0

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020

Program Operacyjny Inteligentny RozwójPo zakończeniu negocjacji budżetowych w Unii Europejskiej na lata 2014 – 2020 Polska przystąpiła do nakreślenia programów operacyjnych na szczeblu krajowym oraz regionalnym. Spore braki polskiej gospodarki w zakresie stosowania innowacyjności będą nadrabiane w latach 2014 -2020 poprzez Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 (POIR 2014-2020). Jest to jeden z sześciu planowanych do realizacji programów na szczeblu krajowym w ramach wykorzystania środków z Unii Europejskiej przyznanych Polsce na lata 2014 – 2020.

Ogólne informacje o programie POIR 2014 -2020.
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 jest programem, którego:
– obszarem działania będzie objęte terytorium całej Polski, zatem o dofinansowanie mogą ubiegać się również przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terenie Małopolski,
– Instytucją Zarządzającą będzie Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju,
– budżet będą stanowić środki europejskie pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
– celem jest przede wszystkim pomoc do przedsiębiorców z sektora MŚP w zakresie wzrostu szeroko rozumianej innowacyjności,
– struktura składa się z czterech osi priorytetowych, realizujących określone cele tematyczne i mające przypisane priorytety inwestycyjne,
– planowany budżet jest szacowany na 8 614,1 mln euro, co stanowi 18,9 % funduszy europejskich przewidzianych dla budżetów programów krajowych na lata 2014 – 2020.

Przegląd osi priorytetowych i możliwości z nimi związanych, które są zgrupowane w odpowiednie priorytety inwestycyjne, w ramach POIR  2014-2020, na które zostaną rozdysponowane fundusze europejskie  w latach 2014 – 2020. Oś priorytetowa I: Wsparcie prowadzenia prac B + R przez przedsiębiorstwa oraz konsorcja naukowo – przemysłowe. Oś priorytetowa I. jest związaną z jednym priorytetem inwestycyjnym 1.2. Jej celem jest wspieranie projektów badawczo rozwojowych czyli tzw. B+R celem szerzenia innowacyjności w przedsiębiorstwach.

Finansowanie działalności B + R może obejmować sytuacje, w których:
– przedsiębiorstwo prowadzi prace badawczo – rozwojowe samodzielnie lub będąc liderem jakiegoś konsorcjum
– firma będąca na wczesnym etapie rozwoju prowadzi badania w zakresie złożonych nowoczesnych technologii
Oś I. sprzyja działaniom upowszechniania współpracy na pograniczu nauki gospodarki, komercjalizację prowadzenia badań i zwiększenie prywatnego kapitału wnoszonego do sektora B+R. Planowo wsparcie będzie koncentrowało się w dużej mierze o bezzwrotne dotacje z nielicznymi przypadkami zastosowania formy instrumentów.

Oś priorytetowa II: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach
Dofinansowanie w ramach osi II zawierających się w niej priorytetów inwestycyjnych jeszcze bardziej konsekwentne i efektywne wdrażanie wyników prac B+R oraz innowacji.  W ramach osi II przewidziane jest finansowanie projektów związanych z:
– wdrażaniem prac B+R, co wymaga dobrego zaplanowanie, ale prawdopodobieństwo niepowodzenia tego działania jest mniejsze niż samo poszukiwanie rozwiązań w zakresie B+R
– poprawą, rozwojem i unowocześnieniem bazy do prowadzania działalności badawczo – rozwojowej przez przedsiębiorców, Oś priorytetowa II grupuje projekty realizowane jej ramach w priorytetach inwestycyjnych 1.2 oraz 3.1Finansowanie z funduszy europejskich przewiduje się głównie w formie dotacji, ale także zastosowanie instrumentów finansowych oraz instrumentów mieszanych.

Oś priorytetowa III: Wsparcie otoczenia i potencjału innowacyjnych przedsiębiorstw. Ta oś programu POIR 2014-2020 jest głównie związana z procesem internacjonalizacji przedsiębiorstw celem podniesienia ich konkurencyjności.

Eksport jest jednym z podstawowych wytyczonych w ramach programu POIR 204 – 2020 sposobem na pobudzenie rozwoju i uczynienia polskiej gospodarki bardziej otwartą, nowoczesną i innowacyjną. Wdrażanie eksportu stwarza efekt synergii w połączeniu z już istniejącym potencjałem rynku polskiego, a także rynku regionalnego – małopolskiego. W obrębie tej osi przewiduje sie również działania wspomagające wzrost na ryku regionalnym i krajowym z wykorzystaniem szeroko pojętych innowacji. W tej osi wszelkie możliwe do realizacji projekty są podzielone i zawarte w trzech osiach priorytetowych 1.2, 3.2 oraz 3.4 Przewiduje sie zastosowanie dotacji bezzwrotnych, a także instrumentów finansowych. Oś priorytetowa IV: Zwiększenie potencjału naukowo -badawczego

Oś IV. odnosi się do takich rodzajów projektów, które stanowią uzupełnienie innych sposobów na zwiększenie innowacyjności sektora MŚP, a nie zostały zawarte we wcześniejszych osiach. Os ta skupia się głównie:
– o finansowaniu badań naukowych
– o inwestowaniu w kadry badawcze i rozwojowe B + R
Oś ta zawiera Priorytet Inwestycyjny 1.1. Przewiduje sie stosowanie bezzwrotnych dotacji i instrumentów finansowych. Tagi: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, POIR 2014-2020, MŚP, eksport, fundusze europejskie, B+R, prace badawczo – rozwojowe, bezzwrotne dotacje, POIR 2014 -2020, Priorytet Inwestycyjny.

 

Dodaj komentarz