Projekt na medal. Jak przygotować wniosek, aby otrzymać dotacje unijne?

Jak przygotować projekt o dotacjeW latach 2007-2013 Unia Europejska przeznaczyła znaczne środki, które posłużyły, jako dotacje  i źródło finansowania dla różnego typu inwestycji dokonywanych w Polsce. Odzwierciedleniem tego były programy, które miały opracowane właściwe działania i priorytety inwestycyjne. Te środki finansowe przyczyniły się do rozwoju polskiej gospodarki. Zrealizowano wiele inwestycji o charakterze publicznym (np. budowa oczyszczalni ścieków, budowa dróg i hal sportowych), ale również znaczne wsparcie uzyskały przedsięwzięcia podejmowane przez przedsiębiorców. Były to projekty z szerokiego zakresu, które uczyniły polską przedsiębiorczość bardziej konkurencyjną, innowacyjną oraz nastąpił wzrost jej potencjału. Pula środków otrzymana z Unii Europejskiej i przekazana na wszelakie projekty inwestycje była ogromna. Na lata 2014-2020 przewiedziano jeszcze większa pule. Jednak kluczowym elementem umożliwiającym sięgnięcie po unijną dotacje jest i nadal będzie odpowiednio przygotowany projekt o dofinansowanie.

Czytaj dalej


0

Internacjonalizacja przedsiębiorstwa, a dotacje 2014-2020

dotacje na eksportW latach 2007 – 2013 eksport był wspierany przez dotacje udzielane firmom z sektora MŚP w ramach działania 6.1 Paszport do eksportu PO IG 2007 – 2013. Podobnie w latach 2014-2020, kiedy będą wydatkowane przyznane Polsce środki europejskie przyznane w budżecie na lata 2014-2020, także eksport będzie ważnym obszarem  wsparcia dla firm z sektora MŚP. W latach 2014-2020 eksport będzie przyporządkowany  do nowego, ogólnokrajowego programu, którym będzie Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014 -2020, w skrócie POIR 2014-2020. Kwestia związana z eksportem zostanie będzie to III Oś Priorytetowa „Wzrost potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw w Polsce” tego programu.

Podobnie, jak do tej pory środki europejskie będą przeznaczone na wydatki umożliwiające pozyskiwanie klientów na rynkach zagranicznych, czyli całość działań wspomagających wprowadzenie i rozwój eksportu przez firmy reprezentujące sektor MŚP. Zmianie ulegnie terminologia, która będzie używana w opisie odpowiedniego programu odnośnie eksportu.

Czytaj dalej


0

Ryzyko przy ubieganiu się o dotacje unijne

Projekty finansowane z funduszy europejskich, tak jak każde inne projekty, w trakcie realizacji napotykają na różne przeciwności, co wywołuje ryzyko niepowodzenia ich realizacji.  W przypadku projektów europejskich sytuacja jest bardziej skomplikowana, gdyż poza regulacjami prawa krajowego mamy do czynienia z prawem wspólnotowym, które niejednokrotnie jest błędnie interpretowane bądź po części lekceważone.

Przeszkody w ubieganiu się o wsparcie z funduszy europejskich mogą być bardzo różne. Począwszy od praw własności do zajmowanej nieruchomości, przez ograniczenia limitowe i tryb naboru wniosków o wsparcie, trudną sytuację finansową przedsiębiorstwa ubiegającego się o wsparcie, pułap wsparcia finansowego jakie dane przedsiębiorstwo może otrzymać, przeliczenie kursu euro w stosunku do złotego, konieczność skutecznego i udokumentowanego rozliczenia środków finansowych otrzymanych na dany projekt, a także udowodnienie, że inwestycja sfinansowana w ramach pomocy osiągnęła ujęte w projekcie wskaźniki i charakteryzuje się trwałością.

Czytaj dalej