0

Finansowanie działalności badawczej w Małopolsce według Działania 2.2 Schemat A

24.01.2011 roku Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości ogłosiło termin naboru wniosków w ramach Działania 2.2  Schemat A  MRPO 2007-2013. Przyjmowanie dokumentacji aplikacyjnych odbywać będzie się w dniach od 15 lutego 2011 do 17 marca 2011 roku, do godziny 16.00 (31 dni kalendarzowych). Na dofinansowanie projektów przeznaczona została kwota 5947500,00PLN.

Celem Działania 2.2 „Wsparcie komercjalizacji badań naukowych” jest zwiększenie poziomu innowacyjności i konkurencyjności firm poprzez uaktywnienie ich współpracy z szerokim zapleczem instytucjonalnym w sferze nauki, prac badawczo-rozwojowych oraz transferu technologii (UMRPO na lata 2007-2013). Schemat A „Projekty badawcze” cel Działania realizuje poprzez wdrażanie projektów badawczych w postaci:

1 – badań przemysłowych realizowanych przez MŚP we współpracy z organizacją badawczą na rzecz przedsiębiorstw,

2 – badania przedkonkurencyjne (eksperymentalne prace rozwojowe) realizowane w przedsiębiorstwach.

1 – Przez badania przemysłowe należy rozumieć badania planowane lub krytyczne w celu zdobycia nowej wiedzy, która pozwolić ma na opracowanie nowych produktów, procesów lub usług bądź wprowadzenie do istniejących produktów, procesów lub usług znaczących ulepszeń.

2 – Przez badania przedkonkurencyjne (eksperymentalne prace rozwojowe) należy rozumieć syntezę wiedzy i umiejętności z dziedziny nauki, technologii i działalności gospodarczej z wiedzą i umiejętnościami z innych dziedzin, co pozwolić ma na lepsze planowanie produkcji oraz opracowanie nowych, zmienionych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług.

O dofinansowanie mogą się ubiegać następujące kategorie podmiotów:

1 – w przypadku projektów dotyczących badań przemysłowych – MŚP we współpracy z podmiotami spełniającymi definicję organizacji badawczej takimi jak: jednostki naukowe, szkoły wyższe, organizacje pozarządowe.

2 – w przypadku projektów dotyczących badań przedkonkurencyjnych – jednostki naukowe, szkoły wyższe, organizacje pozarządowe – spełniające definicję przedsiębiorstwa oraz MŚP.

Wysokość dofinansowania jest zróżnicowana w zależności od rodzaju projektu:

1 – w przypadku projektów dotyczących badań przemysłowych:

  • 70% wydatków kwalifikowanych dla mikro i małych przedsiębiorstw,
  • 60% wydatków kwalifikowanych dla średnich przedsiębiorstw,
  • 50% wydatków kwalifikowanych dla pozostałych beneficjentów.

Dodatkowo w przypadku prowadzenia w ramach projektu współpracy kwalifikującej się do rodzaju skutecznej:

  • organizacja badawcza współpracująca w ramach projektu ponosi co najmniej 10% wydatków kwalifikowanych,
  • organizacja badawcza współpracująca w ramach projektu ma prawo do publikowania wyników w zakresie, w jakim pochodzą one z prowadzonych przez nią badań

istnieje możliwość podniesienia poziomu dofinansowania o kolejne 15% (ale nie więcej niż do 80% wydatków kwalifikowanych).

2 – w przypadku projektów dotyczących badań przedkonkurencyjnych:

  • 45% wydatków kwalifikowanych dla mikro i małych przedsiębiorstw,
  • 35% wydatków kwalifikowanych dla średnich przedsiębiorstw,
  • 25% wydatków kwalifikowanych dla pozostałych beneficjentów.

Dodatkowo w przypadku prowadzenia w ramach projektu współpracy kwalifikującej się do rodzaju skutecznej (na tych samych warunkach, co w przypadku badań przemysłowych) istnieje możliwość podniesienia poziomu dofinansowania o kolejne 15% (ale nie więcej niż do 60% wydatków kwalifikowanych).

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu nie może przekroczyć 400000,00PLN. Kolejnym ograniczeniem jest możliwość złożenia przez jednego wnioskodawcę tylko po jednym wniosku na realizację badań przemysłowych oraz na realizację badań przedkonkurencyjnych.

Dokładne zasady naboru projektów w ramach Działania 2.2 Schemat A MRPO 2007-2013 określone zostały w Regulaminie dostępnym na stronie internetowej Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości: http://www.mcp.malopolska.pl/Aktualne_konkursy/Ogloszenie_o_naborze_wnioskow_w_ramach_Schematu_22_A__Projekty_Badawcze!,2119.html

Dodaj komentarz