Wyposażanie laboratorium B+R w Małopolsce

wyposażenie laboratoriunJeżeli firma chce stworzyć lub doposażyć laboratorium w sprzęt to nadarza się okazja do pozyskania dotacji unijnej na ten cel. Nabór do programu jest już otwarty i potrwa do końca października. Jednak tego konkursu nie można utożsamiać z programem inwestycyjnym. Tutaj aplikuje się o wsparcie wyłącznie na zakup środków potrzebnych do stworzenia lub rozwoju laboratorium. W projekcie trzeba opisać również, jakie projekty badawcze będą prowadzone. Jest to konieczne, w celu uzasadnienia zakupu sprzętu w ramach projektu.

Kto może składać wnioski? 

  1. Przedsiębiorstwa, szczególności mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa,
  2. Konsorcja przedsiębiorstw z udziałem mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Na co można otrzymać dofinansowanie? 

W ramach niniejszego konkursu, wsparciem objęte zostaną inwestycje przedsiębiorstw dotyczące tworzenia warunków infrastrukturalnych dla działalności badawczo-rozwojowej, ukierunkowanej na wytworzenie i wprowadzenie do własnej działalności gospodarczej nowych produktów, procesów lub usług tj.:

A) inwestycje w aparaturę badawczą oraz innego typu infrastrukturę niezbędną do prowadzenia działalności B+R, w tym infrastrukturę służącą badaniu jakości wytwarzanych przez dane przedsiębiorstwo produktów, procesów lub usług,

B) inwestycje w infrastrukturę centrów badawczo-rozwojowych.

Finanse

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie

Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi 87 760 000,00 PLN.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny całkowity poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu w przypadku mikro i małych przedsiębiorstw wynosi 55%, dla średnich przedsiębiorstw 45%, a dla przedsiębiorstw innych niż MŚP 35%.

Minimalny wkład własny Wnioskodawcy

Minimalny wkład własny w przypadku Wnioskodawców posiadających status mikro lub małego przedsiębiorstwa wynosi 45%, dla średnich przedsiębiorstw 55%, a dla przedsiębiorstw innych niż MŚP 65%.

Warto składać wniosek o dotację, gdyż z pomocą pozyskanych funduszy firma może stworzyć zaplecze, które pozwoli jej na poszukiwanie i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań.