0

Dotacje dla małych firm już marcu. Do zdobycia milion złotych

Już w marcu planowany jest ostatni nabór dla małych firm z województwa małopolskiego. Dzisiaj w artykule  postaram się przedstawić działanie programu w praktyce i opiszę, jak z niego skorzystać.

Dotacje dla firm z naszego województwa przewidziane zostały w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Małopolskiego w działaniu 2.1 Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw. Udzielenie dotacji w ramach programu ma na celu wzmocnienie konkurencyjności oraz rozwój małopolskich firm. Program przeznaczony jest dla trzech grup firm: mikroprzedsiębiorstw, małych firm i średnich firm. Każda wymieniona przeze mnie grupa, do której należą przedsiębiorcy, ma swój nabór w różnych odstępach czasu w danym roku.  Obecnie w pierwszej kolejności organizowany jest nabór dla małych firm, czyli firm zatrudniających od 10 do 50 osób posiadających siedzibę lub oddział w Małopolsce.

Dla małych firm do rozdysponowania w tym roku przewidziane zostało prawie 45 mln złotych, a pojedyncza firma może liczyć na wsparcie w wysokości od 100 tys. zł do  1 mln złotych. Przypominam tutaj, jak działają dotacje dla firm, aby potem obliczyć wysokość dotacji mieszczącą się w widełkach podanego podziału. Dotacje ogólnie działają na zasadzie refundacji, czyli najpierw realizujemy inwestycję, a potem otrzymamy zwrot z realizowanej inwestycji w formie dotacji. Poziom refundacji w Małopolsce  to 40% wartości inwestycji.  Jeżeli nasza inwestycja realizowana jest w powiecie brzeskim, limanowskim, dąbrowskim, tarnowskim (z wyłączeniem miasta Tarnów), gorlickim, nowosądeckim (z wyłączeniem miasta Nowy Sącz), poziom dofinansowania wyniesie 45%.


Przykład: Jesteśmy firmą poligraficzną z Małopolski i pracuje u nas piętnaście etatowych pracowników. Firmy zatrudniające powyżej 10 pracowników to małe firmy, a więc nasza firma może się ubiegać o dotację w maksymalnej wysokości do 1 miliona złotych. Kupujemy maszyny drukujące za 1,3 mln zł. Składamy wniosek i otrzymujemy pozytywną decyzję. Po zakupie maszyn udajemy się do Urzędu Marszałkowskiego po refundację poniesionego zakupu na podstawie otrzymanej faktury VAT. Ponieważ inwestycja była zrealizowana w Małopolsce i nasza firma jest małą firmą, możemy dostać zwrot na poziomie 40% poniesionej inwestycji. Dostajemy więc dotację w wysokości 520 000 zł (czyli 1,3 mln zł * 40%). Nie musimy wykorzystywać maksymalnej kwoty. Jeżeli nasza inwestycja będzie nas kosztować 500 tys. zł i pochodzimy  z Krakowa, to wartość dotacji w tym wypadku wyniesie około 200 tys. zł (500 tys. zł * 40%).

W ramach programu został przewidziany również zakres wydatków, które mogą zostać finansowane z programu. Szczegółowo do dofinansowania z dotacji unijnej kwalifikują się następujące wydatki inwestycyjne związane z naszą inwestycją:

 • zakup nieruchomości zabudowanej – tylko do 50% wszystkich wydatków możliwych do objęcia wsparciem,
 • zakup przedsiębiorstwa – warunek: wsparciem będzie objęta wyłącznie cena zakupu składników majątkowych przedsiębiorstwa mieszczących się w katalogu wydatków kwalifikowanych (kategorie kosztów oraz limity) określonych dla niniejszego schematu; składniki majątkowe zakupywanego przedsiębiorstwa muszą być wycenione zgodnie z zasadami rachunkowości, w szczególności warunkiem uznania ich za kwalifikowane jest dokonanie wyceny wartości godziwej składników majątku (wycena musi zostać dokonana do momentu złożenia wniosku o płatność, w przypadku wybrania projektu do dofinansowania),
 • zakup nowych środków trwałych,
 • zakup używanych środków trwałych – warunek: środek trwały nie był współfinansowany z publicznych środków krajowych ani wspólnotowych w okresie 7 lat poprzedzających datę dokonania zakupu,
 • zakup wartości niematerialnych i prawnych,
 • leasing – tylko w okresie realizacji projektu (okres realizacji projektu dla Działania 2.1 Schemat A nie może przekroczyć 2 lat),
 • koszty instalacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,
 • roboty budowlane – tylko do 50% wszystkich wydatków możliwych do objęcia wsparciem,
 • koszt wdrażania systemów zarządzania w celu spełnienia wymagań europejskich norm ISO – do 50% całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem,
 • zakup środka transportu – tylko do 30% wszystkich wydatków możliwych do objęcia wsparciem, warunek: środek transportu musi być samochodem specjalnym (nr 743 według Klasyfikacji Środków Trwałych) lub pozostałym taborem bezszynowym (nr 76 KŚT); w przypadku firm, które prowadzą działalność transportową (nawet gdyby nie była działalnością główną), zakup środka transportu (także leasing) zawsze będzie uznawany za wydatek niekwalifikujący się do wsparcia unijnego.

W ramach Działania 2.1 Schemat A nie ma możliwości sfinansowania:

 • kosztów przygotowania projektu,
 • wydatków związanych z zarządzaniem projektu,
 • kosztów osobowych,
 • kosztów związanych z recertyfikacją systemów zarządzania, która nie prowadzi  do rozszerzenia systemów zarządzania w danym przedsiębiorstwie, a stanowi jedynie cykliczny audyt certyfikujący,
 • kosztów certyfikacji dla projektów, w ramach których nie przewiduje się wdrożenia systemów zarządzania,
 • kosztów pośrednio związanych z audytem certyfikującym, takich jak: koszty dojazdów, zakwaterowania, wyżywienia audytorów przeprowadzających certyfikację,
 • wartości firmy zakupywanego przedsiębiorstwa (tj. różnicy między ceną zakupu przedsiębiorstwa a wartością godziwą).

Skoro już wiemy, ile możemy pozyskać, teraz musimy zapoznać się z tym, jak to zrobić, aby otrzymać taką dotację. Tu zaczynają się schodki. Podstawą ubiegania się o dotację jest przygotowanie kompletnej dokumentacji projektowej, w skład której wchodzi wniosek, biznesplan oraz kilkanaście  załączników.  Taką wypełnioną dokumentację dostarczamy na przełomie marca i kwietnia do Instytucji zarządzającej programem. Wyniki zostaną ogłoszone  w październiku 2011 roku. Tutaj musimy pamiętać, że startujemy w konkursie, więc nie każdy projekt otrzyma dotację. Liczą się przede wszystkim dobre projekty, czyli “napisane z głową”.

Dodaj komentarz