0

Badanie i Rozwój: Trwa nabór wniosków o dofinansowanie projektów inwestycyjnych przedsiębiorstw z zakresu B+R

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości od 27 maja 2010 prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.2 „Wsparcie komercjalizacji badań naukowych”, Schemat B „Projekty inwestycyjne przedsiębiorstw z zakresu B+R”. Pojęcie „Działania 2.2” obejmuje wszelkie dążenia mające na celu „zwiększenie poziomu innowacyjności i konkurencyjności firm poprzez uaktywnienie ich współpracy z szerokim zapleczem instytucjonalnym w sferze nauki, prac badawczo-rozwojowych oraz transferu technologii”. W ramach niniejszego konkursu wspierane będą w szczególności projekty obejmujące inwestycje (zakup wraz z instalacją) w środki trwałe tj. infrastrukturę i urządzenia służące do prowadzenia działań badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach. Konkurs adresowany jest do właścicieli mikro-, małych lub średnich przedsiębiorstw, które realizować będą powyższe cele. Nabór do konkursu ma charakter otwarty.

Działalność badawczo- rozwojowa w rozumieniu definicji zamieszczonej w załączniku nr 6 do Uszczegółowienia Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013 to:

Praca twórcza podejmowana w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystanie tych zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań. Rozwój gospodarczy uzależniony jest współcześnie od postępu naukowo-technicznego, który określa jego kierunki i tempo. Traktat Rzymski z 1957 r. (art. 130f) zakłada konieczność umocnienia pozycji naukowej i technologicznej Wspólnoty Europejskiej na rynku światowym. Celem działania Wspólnoty w sferze B+R jest koordynacja polityk poszczególnych państw członkowskich oraz postulowanie i wdrażanie programów naukowo badawczych, szczególnie, jeśli chodzi o problemy badawcze, które ze względu na wielodyscyplinowość, wysokość nakładów, kadrę naukową mogą być lepiej, szybciej i efektywniej realizowane wspólnie. Polityka B+R Wspólnoty nastawiona jest też na kształtowanie spójności między działaniami podejmowanymi na tym polu przez poszczególne państwa, a także na udostępnianie wyników badań małym i średnim przedsiębiorstwom. Ma to wspierać i w efekcie zmniejszać różnice technologiczne między regionami i tworzyć lepsze warunki równej konkurencji. (…) Do sfery badawczo-rozwojowej zalicza się jednostki naukowe, jednostki badawczo rozwojowe, jednostki obsługi nauki (biblioteki naukowe, archiwa, stowarzyszenia naukowe) szkoły wyższe prowadzące działalność B+R oraz jednostki rozwojowe prowadzące prace badawczo-rozwojowe obok innej działalności”.

Pomoc w ramach opisywanych projektów ma na celu wspieranie rozwoju gospodarczego i społecznego regionu poprzez:

– dywersyfikację źródeł energii i zwiększenie udziału energii elektrycznej i cieplnej wytwarzanej w sposób przyjazny środowisku w bilansie energetycznym oraz zwiększenie efektywności energetycznej, zabezpieczenie bezpieczeństwa dostaw lub ograniczenia strat energii,

– poprawę jakości i dostępu do usług telekomunikacyjnych,

– wspieranie działalności badawczo- rozwojowej poprzez zwiększenie zdolności podmiotów do świadczenia usług w zakresie prac badawczych i rozwojowych,

– poprawę jakości usług lecznictwa uzdrowiskowego.

Do kogo adresowana jest pomoc w ramach Schematu B?

W zakresie infrastruktury sfery badawczo rozwojowej, pomoc przyznawana będzie przedsiębiorstwom prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych. Pomoc będzie udzielana na realizację nowych inwestycji w zakresie m.in. energetyki, infrastruktury telekomunikacyjnej, infrastruktury sfery badawczo rozwojowej, lecznictwa uzdrowiskowego (więcej szczegółów dotyczących charakteru inwestycji odnaleźć można w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 grudnia 2009 roku, (Dz. U. z 2009 r., nr 214, poz. 1661).

Nowa inwestycja obejmować może inwestycję w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne związane z:

a) utworzeniem nowego przedsiębiorstwa,

b) rozbudową istniejącego przedsiębiorstwa,

c) dywersyfikacją produkcji przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie nowych dodatkowych produktów lub zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego w istniejącym przedsiębiorstwie;

d) nabyciem środków trwałych bezpośrednio związanych z przedsiębiorstwem, które zostało zamknięte lub zostałoby zamknięte, gdyby zakup nie nastąpił, przy czym środki nabywane są przez inwestora niezależnego od zbywcy.

W ramach niniejszego konkursu wspierane będą w szczególności projekty obejmujące inwestycje (zakup wraz z instalacją) w środki trwałe tj. infrastrukturę i urządzenia służące do prowadzenia działań badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach. Działalność badawczo-rozwojowa wspierana w ramach konkursu, nie może być wyłącznie elementem procesu produkcyjnego (np. aparatura służąca wyłącznie do badania jakości produktów wytwarzanych przez przedsiębiorcę przed przekazaniem do sprzedaży), gdyż taka inwestycja może otrzymać dofinansowanie w ramach innego programu np. 2.1 A. Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw.

Poziom dofinansowania projektów.

– Kwota środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach ogłaszanego naboru wynosi 5 769 919,31 zł

– Maksymalny udział dofinansowania w wydatkach kwalifikowanych uzależniony jest od kategorii Wnioskodawcy i wynosi odpowiednio:

a) 60 % w przypadku projektów średnich przedsiębiorstw,

b) 70 % w przypadku projektów mikro- lub małych przedsiębiorstw.

– Maksymalna wartość całkowitej kwoty wydatków kwalifikowanych projektu musi być niższa niż 400 000 zł

– Beneficjent, który korzysta ze środków otrzymanych w ramach Schematu 2.2.B Projekty inwestycyjne przedsiębiorstw z zakresu B+R jest zobowiązany do zachowania trwałości projektu w okresie 3 lat od zakończenia realizacji projektu zgodnie z art. 57 rozporządzenia Rady (WE) 1083/2006.

Dodaj komentarz