 2014-2020 realizuje cel związany z rozwojem innowacyjności sektora MŚP działającego w Małopolsce. Wynika to z potrzeby wzmacniania pozycji konkurencyjnej gospodarki regionu, która odnosi się do specjalizacji technologicznej regionu. Działania będą ukierunkowane na te regiony, które wykazują największy potencjał, który przełoży się na wzrost gospodarki Małopolski. Aby zrealizować to działanie w praktyce został zaplanowany szereg zachęt do większej otwartości i chęci ze strony przedsiębiorców do wdrażania innowacyjnych rozwiązań, współpracy z sektorem badawczo-naukowym oraz profesjonalizację otoczenie związanego z biznesem/. Instrumenty przewidziane w ramach tej osi priorytetowej pozwolą na wzrost nakładów pieniężnych na badania i rozwój. Jest to element kluczowy dla rozwoju gospodarki Małopolski, która poprzez to stanie sie bardziej konkurencyjna na rynku Unii Europejskiej oraz wpłynie korzystnie na rozwój gospodarki krajowej.

Oś priorytetowa I. MRPO 2014-2020 składa się z dwóch priorytetów inwestycyjnych tj. 1a i 1b. Do przedsiębiorców głównie jest skierowany Priorytet inwestycyjny 1b, w którym instytucją pośredniczącą jest Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości. Na realizację projektów skupionych w PI 1b dysponuje ono kwotą w wysokości 190 mln euro.

Priorytet inwestycyjny 1b dla MRPO 2014-2020 koncentruje się na propagowaniu inwestycji ze strony przedsiębiorstw w innowacje, nawiązywanie współpracy przez przedsiębiorców z sektorem nauki szkolnictwa wyższego oraz ośrodkami badawczo – rozwojowymi i wdrażaniu wyników tych prac. Ponadto jego zadaniem jest przede wszystkim pobudzanie do transferu wiedzy i technologii oraz ulepszania produktów i usług.

Priorytet inwestycyjny 1b będzie umożliwiał realizację różnych projektów, które w konkretnym wymiarze sprowadzają się do następujących działań:

projektyPierwsza grupa projektów:

Jak podaje projekt MRPO 2014-2020 jednym z ważnych elementów wsparcia będzie „realizacja badań naukowych i prac rozwojowych, z uwzględnieniem prac demonstracyjnych i pilotażowych, walidacji, włącznie z uruchomieniem pierwszej produkcji i przygotowaniem do wdrożenia wyników prac B+R w działalności gospodarczej„.

W tej grupie operacji znajdują się takie działania, jak:

prowadzenie badań eksperymentalnych, a także przemysłowych, które będą skutkować opracowaniem, a także wdrożeniem do działalności firmy nowych i/lub ulepszonych produktów i/lub usług,

zakup wyników badań naukowo-rozwojowych, jeżeli posłużą opracowaniu nowej innowacji,

przygotowanie prototypów dla celów prowadzenia doświadczeń,

-powstawanie instalacji o charakterze demonstracyjnym lub pilotażowym.

Ten obszar koncentruje się na wsparciu całościowego procesu opracowywania i wdrażania wyników badań naukowo-rozwojowych, a także innowacji, łącznie z uruchomieniem właściwego procesu produkcji. Wniosek o wsparcie może również dotyczyć konkretnego etapu tego procesu lub mieć charakter kompleksowy.

 

Druga grupa projektów

Według MRPO 2014-2020 drugim głównym obszarem PI 1b jest „rozwój infrastruktury dla działalności badawczo-rozwojowej w przedsiębiorstwach„.

Projekty z tego obszaru mogą odnosić się do:

-inwestycji w urządzenia niezbędne do prowadzenia działalności z zakresu B+R na poziomie przedsiębiorstwa; dotyczy to również zakup przyrządów służących do badania jakości wytwarzanych produktów,

-inwestycje polegające na tworzeniu, bądź rozwijaniu komórek z zakresu B+R
w przedsiębiorstwach.

Dwie pierwsze grupy projektów odnoszą się do podstawowych obszarów wsparcia w ramach PI 1b MRPO 2014-2020. poniżej wyszczególniono działania o charakterze uzupełniającym, które jednak są niezbędne i konieczne z punktu widzenia osiągnięcia założonego celu w związku z realizacja PI 1b.

Trzecia grupa projektów

Obejmuje działania uzupełniające, których mechanizmem będą bony na innowacje. Mają one za zadanie zacieśnić współpracę przedsiębiorców z sektora MŚP, ośrodków rozwojowo-badawczych (sektor B+R) oraz innowacyjnego otoczenia biznesu.

Celem wprowadzenia bonów jest usprawnienie transferu wiedzy do działalności gospodarczej oraz większej aktywności we wdrażaniu innowacji do działalności firmy. Ponadto wspierają one działania podejmowane równolegle w ramach wybranych priorytetów inwestycyjnych 3. i 8. osi priorytetowej MRPO 2014-2020. Oś priorytetowa 3. – Przedsiębiorcza Małopolska oraz oś priorytetowa 8. – Rynek pracy w ramach MRPO 2014-2020.

Czwarta grupa projektów

Jest związana z działaniami uzupełniającymi polegającymi na wspieraniu rozwoju centrów, które transferują wiedzę. Centra te mają wspierać na poziomie regionu nawiązywanie współpracy na pograniczu biznesu i nauki odnośnie innowacji oraz rozwoju, dzięki oferowaniu specjalistyczne usługi

Piąta grupa projektów

Jest skierowana do wyspecjalizowanych instytucji będących w otoczenia biznesu. Będą one wspierane poprzez rozbudowę infrastruktury jedynie w zakresie koniecznym do świadczenia profesjonalnych usług służących wspieraniu innowacji technologicznego rozwoju firm i przedsiębiorstw.

Głównymi odbiorcami działań w ramach PI 1b powinni być i będą firmy
i przedsiębiorstwa |z sektora MŚP.

Oś priorytetowa 1. Gospodarka wiedzy w ramach MRPO 2014-2020 w priorytecie inwestycyjnym 1b zawiera działania umożliwiające i stymulujące rozwój i podnoszenie konkurencyjności gospodarki małopolski poprzez zachętę do wdrażania innowacji i rozbudowy sektora B+R oraz współpracy na pograniczu nauki i firm z Małopolski.

Daje kompleksowe narzędzia i rozwiązania dla wdrażania innowacyjnych rozwiązań i tym samym umożliwia realizacje planów inwestycyjnych wielu przedsiębiorców z regionu.