Bon na innowacje

Bon na innowacje małopolska Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości ogłosiło pierwszy nabór do programów dla firm z Małopolski z nowej perspektywy 2014-2020. Do rozdania jest prawie 3,5 mln zł na innowacje, a głównie na prace instytucji badawczych, które mogą świadczyć usługi w zakresie opracowania technologii możliwych do zastosowania w firmach. Mówiąc inaczej, na nasze zlecenie instytucja B+R w postaci uczelni, jednostki badawczej czy parku technologicznego wykona dla nas prace w postaci przygotowania technologii, które mogą potem zostać wdrożone w firmie. Na ten cel możemy otrzymać 100 tys. zł. Program zaplanowano od 23.11.2015 do 22.01.2016, ale jeżeli będzie zbyt dużo chętnych do wzięcia w nim udziału, to może on zostać zamknięty wcześniej.

Poniżej treść pełnego ogłoszenia programu wraz z komentarzem:


Informacje o naborze

Zarząd Województwa Małopolskiego (dalej ZWM), za pośrednictwem Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie (dalej MCP) jako Instytucji Pośredniczącej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014 -2020  ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 1 Osi Priorytetowej Gospodarka Wiedzy, Działanie 1.2 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach, Poddziałanie 1.2.3 Bony na innowacje.

Organizatorem programu będzie MCP. Według mnie to jedna z lepszych instytucji w kraju pod względem organizacyjnym oraz merytorycznym.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Przez rozstrzygnięcie konkursu należy rozumieć podjęcie uchwały ZWM w sprawie listy ocenionych projektów, zawierającej przyznane oceny i wskazującej projekty, które spełniły kryteria wyboru projektów. Z uwagi na charakter oceny i okres trwania naboru przewiduje się dokonanie kliku rozstrzygnięć konkursu.

Pierwsze rozstrzygnięcie konkursu przewidywane jest w grudniu 2015 r.

Planowany termin ostatecznego rozstrzygnięcia konkursu to marzec 2016 r.

Dlaczego pierwsze rozstrzygnięcie już w grudniu 2015, skoro nabór trwa do 22.01.2016? Proszę założyć taką sytuację, że program zostanie zamknięty w dniu 5 grudnia. Jest to możliwe, gdy wpłynie 500 wniosków, a pula starczy jedynie na sfinansowanie 100 wniosków. Wtedy instytucje zamykają program, bo nie widzą już sensu dalszego przyjmowania wniosków. Efekt takiego postępowania można określić zasadą „kto pierwszy, ten lepszy”.

Miejsce i sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy przygotować i złożyć za pomocą systemu elektronicznego e-RPO dostępnego na stronie internetowej erpo.malopolska.pl. System będzie dostępny od dnia 23 listopada 2015 r. (dzień otwarcia naboru) do dnia 22 stycznia 2016 r. do godziny 15:00 (dzień zamknięcia naboru).

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Przedsiębiorstwa z sektora MŚP zarejestrowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz prowadzące działalność na terenie województwa małopolskiego, co znajduje potwierdzenie w dokumentach rejestrowych.

Program ma zasięg województwa małopolskiego, a więc firma np. ze śląska nie może startować w tym konkursie, o ile nie ma zgłoszonego oddziału w Małopolsce. Oznacza to, że szansa na uzyskanie dotacji jest większa niż w wypadku, gdyby ten sam program był ogólnopolski. Innymi słowy, mniej firm ma dostęp do tego programu, a przez to mniejsza jest też konkurencja w kontekście zamierzonego projektu.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach Poddziałania 1.2.3 RPO WM można realizować następujący typ projektu:

  • mały bon na innowacje – do 50 000 PLN wydatków kwalifikowanych
  • duży bon na innowacje – do 100 000 PLN wydatków kwalifikowanych

Dlaczego jest podział wielkościowy? Wszystko sprowadza się do tego, w jaki sposób wybierzemy wykonawcę naszych badań B+R. Zgodnie z wydatkowaniem środków publicznych powyżej 50 tys. zł musimy przeprowadzić pełne postępowanie ofertowe w zakresie wyboru dostawcy usługi.

Wsparcie w ramach bonu na innowacje może zostać przeznaczone wyłącznie na zakup:

  • usług badawczo-rozwojowych związanych z opracowywaniem, rozwojem lub praktycznym zastosowaniem nowego lub ulepszonego produktu, usługi, bądź zmian procesowych,
  • usług w zakresie wzornictwa,
  • usług ochrony własności intelektualnej w związku z przygotowaniem zgłoszenia patentowego lub zgłoszeniem patentowym.

Szczegółowe informacje w powyższym zakresie wskazano w Rozdziale 2 Regulaminu konkursu.

W programie nie kupimy maszyn czy nieruchomości, bo program dotyczy finansowania konkretnych badań. Jednak rezultat tychże badań może się przydać przy innych programach, np. podczas wdrażania wyników prac B+R. W takich programach możemy już kupić maszyny itp.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Załączniku nr 1 do Regulaminu konkursu.

Finanse

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie

Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi 3 515 548,00 PLN.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu wynosi 90%.

Maksymalna dopuszczalna kwota wydatków kwalifikowanych projektu

  • dla małego bonu na innowację maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych wynosi 50 000 PLN,
  • dla dużego bonu na innowację maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych wynosi 100 000 PLN.

Aby otrzymać maksymalną kwotę, trzeba wydać około 110 000 zł. W tym wypadku dotacja wyniesie 99 tys. zł (90% ze 110 tys. zł), które dostaniemy z UE, a 11 tys. zł sami musimy sfinansować.

dotacje na badania małopolska


Czy warto startować w takim programie? Oczywiście, że tak! Zadaniem instytucji jest opracowanie i przygotowanie informacji, przeprowadzenie badań, które nasza firma musiałaby sama zrobić lub komuś zlecić. Za programem przemawia też poziom dofinansowania, czyli aż 90%. To naprawdę dużo.