0

Regionalne Fundusze Pożyczkowe

Podstawą rozpoczęcia wszelkich inwestycji w firmie jest kapitał. Często komercyjne banki odmawiają przedsiębiorcom przyznania kredytów inwestycyjnych, bo nie są one w stanie udokumentować własnej wiarygodności kredytowej lub nie posiadają majątku, który mógłby stanowić zabezpieczenie kredytu. Dlatego też specjalnie z myślą o mikro i małych przedsiębiorcach utworzone zostały Regionalne Fundusze Pożyczkowe.

Regionalne Fundusze Pożyczkowe to przedsięwzięcia współfinansowane z budżetu państwa oraz środków unijnych, dzięki którym można uzyskać pożyczkę na wszystko, co związane jest z działalnością gospodarczą. Są one szczególnie przydatne, gdy firma chce zdobyć niskooprocentowane środki obrotowe na finansowanie bieżącej działalności.

Maksymalna kwota jaką może uzyskać Twoja firma to 120 tysięcy złotych. W większości przypadków wymagany jest wkład własny w wysokości minimum 20% całkowitej wartości przedsięwzięcia, przy czym często nie ma wymogu, aby wkład własny stanowiły pieniądze. Maksymalny okres spłaty uzależniony jest od konkretnego funduszu. Zazwyczaj wynosi on od 24 do 60 miesięcy, a zależy m.in. od celu pożyczki, np. pożyczka na cele obrotowe może być przyznana na krótszy czas niż pożyczka na cele inwestycyjne. Dopuszczalne są także karencje w spłacie od jednego do sześciu miesięcy, co oznacza iż pożyczkę można spłacać dopiero po np. 6 miesiącach od jej zaciągnięcia (w okresie karencji spłaca się wyłącznie odsetki za dany miesiąc od udzielonej pożyczki).

Częstym warunkiem jest obowiązek prowadzenia działalności gospodarczej przez cały okres spłaty pożyczki, a wynika to z faktu, iż środki zakupione z pieniędzy uzyskanych w ramach pożyczki muszą być używane wyłącznie do celów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. Oprocentowanie pożyczek śmiało można uznać za niskie, bowiem są one dotowane ze środków budżetu państwa i Unii Europejskiej. W skali roku wynosi ono przeciętnie od 3% do 9% i jest uzależnione od konkretnego funduszu.

Podobnie jest z innymi kosztami, do których zaliczyć należy prowizję wynoszącą od 1% do około 3% pożyczanej kwoty oraz ewentualne opłaty za rozpatrzenie wniosku lub zmiany w umowie pożyczki (w zależności od funduszu są to sztywne kwoty 50-300 zł lub procent od pożyczanej kwoty, jednak nie wszystkie fundusze pobierają tego typu opłaty).

Pieniądze z pożyczki możesz przeznaczyć wyłącznie na cele związane z planowanym lub realizowanym przedsięwzięciem. Może to być:

  • zakup środków trwałych, takich jak budowle i budynki, środki transportu;
  • zakup wyposażenia, w szczególności maszyn, urządzeń, narzędzi, przyrządów, aparatury, wyposażenia biurowego oraz infrastruktury technicznej;
  • zakup nieruchomości (zabudowanej lub niezabudowanej);
  • zakup materiałów, opłacenie robót budowlanych;
  • zakup wartości niematerialnych i prawnych związanych z transferem technologii;
  • zakup usług obcych np. w zakresie montażu, instalacji, uruchomienia środków trwałych i wyposażenia, doradztwa, szkoleń;
  • zakup środków obrotowych, w tym surowców i materiałów (towaru) niezbędnych do uruchomienia działalności gospodarczej lub realizacji przedsięwzięcia.

Procedury ubiegania się o pożyczkę są bardziej przyjazne niż te w przypadku dotacji unijnych, a wszystko trwa zdecydowanie krócej. Ponadto Regionalne Fundusze akceptują bardzo wiele możliwych zabezpieczeń udzielanej pożyczki. Większość spraw da się zresztą bez problemu wynegocjować. Informacje o Regionalnych Funduszach Pożyczkowych działających w Twoim województwie można znaleźć na stronie internetowej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w zakładce Dofinansowanie. Bezpośredni link: http://www.parp.gov.pl/index/more/430.

Dodaj komentarz