Dotacje dla firm dostępne w Małopolsce

W Małopolsce programów unijnych dla firm wartych uwagi jest kilka. Do najważniejszych należą:

1) Inwestycyjne:
A) Program regionalny: RPO Małopolska 3.4.4 Dotacje dla MŚP

Start programu: nabór organizowany co roku.

Dotacja max: 13,75 mln zł (55% dofinansowania).

dotacje na innowacjeJedynym programem, który pozwala na wdrożenie inwestycji w przedsiębiorstwach, jest działanie 3.4 Rozwój i konkurencyjność małopolskich MŚP/3.4.4 Dotacje dla MŚP w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. W programie finansowane będą przedsięwzięcia inwestycyjne mające na celu rozwój/rozbudowę przedsiębiorstw, przedsięwzięcia prowadzące do wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów/usług, zwiększające skalę działalności, prowadzące do wzrostu zasięgu oferty poprzez zdobywanie nowych rynków zbytu, w tym w szczególności:

– inwestycje w nowoczesne maszyny, urządzenia i sprzęt produkcyjny, w celu wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług,

– rozwój sprzedaży produktów i usług w Internecie (handel elektroniczny),

-inwestycje dotyczące stosowania w działalności gospodarczej technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK), przedsięwzięcia z zakresu dostosowania istniejących instalacji produkcyjnych do standardów najlepszych dostępnych technik (BAT – best available technology).

Wszystko pięknie brzmi, gdyby nie jeden istotny szczegół związany z zakresem inwestycji, która ma polegać na:

 1. Wykorzystaniu wyników prac B+R lub wynalazków objętych ochroną patentową lub wzorów użytkowych chronionych prawami ochronnymi lub posiadających zgłoszony wniosek o ochronę patentową lub prawo ochronne na wzór użytkowy poprzez wprowadzenie na rynek nowych lub znacząco udoskonalonych w zakresie ich cech funkcjonalnych lub użytkowych produktów (tj. wyrobów lub usług) lub procesów. Beneficjent musi legitymować się uregulowanymi kwestiami z zakresu ochrony praw własności przemysłowej w odniesieniu do posiadanych wyników prac B+R, patentów lub wzorów użytkowych, które zamierza wdrożyć w ramach projektu. W tym zakresie wspierane będą:
 2. a) projekty innowacyjne, polegające na wdrożeniu posiadanych wyników prac B+R, opracowanych w ramach realizacji fazy badawczo-rozwojowej projektu, przy wsparciu środków z osi 1 RPO WM, bądź innych środków europejskich lub zrealizowanych samodzielnie przez przedsiębiorstwo ze środków własnych lub nabytych przez przedsiębiorstwo. Nabycie wyników prac B+R może nastąpić jedynie od: jednostki naukowej w rozumieniu ustawy z dn. 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, posiadającej przyznaną kategorię naukową A+, A lub B, o której mowa w tej ustawie lub przedsiębiorcy posiadającego status centrum badawczo-rozwojowego w rozumieniu ustawy z dn. 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej lub konsorcjum naukowego lub konsorcjum naukowo-przemysłowego (konsorcja składające się wyłącznie z podmiotów wpisujących się w niniejszy katalog) lub niezależną jednostkę, stanowiącą akredytowane laboratorium (posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji) lub notyfikowane laboratorium (ujęte w aktualnym obwieszczeniu ministra właściwego ds. gospodarki w sprawie informacji o notyfikowanych jednostkach certyfikujących i jednostkach kontrolujących oraz notyfikowanych laboratoriach).
 1. b) projekty innowacyjne, polegające na wdrożeniu wynalazków chronionych patentem lub wzorów użytkowych objętych prawami ochronnymi lub posiadających zgłoszony wniosek o ochronę patentową wynalazku lub zgłoszony wniosek o prawo ochronne na wzór użytkowy.

Wnioskodawca w chwili składania wniosku o dofinansowanie musi dysponować wynikami prac B+R, wynalazkiem chronionym patentem lub wzorem użytkowym chronionym prawami ochronnymi lub dokumentem/dokumentami potwierdzającymi złożenie wniosku o ochronę patentową wynalazku lub wniosku o prawo ochronne na wzór użytkowy.

Zgodnie z tym co zostało napisane, maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych to 25 mln zł. Jeżeli założy się poziom dofinansowania wynoszący 55% (tyle wynosi poziom dofinansowania w Małopolsce dla mikro i małych, 45% dla średnich), to można otrzymać 13,75 mln zł (11,25 dla średnich firm) do wzięcia na wdrożenie wyników B+R lub patentu.

W przypadku przeprowadzenia badań B+R struktura dokumentu końcowego powinna zawierać, co najmniej:

 • opis techniczny,
 • założenia przyjęte w badaniach,
 • metodologię badań,
 • wyniki przeprowadzonych badań,
 • wyniki testów weryfikujących,
 • wskazanie autora badań oraz instytucji weryfikującej) ich formę,
 • sposób uwzględnienia w aktywach firmy.

Do konkursu trzeba dołączyć również kopie dokumentacji potwierdzającej ten fakt, więc sam opis nie wystarczy.

B) Program regionalny: RPO Małopolska, działanie 4.2 EKO-PRZEDSIĘBIORSTWA

Start programu: IV kwartał 2017 r.

Dotacja max: b.d. (45% dofinansowania dl średnich, 55% dla mikro i małych)

eko przedsiębiorstwaW wyniku realizacji Działania sektor  MŚP będzie mógł liczyć na wsparcie w zakresie podniesienia efektywności energetycznej przedsiębiorstw poprzez wprowadzenie zmian w procesach technologiczno-produkcyjnych, kompleksową modernizację energochłonnych obiektów będących zapleczem działalności przedsiębiorstw (np. budynków produkcyjnych, usługowych, produkcyjno-usługowych) oraz zwiększone wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Program będzie finansował również modernizacje linii produkcyjnych.

2) Eksportowe:
A) Program regionalny: RPO Małopolska 3.3.2 Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP

Start programu: III kwartał 2017 r.

Dotacja max: 200 tys. zł (50% dofinansowania).

Program finansuje:

 • eksportdoradztwo dotyczące strategii finansowania przedsięwzięć eksportowych i działalności eksportowej,
 • doradztwo dotyczące określenia potencjalnych partnerów handlowych, wyszukiwania i doboru partnerów na wybranych rynkach zagranicznych, przygotowania ofert współpracy oraz negocjacji handlowych (także ich przeprowadzenie),
 • doradztwo w zakresie opracowania koncepcji marki/wizerunku przedsiębiorstwa na wybranym rynku zagranicznym (w tym np. doradztwo dotyczące projektowania materiałów promocyjnych i reklamowych, stron internetowych, aplikacji mobilnych), przeznaczonych do promocji i sprzedaży na docelowych rynkach zagranicznych,
 • doradztwo w zakresie dostosowania produkcji (produktu i jego właściwości) bądź usługi do wymagań docelowego rynku zagranicznego (w tym np. rozmiary produktu, jego opakowanie, minimalne standardy świadczenia usług),
 • doradztwo oraz uzyskanie niezbędnych dokumentów uprawniających do wprowadzenia produktu lub usługi na docelowy rynek zagraniczny (certyfikaty, pozwolenia, homologacje itp.),
 • udział w charakterze wystawcy w imprezach targowo-wystawienniczych zorientowanych na rynki zagraniczne, odbywających się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub za granicą.

Program wymaga stworzenia planu rozwoju eksportu przed złożeniem wniosku. Koszt taki podlega dofinansowaniu 50%.

3) Doradcze:
A) Program regionalny: RPO Małopolska 3.4.5. Bony na doradztwo

Start programu: IV kwartał 2017.

Dotacja max: 20 tys. zł (90% dofinansowania).

Usługi podlegające dofinansowaniu będą dotyczyć następującego zakresu:

 1. doradztwoMonitorowania i prognozowania trendów rynkowych, mających na celu określenie kierunków dalszego rozwoju przedsiębiorstwa,
 2. Organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem, warunkujących dalszy rozwój działalności lub efektywności przedsiębiorstwa,
 3. Uzyskiwania certyfikatów zgodności wydawanych przez notyfikowane jednostki certyfikujące zgodnie z Umową z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności, dla wyrobów, usług, maszyn i urządzeń, aparatury kontrolno-pomiarowej, testowania produktu lub testowania technologii w związku z planowanym wprowadzeniem na rynek nowego produktu lub usługi lub rozwiązań procesowych lub rozszerzeniem działalności, w tym również uzyskiwaniem ww. certyfikatów,
 4. Optymalizacji kosztów prowadzenia działalności gospodarczej poprzez stosowanie nowoczesnych rozwiązań umożliwiających redukcję kosztów działalności rynkowej, wynikających z mniejszego zużycia energii lub bardziej efektywnego wykorzystania surowców,
 5. Projektowania, wdrażania i doskonalenia systemów zarządzania jakością i zarządzania środowiskowego, w tym również uzyskiwania certyfikatów z zakresu zarządzania jakością i zarządzania środowiskowego,
 6. Wykorzystywania zaawansowanych technologii informatycznych lub technologii informacyjno-komunikacyjnych w przedsiębiorstwie, np. systemów zarządzania relacjami z klientami (tzw. CRM), systemów wspomagania zarządzania zasobami przedsiębiorstwa (tzw. ERP),
 7. Instrumentów zarządzania i mapowania ryzyka/ryzyk w przedsiębiorstwie (np. w zakresie ryzyka rynkowego, ryzyka transakcyjnego) oraz tworzenia strategii zarządzania ryzykiem
 8. Wydatków związanych z uzyskiwaniem ochrony własności intelektualnej w związku z przygotowywaniem zgłoszenia lub postępowania w tym zakresie.

Wykonawcą w/w usług może być:

Podmiot posiada siedzibę na terenie RP i akredytację Ministerstwa Rozwoju – akredytacja ośrodka innowacji. Dokument potwierdzający posiadanie akredytacji ośrodka innowacji (akredytacja Ministerstwa Rozwoju)
Podmiot posiada siedzibę na terenie RP i jest wpisany do Bazy Usług Rozwojowych (BUR) prowadzonej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości Dokument potwierdzający wpis do Bazy Usług Rozwojowych prowadzonej przez PARP.

Wykonawcę należy wybrać w postępowaniu ofertowym przed złożeniem wniosku.

4) Badawcze:
A) Program regionalny: RPO Małopolska, 1.2.3. Bony na innowacje

Start programu: II kwartał 2017 r.

Dotacja max: 90 tys. zł (90% dofinansowania).

bon na innowacjeWsparcie w ramach bonu na innowacje może zostać przeznaczone wyłącznie na zakup:

 1. Usług badawczo-rozwojowych:
 2. a)    usługi w zakresie badań przemysłowych i/lub eksperymentalnych prac rozwojowych;
 3. b)    usługi w zakresie wzornictwa.
 4. Usług proinnowacyjnych kwalifikowanych w ramach małego bonu na innowacje lub jako element dużego bonu na innowacje – wyłącznie jako część szerszego projektu obejmującego usługi w zakresie badań przemysłowych i/lub eksperymentalnych prac rozwojowych, bądź usługi w zakresie wzornictwa obejmuje:
 5. a)    usługi w zakresie opracowania studium wykonalności dla projektów badawczo-rozwojowych;
 6. b)    usługi w zakresie zaawansowanych badań rynkowych i analiz przedwdrożeniowych, opartych na włączeniu użytkowników końcowych do procesu rozwoju nowego produktu lub usługi (usługi living lab);
 7. c)    usługi w zakresie wykonania badań dotyczących jakości i zgodności z określonymi wymogami lub normami oraz certyfikacji nowych lub znacząco ulepszonych rozwiązań;
 8. d)    usługi w zakresie ochrony własności intelektualnej, w związku z przygotowaniem zgłoszenia patentowego lub zgłoszeniem patentowym,

Wykonawcą  usługi muszą być jednostki badawcze (uczelnie wyższe, centra transferu technologii itp.).

B) Program regionalny: Poddziałanie 1.2.2 Infrastruktura badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw.

Start programu: IV kwartał 2017 r.

Dotacja max: 17,75 mln zł (55% dofinansowania).

kredytW ramach niniejszego konkursu, wsparciem objęte zostaną inwestycje przedsiębiorstw dotyczące tworzenia warunków infrastrukturalnych dla działalności badawczo-rozwojowej, ukierunkowanej na wytworzenie i wprowadzenie do własnej działalności gospodarczej nowych produktów, procesów lub usług tj.:

 1. A) inwestycje w aparaturę badawczą oraz innego typu infrastrukturę niezbędną do prowadzenia działalności B+R, w tym infrastrukturę służącą badaniu jakości wytwarzanych przez dane przedsiębiorstwo produktów, procesów lub usług,
 1. B) inwestycje w infrastrukturę centrów badawczo-rozwojowych.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny całkowity poziom dofinansowania wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu w przypadku mikro i małych przedsiębiorstw wynosi 55%, dla średnich przedsiębiorstw 45%, a dla przedsiębiorstw innych niż MŚP 35%.

C) Program regionalny: Poddziałanie 1.2.1. Projekty badawczo – rozwojowe przedsiębiorstw

Start programu: Obecnie trwa nabór do wyczerpania alokacji.

Dotacja max: 20 mln zł (80% dofinansowania).

badawczo rozwojoweW ramach niniejszego konkursu wsparciem objęte zostaną przedsięwzięcia dotyczące realizacji badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych, w tym linii demonstracyjnych i pilotażowych, walidacji, włącznie z uruchomieniem pierwszej produkcji i przygotowaniem do wdrożenia wyników prac B+R w działalności gospodarczej, ale już nie samego wdrożenia.

W zakresie wspieranych przedsięwzięć możliwe będzie:

 1. Nabycie wyników badań lub prac rozwojowych, jeżeli celem przedsięwzięcia jest prowadzenie dalszych prac badawczo-rozwojowych, zmierzających do opracowania innowacyjnego rozwiązania w oparciu o prace B+R dotyczące nowych właściwości danej technologii lub możliwości jej zastosowania w nowych warunkach związanych z indywidualnymi potrzebami danego przedsiębiorstwa,
 2. Przygotowanie prototypów doświadczalnych,
 3. Tworzenie instalacji demonstracyjnych i pilotażowych,
 4. Walidacja danego rozwiązania,
 5. Uruchomienie pierwszej produkcji, która zawiera się w zakresie eksperymentalnych prac rozwojowych i oznacza pierwsze wdrożenie przemysłowe odnoszące się do zwiększenia skali obiektów pilotażowych lub do pierwszych w swoim rodzaju urządzeń i obiektów, obejmujące kroki następujące po uruchomieniu linii pilotażowej, w ramach której zawarta jest faza testowania, ale nie produkcja masowa lub działalność handlowa,
 6. Wsparcie przygotowania wyników fazy badawczej do zastosowania w działalności gospodarczej (jako uzupełniający komponent projektu badawczego).

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

1) w przypadku pomocy publicznej na badania przemysłowe:

 1. a)  mikro i małe przedsiębiorstwa – 70%,
 2. b)  średnie przedsiębiorstwa – 60%,
 3. c)  pozostali beneficjenci – 50%,

2) w przypadku pomocy publicznej na eksperymentalne prace rozwojowe:

 1. a)  mikro i małe przedsiębiorstwa – 45%,
 2. b)  średnie przedsiębiorstwa – 35%,
 3. c)  pozostali beneficjenci – 25%,

3) w przypadku pomocy publicznej na studium wykonalności:

 1. a) mikro i małe przedsiębiorstwa – 70%,
 2. b) średnie przedsiębiorstwa – 60%,
 3. c) pozostali beneficjenci – 50%.

Poziom dofinansowania UE w przypadku badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych można zwiększyć o 15%, do maksymalnie 80% kosztów kwalifikowalnych, w przypadku udostępnienie wyników badań społeczeństwu.

Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych w ramach projektu wynosi 100 000 zł.

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych w ramach projektu wynosi 25 000 000 zł.

Podsumowanie wszystkich programów:

Są jeszcze programy dla przedszkoli, żłobków, na zabytki. W razie zainteresowania takimi programami prosimy o kontakt. Ogólnie rzecz biorąc dotacje w Małopolsce dopiero wystartowały. Nie jesteśmy nawet na półmetku. Jest więc o co walczyć.