Poddziałanie 3.4.3 Dotacje dla MŚP – wczesna faza rozwoju – RPO Małopolska

Dotacje dla MŚPMałopolscy przedsiębiorcy będą mieli okazję do pozyskania unijnych funduszy na innowacyjne projekty. Będzie to 3 Oś Priorytetowa Przedsiębiorcza Małopolska, Działanie 3.4 Rozwój i konkurencyjność małopolskich MŚP, Poddziałanie 3.4.3 Dotacje dla MŚP – wczesna faza rozwoju. Nabór startuje 31.12.2016. Poddziałanie 3.4.3 Dotacje dla MŚP – wczesna faza rozwoju umożliwi wdrażanie innowacyjnych rozwiązań, dzięki czemu wpłynie korzystnie na gospodarkę regionu. Poniżej prezentujemy informacje na temat tego konkursu.

Termin konkursu

Nabór dla Poddziałanie 3.4.3 Dotacje dla MŚP – wczesna faza rozwoju startuje 31.12.2016 roku i potrwa do 21.02.2017 roku.

Jakie projekty można dofinansować?

Nabór będzie obejmował Poddziałanie 3.4.3 Dotacje dla MŚP – wczesna faza rozwoju, projekty Typ A wdrożenia wyników prac B+R, wynalazków oraz wzorów użytkowych przez MŚP funkcjonujące na rynku nie dłużej niż 24 m-ce.

W ramach konkursu będzie można wnioskować o dotacje na realizację projektów, które obejmują:

  1. wdrożenie wyników prac B+R, które zostały opracowane w ramach realizacji fazy badawczo-rozwojowej projektu, z wykorzystaniem środków unijnych z poddziałań RPO WM: 1.2.1  lub 1.2.3 lub w ramach MRPO: Działanie 2.2 Wsparcie komercjalizacji badań naukowych Schemat A Projekty badawcze, bądź z wykorzystaniem innych środków europejskich lub też zrealizowanych samodzielnie przez przedsiębiorstwo;
  2. wdrożenie wyników prac B+R, które zostały nabyte przez przedsiębiorstwo, dzięki własnym środkom finansowym. Nabycie wyników prac B+R może mieć miejsce jedynie od: jednostki naukowej w rozumieniu ustawy  lub konsorcjum naukowego lub konsorcjum naukowo-przemysłowego (konsorcja składające się wyłącznie z podmiotów wpisujących się w niniejszy katalog) lub niezależnej jednostki, stanowiącej akredytowane laboratorium (posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji) lub notyfikowane laboratorium (ujęte w aktualnym obwieszczeniu ministra właściwego ds. gospodarki w sprawie informacji o notyfikowanych jednostkach certyfikujących i jednostkach kontrolujących oraz notyfikowanych laboratoriach).
  3. wdrożenie wynalazku, w przypadku dokonania zgłoszenia w celu uzyskania patentu lub wzoru użytkowego, gdy dokonano zgłoszenia dla potrzeb udzielenia prawa ochronnego;
  4. wdrożenie wynalazku, który jest chroniony patentem, lub wzoru użytkowego, który jest objęty prawami ochronnymi.

Dopuszczalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowanych

Maksymalny możliwy poziom dofinansowania kosztów kwalifikowanych wynosi:

  • 45% – średnie firmy;
  • 55% – mikro i małe firmy.

Wartość wydatków kwalifikowanych

Łączna suma kosztów kwalifikowanych projektu może wynosić maksymalnie 10 000 000zł.

Poddziałanie 3.4.3 Dotacje dla MŚP – wczesna faza rozwoju

Pozwoli ono na sfinansowanie innowacyjnych projektów, które wpłyną korzystnie na rozwój małopolskich MŚP oraz podniosą ich konkurencyjność w skali kraju i rynku międzynarodowego.

W przypadku pytań zachęcamy Państwa do kontaktu.

Wpis w oparciu o info ze strony http://www.rpo.malopolska.pl

Zachęcamy do lektury: Dotacje na inwestycje w Małopolsce. Do wzięcia aż 13,75 mln zł w programie 3.4.4 Dotacje dla MŚP.