Projekt na medal. Jak przygotować wniosek, aby otrzymać dotacje unijne?

Jak przygotować projekt o dotacjeW latach 2007-2013 Unia Europejska przeznaczyła znaczne środki, które posłużyły, jako dotacje  i źródło finansowania dla różnego typu inwestycji dokonywanych w Polsce. Odzwierciedleniem tego były programy, które miały opracowane właściwe działania i priorytety inwestycyjne. Te środki finansowe przyczyniły się do rozwoju polskiej gospodarki. Zrealizowano wiele inwestycji o charakterze publicznym (np. budowa oczyszczalni ścieków, budowa dróg i hal sportowych), ale również znaczne wsparcie uzyskały przedsięwzięcia podejmowane przez przedsiębiorców. Były to projekty z szerokiego zakresu, które uczyniły polską przedsiębiorczość bardziej konkurencyjną, innowacyjną oraz nastąpił wzrost jej potencjału. Pula środków otrzymana z Unii Europejskiej i przekazana na wszelakie projekty inwestycje była ogromna. Na lata 2014-2020 przewiedziano jeszcze większa pule. Jednak kluczowym elementem umożliwiającym sięgnięcie po unijną dotacje jest i nadal będzie odpowiednio przygotowany projekt o dofinansowanie.

Projekt o dofinansowanie? Od czego zacząć?

Sięgniecie po unijne dotacje możliwe jest w wyniku wyboru przez komisje wyborów projektów  naszego projektu  podczas w ramach ogłoszonego naboru do programu. Warto zauważyć, że ilość chętnych jest zawsze większa niż alokacja dostępna w programie. Jednak wraz z upływem kolejnych lat konkurencja staje się coraz bardziej ostra, dlatego należy się naprawdę skrupulatnie przygotować. Dołożyć wszelkich starań, aby nasz projekt okazał się lepszy i otrzymał europejskie wsparcie.

Najpierw należy przemyśleć i sformułować plany przedsiębiorstwa w zakresie przewidywanych inwestycji, aby wpasowały się w działania programów pomocowych. Występując o dofinansowanie projekt inwestycji musi być zbieżny z celami programu opisanymi za pomocą osi i priorytetów inwestycyjnych danego programu.

projektKolejnym ważnym elementem jest właściwe przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej. Tu też zaczynają się prawdziwe schody. Nie jest to łatwe ponieważ wymaga to czasu oraz wiedzy. Jednak po skończeniu i wydrukowaniu projektu możemy być z siebie dumni i wysłać projekt do oceny.

Po złożeniu wniosku do odpowiedniej instytucji jest on najpierw rozpatrywany w zakresie formalnym. W przypadku pewnych niedopatrzeń nie zostanie on dopuszczony do oceny merytorycznej, dlatego przy każdym naborze, w ramach którego ubiegamy się o unijne wsparcie, należy bardzo dokładnie zapoznać się z wymaganiami formalnymi, do których można zaliczyć np.:

  • złożenie wniosku we właściwej instytucji,
  • przestrzeganie terminów aplikacji ogłoszonych wraz z informacją o naborze,
  • złożenie kompletnej dokumentacji ( odpowiednia ilość egzemplarzy, wszelkie wymagane załączniki).

Wydają się one niezbyt wymagające, jednak zdarza się, ze wnioski zostają dyskwalifikowane z dalszego konkursu, z powodu drobnych niedopatrzeń, we wspomnianym zakresie. Niekiedy istnieje możliwość utrzymania wniosku w konkursie, pomimo błędów formalnych, które po wstępnym sprawdzeniu mogą zostać uzupełnione przez wnioskodawcę.

Po pozytywnym przejściu oceny formalnej, wniosek konkursowy przechodzi do oceny merytorycznej. Ważne jest to, aby wniosek konkursowy był właściwie przygotowany merytorycznie, według modelu udostępnionego podczas ogłoszenia naboru. Opisuje on, jakie informacje powinien zawierać wniosek i do czego trzeba się odnieść w poszczególnych jego punktach. Istotne, dla otrzymania dofinansowania, jest przekonanie instytucji oceniającej wnioski o celowości przeprowadzania danego przedsięwzięcia oraz zakresu wydatków do jego poniesienia. Cennym argumentem będzie np. badanie potencjału rynku lub analiza możliwych rozwiązań wraz z uzasadnieniem.

pisanie projektów unijnychOcena merytoryczna polega na przyznawaniu punktów według klucza udostępnionego kryterium wybory projektów  wraz z ogłoszeniem naboru. Na końcu każdego konkursu sporządzana jest lista rankingowa projektów biorących udział w konkursie wraz z uzyskana liczbą punktów. Należy bardzo drobiazgowo przygotować część merytoryczną, aby była spójna i stanowiła całość, pozwalającą na realizację projektu. Pomimo możliwości uzupełnienia braków merytorycznych, to jednak przy większych nieścisłościach trudno już załatać luki i niespójności w poszczególnych częściach planu. Znacząco zmniejsza to szansę na dofinansowanie, a nie rzadko dyskwalifikuje projekt z dalszego konkursu.

Na podstawie budżetu danego naboru oraz listy uczestników ustala się poziom dofinansowania środków kwalifikowanych zgłoszonych we wniosku przez osobę starającą się o dofinansowanie.

Jednak można postarać się o wskazanie pewnych elementów, które należy dokładnie zaplanować w momencie ubiegania się o wsparcie, niezależnie od rodzaju projektu:

  1. Trzeba wykazać, że wyniki przygotowanych badań zostaną skutecznie wykorzystane w praktyce, a nie pozostaną jedynie pustymi wyliczeniami.
  2. Istotne jest wykazanie możliwości finansowania całego projektu przez wnioskodawcę. Jest to kluczowe ze względu na duży nacisk kładziony przez instytucje oceniającą na aspekt wykonalności projektu. Każdy, nawet najlepiej przemyślany plan, bez zabezpieczenia środków finansowych, jest jedynie listą życzeń.
  3. W inwestycjach w sektor B + R, czyli badania i rozwój, należy wykazać potencjał umożliwiający przeprowadzenie badań oraz pozwalający na jej wdrożenie.
  4. W projektach innowacyjnych warto postarać się o opinię o innowacyjności. Udokumentuje to przewagę naszego rozwiązania nad obecną techniką i zwiększy szanse na otrzymanie dofinansowania.
  5. Na ile projekt realizować będziemy samodzielnie, a jaka jego część przypadnie podwykonawcom.
  6. Należy przygotować harmonogram prac związanych z projektem, zwłaszcza w przypadku sektora B + R.

Programy pomocowe daję szansę na zwiększenie potencjału, konkurencyjności i innowacyjności firmy. Warto poświęcić odpowiednio dużo chęci czasu, aby przygotować dobry projekt, który otrzyma wysoką punktację przyznaną przez komisję instytucji oceniającej, a otrzymana dotacja na pewno Ci wynagrodzi. planów i rozwój Twojej firmy.