1

RPO Malopolska: Nabór dla mikroprzedsiebiorstw już od 22 października 2010

Po miesięcznym opóźnieniu Małopolskie Centrum Przedsiębiorczość ogłosiło nabór dla mikroprzedsiębiorstw z woj. małopolskiego.  Już od 22 października do 22 listopada będziemy mogli starać o dotacje dla naszych firm. Nowe ogłoszenie przyniosło nam kilka dość ciekawych zmian. Mianowicie od tego roku firma będzie mogła pozyskać aż 400 tys. zł dotacji unijnej. Dla porównania w poprzednich naborach maksymalna kwota dotacji wynosiła tylko 200 tys. zł. W tym roku jest to dwa razy więcej.

Program jest korzystny dla małopolskich przedsiębiorców ponieważ wsparciem z programu zostały objęte tylko i wyłącznie mikroprzedsiębiorstwa, czyli firmy zatrudniające mniej niż 10 pracowników oraz których roczny obrót i/lub całkowity bilans nie przekracza 2 mln euro. O dofinansowanie nie będą mogły starać się firmy z branży handlu detalicznego i sektora turystyki oraz te przedsiębiorstwa, które uzyskały wsparcie z Europejskiego Funduszu Społecznego na założenie własnej działalności gospodarczej przed upływem 2 lat. Wyjątkiem są firmy handlowe, które dokonują inwestycje w obrębie działalności produkcyjnej lub usługowej.

Pomoc finansowa dla firm przewidziana została w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Małopolskiego w działaniu 2.1 Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw. Udzielenie dotacji ma na celu wzmocnienie konkurencyjności oraz rozwój małopolskich mikroprzedsiębiorstw.
Przykładowe projekty kwalifikujące się do wsparcia obejmują następujące inwestycje:

– Rozbudowa i nabycie przedsiębiorstwa,

– Wprowadzenie zasadniczych zmian procesu produkcyjnego,

– Wprowadzenie zasadniczych zmian w procesie świadczenia usług,

– Wprowadzenie nowych rozwiązań technologicznych przyczyniających się do poprawy bezpieczeństwa pracy oraz zmniejszających negatywne oddziaływanie na środowisko naturalne,

– Unowocześnienie wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności gospodarczej,

– Modernizacja środków produkcji.

Dla mikroprzedsiębiorstw do rozdysponowania w tym roku przewidziane zostało prawie 31 mln złotych, a pojedyncza firma może liczyć na wsparcie w wysokości od 40 do 400 tys. zł. Proszę tutaj pamiętać, że dotacje dla firm działają na zasadzie refundacji czyli najpierw realizujemy inwestycje, a potem otrzymamy zwrot z dotacji. Poziom refundacji w Małopolsce  to 40% wartości inwestycji. W przypadku firm z powiatów brzeskiego, limanowskiego, dąbrowskiego, tarnowskiego (z wyłączeniem miasta Tarnów), gorlickiego, nowosądeckiego (z wyłączeniem miasta Nowy Sącz) poziom dofinansowania wyniesie 45%.

Przykład: Mikroprzedsiębiorstwo z Krakowa, aby uzyskać maksymalną kwotę dotacji, musi przeprowadzić inwestycję o wartości 1 mln zł.  Po rozliczeniu inwestycji dostanie zwrot 40% poniesionych kosztów tj. 400 tys. zł.

Nie musimy wykorzystywać maksymalnej kwoty. Jeżeli nasza inwestycja będzie nas kosztować 170 tys. zł i pochodzimy  z Krakowa to wartość dotacji w tyn wypadku wyniesie około 68 tys. zł (170 tys. zł*40%).

Skoro już wiemy ile możemy pozyskać, teraz musimy zapoznać się z tym jak to zrobić aby otrzymać taką dotacje. Tu zaczynają się schodki. Podstawą ubiegania się o dotacje jest przygotowanie kompletnej dokumentacji projektowej w skład, której wchodzi wniosek, biznes plan oraz kilkanaście  załączników.  Taką wypełnioną dokumentację dostarczamy do 22 listopada do MCP. Wyniki zobaczymy w marcu 2011 roku. Tutaj musimy pamiętać, że startujemy w konkursie, wiec nie każdy projekt otrzyma tutaj dotacje. Liczą się tutaj  przede wszystkim dobre projekty czyli „napisane z głową”.