Dotacje na inwestycje w Małopolsce. Do wzięcia aż 13,75 mln zł w programie 3.4.4 Dotacje dla MŚP.

dotacje na inwestycjeW ramach nowej transzy środków unijnych na lata 2014-2020 nie można znaleźć już naborów na typowe inwestycje. Obecnie, aby otrzymać wsparcie na inwestycję, trzeba się nieco natrudzić. Jednak warto! Kluczem do otrzymania takiej dotacji jest zagadnienie B+R. Bez uwzględnienia tego wymogu nie można liczyć na żadną dotację w Małopolsce. Jedynym programem, który pozwala na wdrożenie inwestycji w przedsiębiorstwach, jest działanie 3.4 Rozwój i konkurencyjność małopolskich MŚP/3.4.4 Dotacje dla MŚP w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

W programie finansowane będą przedsięwzięcia inwestycyjne mające na celu rozwój/rozbudowę przedsiębiorstw, przedsięwzięcia prowadzące do wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów/usług, zwiększające skalę działalności, prowadzące do wzrostu zasięgu oferty poprzez zdobywanie nowych rynków zbytu, w tym w szczególności:

– inwestycje w nowoczesne maszyny, urządzenia i sprzęt produkcyjny, w celu wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług,

– rozwój sprzedaży produktów i usług w Internecie (handel elektroniczny),

-inwestycje dotyczące stosowania w działalności gospodarczej technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK), przedsięwzięcia z zakresu dostosowania istniejących instalacji produkcyjnych do standardów najlepszych dostępnych technik (BAT – best available technology).

Wszystko pięknie brzmi, gdyby nie jeden istotny szczegół związany z zakresem inwestycji, która ma polegać na:

  1. Wykorzystaniu wyników prac B+R lub wynalazków objętych ochroną patentową lub wzorów użytkowych chronionych prawami ochronnymi lub posiadających zgłoszony wniosek o ochronę patentową lub prawo ochronne na wzór użytkowy poprzez wprowadzenie na rynek nowych lub znacząco udoskonalonych w zakresie ich cech funkcjonalnych lub użytkowych produktów (tj. wyrobów lub usług) lub procesów. Beneficjent musi legitymować się uregulowanymi kwestiami z zakresu ochrony praw własności przemysłowej w odniesieniu do posiadanych wyników prac B+R, patentów lub wzorów użytkowych, które zamierza wdrożyć w ramach projektu. W tym zakresie wspierane będą:

a) projekty innowacyjne, polegające na wdrożeniu posiadanych wyników prac B+R, opracowanych w ramach realizacji fazy badawczo-rozwojowej projektu, przy wsparciu środków z osi 1 RPO WM, bądź innych środków europejskich lub zrealizowanych samodzielnie przez przedsiębiorstwo ze środków własnych lub nabytych przez przedsiębiorstwo. Nabycie wyników prac B+R może nastąpić jedynie od: jednostki naukowej w rozumieniu ustawy z dn. 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, posiadającej przyznaną kategorię naukową A+, A lub B, o której mowa w tej ustawie lub przedsiębiorcy posiadającego status centrum badawczo-rozwojowego w rozumieniu ustawy z dn. 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej lub konsorcjum naukowego lub konsorcjum naukowo-przemysłowego (konsorcja składające się wyłącznie z podmiotów wpisujących się w niniejszy katalog) lub niezależną jednostkę, stanowiącą akredytowane laboratorium (posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji) lub notyfikowane laboratorium (ujęte w aktualnym obwieszczeniu ministra właściwego ds. gospodarki w sprawie informacji o notyfikowanych jednostkach certyfikujących i jednostkach kontrolujących oraz notyfikowanych laboratoriach).

b) projekty innowacyjne, polegające na wdrożeniu wynalazków chronionych patentem lub wzorów użytkowych objętych prawami ochronnymi lub posiadających zgłoszony wniosek o ochronę patentową wynalazku lub zgłoszony wniosek o prawo ochronne na wzór użytkowy.

patentWnioskodawca w chwili składania wniosku o dofinansowanie musi dysponować wynikami prac B+R, wynalazkiem chronionym patentem lub wzorem użytkowym chronionym prawami ochronnymi lub dokumentem/dokumentami potwierdzającymi złożenie wniosku o ochronę patentową wynalazku lub wniosku o prawo ochronne na wzór użytkowy.

Zgodnie z tym co zostało napisane, maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych to 25 mln zł. Jeżeli założy się poziom dofinansowania wynoszący 55% (tyle wynosi poziom dofinansowania w Małopolsce), to można otrzymać 13,75 mln zł do wzięcia na wdrożenie wyników B+R lub patentu.

W przypadku przeprowadzenia badań B+R struktura dokumentu końcowego powinna zawierać, co najmniej:

  • opis techniczny,
  • założenia przyjęte w badaniach,
  • metodologię badań,
  • wyniki przeprowadzonych badań,
  • wyniki testów weryfikujących,
  • wskazanie autora badań oraz instytucji weryfikującej) ich formę,
  • sposób uwzględnienia w aktywach firmy.

Do konkursu trzeba dołączyć również kopie dokumentacji potwierdzającej ten fakt, więc sam opis nie wystarczy.

Nabór do programu został już ogłoszony. Przyjmowanie wniosków zacznie się od 31.12.2016 do 21.02.2017. Przyjmowanie wniosków potrwa zatem prawie dwa miesiące.