0

Kredyt inwestycyjny jako źródło finansowania rozwoju przedsiębiorstwa

Planując swój dalszy rozwój, przedsiębiorstwa napotykają najczęściej na istotne bariery finansowe. Najczęściej ma to miejsce w początkowym okresie działalności, gdy firma nie ma jeszcze wypracowanych zysków, a wszystkie wcześniej zgromadzone i zdobyte nakłady zostały już zainwestowane. Możliwości zewnętrznego finansowania są różnorodne i zależą od wielu czynników. Jednym ze sposobów zdobycia kapitału niezbędnego do realizowania zamierzonych celów są oferowane przez banki kredyty inwestycyjne.

Przeznaczenie
Kredyt inwestycyjny jest przyznawany kredytobiorcy na finansowanie przedsięwzięć, których celem jest modernizacja i zwiększenie wartości majątku trwałego firmy. Może zostać przeznaczony na dwa rodzaje działań:
1) inwestycje związanie z rzeczowym majątkiem trwałym takie jak np. zakup maszyn i urządzeń czy dokonanie ich modernizacji, zakup środków transportu, budowa nowej linii technologicznej, zakup nieruchomości, budowa i remont obiektów itp.;
2) inwestowanie w wartości niematerialne i prawne np. licencje, oprogramowanie komputerowe, prawa autorskie, znaki towarowe, badania rozwojowe związane z nowymi wyrobami, koncesje, papiery wartościowe itp.

Przygotowanie
Ubiegając się o kredyt inwestycyjny musimy mieć określony cel. Należy przygotować specyfikacje i cennik planowanych inwestycji, a przy dużych inwestycjach także biznesplan. Powinniśmy określić wielkość kapitału, o który chcemy się ubiegać, czas i wysokość rat, które będą najlepiej dopasowane do możliwości naszego przedsiębiorstwa, zabezpieczenia będące gwarancją dla banku oraz wkład własny w inwestycje. Dodatkowo szacujemy czas, po jakim inwestycja zacznie przynosić zyski, które posłużą nam na spłatę zaciągniętego kredytu.

Wymagania banków
Aby bank mógł ocenić naszą zdolność kredytową potrzebuje dokumentów, na podstawie których przeanalizuje historię działania przedsiębiorstwa, obecną sytuację oraz prognozy finansowe na przyszły okres obejmujący spłatę kredytu.

Procedura wnioskowania o przyznanie kredytu obejmuje:
1) Zebranie i dostarczenie niezbędnej dokumentacji o firmie:
– wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub wypis z Krajowego Rejestru Sądowego,
– zaświadczenie o nadaniu numeru NIP,
– zaświadczenie o nadaniu numeru REGON,
– umowa spółki (jeśli przedsiębiorstwo jest spółką),
– uzyskanie dokumentów osób reprezentujących firmę,
– przygotowanie dokumentacji finansowej,
– zaświadczenie o braku zaległości wobec ZUS i Urzędu Skarbowego.

2) Złożenie pisemnego wniosku kredytowego.
3) Dostarczenie dodatkowych dokumentów określonych w regulaminie banku.
4) Biznesplan inwestycji.
5) Zabezpieczenie kredytu w postaci wpisu do hipoteki nieruchomości, blokady rachunku bankowego, weksla in blanko lub cesji (przelew) polisy ubezpieczeniowej na życie.

Wysokość kredytu oraz informacje dodatkowe
Oferty banków zazwyczaj różnią się między sobą i powinniśmy przeanalizować każdą z nich, aby jak najlepiej dobrać przedstawiane warunki kredytu do sytuacji naszego przedsiębiorstwa i charakteru inwestycji. Ogólna charakterystyka kredytów inwestycyjnych obejmuje:
– kredytowanie nawet do 80% całej inwestycji, przy czym najczęściej wymagane jest ok. 20% wkładu własnego,
– kredyt jest uruchamiany w całości lub transzach (częściach),
– minimalna kwota kredytu ustalana przez banki to zazwyczaj 10 tysięcy PLN, maksymalna zaś nawet do 100 milionów PLN, jednak tak wysoka kwota jest brana pod uwagę tylko w przypadku wyjątkowych inwestycji i przedsiębiorstw np. firm developerskich,
– okres kredytowania zależy najczęściej od rodzaju przedsięwzięcia i wynosi od 1 roku do 10 lat,
– oprocentowanie kredytów inwestycyjnych jest raczej wysokie i w zależności od banku waha się między 7 a 14%.

Ubiegając się o kredyt inwestycyjny należy liczyć się z długą i skomplikowaną procedurą jego udzielania, co związane jest z wysokimi kwotami i długotrwałym charakterem kredytu. Dodatkowo bank ma prawo kontrolować, na co przeznaczane są zdobyte środki finansowe i czy jest to zgodne z umową kredytową. Jeżeli spotkamy się z odmową jego udzielenia, warto spróbować także w innych bankach, wcześniej analizując przyczynę odmowy i poprawiając sytuacje finansową firmy np. zmniejszając kwotę kredytu lub zakres planowanej inwestycji.

Kredyt a dotacja

Jeżeli planujemy ubiegać się o dotacje unijną np. w Małopolsce musimy wiedzieć, że zanim dostaniemy dotację, musimy z czegoś sfinansować inwestycję. W tym wypadku możemy pytać w banku o kredyt pod kątem wnioskowanej dotacji. Co prawda przy składaniu wniosków o dofinansowanie  nie musimy potwierdzać źródła sfinansowania inwestycji, jednakże taki dokument na pewno zyska w oczach osób oceniających projekt naszej firmy.

Dodaj komentarz