2

Dotacje na rozwój polskiego eksportu

Jeżeli nasza firma przymierza się do zdobycia rynków zagranicznych, to powinniśmy się zainteresować programem PO IG 6.1 „Paszport do eksportu” organizowanym przez PARP. W ramach programu możemy otrzymać dotacje na realizację projektów mających na celu zwiększenie udziału eksportu w całkowitej sprzedaży naszej firmy, zintensyfikowanie powiązań z zagranicznymi partnerami lub zwiększenie rozpoznawalności naszej marki handlowej i firmowej na rynkach zagranicznych.

W ramach Działania 6.1 „Paszport do eksportu” dofinansowaniem mogą zostać objęte projekty realizowane oddzielnie w dwóch kolejnych etapach:

I etap – przygotowanie Planu rozwoju eksportu

W ramach I etapu Działania 6.1 przewidziano dofinansowanie realizacji projektów mających na celu przygotowanie Planu rozwoju eksportu poprzez zakup zewnętrznych usług doradczych. Okres przygotowania Planu rozwoju eksportu w ramach I etapu nie może przekroczyć 6 miesięcy.

II etap wdrożenie Planu rozwoju eksportu

W ramach II etapu Działania 6.1 przewidziano dofinansowanie realizacji projektów mających na celu wdrożenie Planu rozwoju eksportu przy wykorzystaniu możliwych do wyboru działań proeksportowych. Okres wdrożenia Planu rozwoju eksportu w ramach II etapu nie może przekroczyć 24 miesięcy.

Pieniądze z drugiego etapu możemy przeznaczyć na:

  1. Organizację i udział w zagranicznych imprezach targowo-wystawienniczych w charakterze wystawcy,
  2. Organizację i udział w misjach gospodarczych za granicą,
  3. Doradztwo w zakresie strategii finansowania przedsięwzięć eksportowych i działalności eksportowej,
  4. Doradztwo w zakresie opracowywania koncepcji wizerunku przedsiębiorcy na wybranych rynkach docelowych,
  5. Wyszukiwanie i dobór partnerów na rynku docelowym,
  6. Uzyskanie niezbędnych dokumentów uprawniających do wprowadzenia towarów lub usług na wybrane rynki zagraniczne.

Mówiąc inaczej, najpierw musimy określić naszą strategię ekspansji na rynki zagraniczne, a potem startować po środki na ich realizację.

Nabór wniosków prowadzony jest w ramach rund aplikacyjnych. W ramach rundy aplikacyjnej składane będą wnioski dotyczące zarówno I jak i II etapu Działania 6.1 PO IG. Warunkiem ubiegania się o dofinansowanie wdrożenia Planu rozwoju eksportu w ramach II etapu jest uprzednia realizacja projektu dotyczącego przygotowania Planu rozwoju eksportu w ramach I etapu.

Wnioskodawca składa wniosek o dofinansowanie etapu I (przygotowanie Planu rozwoju eksportu) w ramach danej wyznaczonej rundy aplikacyjnej, następnie po zrealizowaniu etapu I i otrzymaniu potwierdzenia z Regionalnej Instytucji Finansującej (czyli PARP) o pozytywnej weryfikacji przygotowanego Planu rozwoju eksportu może on złożyć wniosek o dofinansowanie etapu II (wdrożenie Planu rozwoju eksportu) w ramach kolejnej wyznaczonej rundy aplikacyjnej.

Poziom i wysokość wsparcia:

Pomoc finansowa w ramach Działania 6.1 stanowi pomoc de minimis i będzie udzielana w formie refundacji części wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.

I etap przygotowanie Planu rozwoju eksportu.

Intensywność wsparcia na przygotowanie Planu rozwoju eksportu nie może przekroczyć 80% całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.

Kwota wsparcia na przygotowanie Planu rozwoju eksportu nie może przekroczyć 10 000 PLN.

II etap wdrożenie Planu rozwoju eksportu.

Intensywność wsparcia na wdrożenie Planu rozwoju eksportu nie może przekroczyć 50% całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.

Kwota wsparcia na wdrożenie Planu rozwoju eksportu nie może przekroczyć 200 000 PLN.

Nabory do programu w 2011 roku odbędą się:

  • 21 lutego 2011 roku,
  • 20 czerwca 2011 roku,
  • 17 października 2011 roku.

Proszę pamiętać, że aby otrzymać dotacje z drugiego etapu, musimy najpierw przejść pierwszy etap. Oznacza to start w co najmniej dwóch terminach podanych powyżej.