1

Badania i rozwój nowoczesnych technologii

Działanie programu „PO IG 1.4 Wsparcie projektów celowych” obejmuje dofinansowaniem projekty celowe prowadzone przez przedsiębiorców (samodzielnie, bądź we współpracy z jednostkami naukowymi), w ramach których prowadzone będą badania przemysłowe lub prace rozwojowe. W ramach tego działania rozpatrywane będą projekty badawcze oraz rozwojowe, wsparciu podlegać będą również projekty obejmujące przedsięwzięcia techniczne, technologiczne, a także organizacyjne (w ramach badań przemysłowych i prac rozwojowych). Celem działania jest podniesienie innowacyjności przedsiębiorców, dzięki wykorzystaniu rezultatów prac B+R zrealizowanych na ich potrzeby.

Badania przemysłowe powinny być ukierunkowane na wykorzystanie nowej wiedzy na potrzeby przedsiębiorstwa. Wiedza ta docelowo posłużyć powinna do rozwoju nowych produktów, procesów czy usług lub też przyczynić się do znaczącego udoskonalenia produktów i usług już istniejących. Wyniki tych badań nie mogą mieć jeszcze przełożenia na zastosowanie ulepszeń w konkretnych produktach (towarach lub usługach) lub też wprowadzenie nowych produktów.

Prace rozwojowe polegają natomiast na wykorzystaniu dostępnej wiedzy w celu planowania produkcji, projektowania nowych produktów bądź usług. Prace te mogą obejmować stworzenie wszelkiej dokumentacji niezbędnej do wdrożenia do produkcji wyników badań.

Kontynuacją etapu I, który stanowi działanie 1.4, będzie etap II: działanie 4.1. Obejmuje ono przygotowanie do wdrożenia i wdrożenie wyników prac B+R finansowanych w ramach Działania 1.4. poprzez inwestycje, których przedmiotem jest zakup środków trwałych lub/i wartości niematerialnych i prawnych koniecznych do wdrożenia wyników prac B+R realizowanych w ramach I etapu. W POIG obydwa wymienione wyżej działania tworzą integralną całość, oznacza to, że istnieje możliwość połączenia prac B+R z częścią inwestycyjną w jednym projekcie. Niestety na obecną chwilę pula programu PO IG 4.1 została wyczerpana. Obecnie można sfinansować tylko inwestycje będące przedmiotem programu 1.4.

O dofinansowanie w ramach Działania 1.4. ubiegać się mogą przedsiębiorcy prowadzący działalność i posiadający siedzibę, a w przypadku przedsiębiorców będących osobami fizycznymi – miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Warto dodać, iż wysokość wsparcia na prace badawcze i rozwojowe nie może przekroczyć dla:

  • mikroprzedsiębiorcy lub małego przedsiębiorcy – 70% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem w przypadku badań przemysłowych oraz 45% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem w przypadku prac rozwojowych;
  • średniego przedsiębiorcy – 60% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem w przypadku badań przemysłowych oraz 35% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem w przypadku prac rozwojowych;

W przypadku upowszechniania wyników badań przemysłowych na konferencjach naukowych i technicznych, ich publikacji w periodykach naukowych, technicznych lub bazach danych zapewniających swobodny dostęp do danych badawczych, bądź  za pośrednictwem oprogramowania bezpłatnego, Wnioskodawca może uzyskać zwiększone wsparcie (o 15 punktów procentowych, ale nie więcej niż do 80% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem).

Nowy nabór wniosków w 2011 roku ogłoszony przez PARP w ramach Priorytetu 1: Badania i rozwój nowoczesnych technologii, Działanie 1.4.: Wsparcie projektów celowych:

Data ogłoszenia konkursu: 21.02.2011

Data rozpoczęcia naboru: 07.03.2011

Termin ukończenia naboru: 08.04.2011

Budżet Działania 1.4 wynosi: 390 352 176 EUR.