Dotacje unijne w Małopolsce w 2017 roku – harmonogram naborów

Dotacje unijne w Małopolsce.Od paru dni jest już 2017 rok. Dla firm z sektora MŚP oznacza to, że najwyższa pora na zapoznanie się z możliwościami pozyskania dofinansowania w tym roku. Dotacje unijne dla firm w Małopolsce w 2017 roku będą skierowane zarówno do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Fundusze europejskie będą mogły zostać przeznaczone na projekty:

 • inwestycyjne o charakterze innowacyjnym;
 • eksportowe, czyli związane z działalnością międzynarodową przedsiębiorstwa;
 • inwestycyjne związane z ograniczaniem zużycia energii („Eko-Przedsiębiorstwa”).

Zanim o małopolskich naborach w 2017 roku…

Warto jeszcze wcześniej nadmienić, że 31.12.2016 roku wystartowały dwa nabory, w których można pozyskać dotacje na innowacyjne projekty. Potrwają one do 21.02.2017 roku. Tymi konkursami są:

Nabory w 2017 roku

W 2017 roku dotacje unijne w Małopolsce będą możliwe do pozyskania w wymienionych poniżej konkursach zaplanowanych zgodnie z harmonogramem MRPO 2014-2020.

Nr 1

Oś 1 Gospodarka wiedzy

Działanie 1.2 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach

Poddziałanie 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw

Planowany termin naboru: I kwartał 2017 roku.

Dotacje unijne będzie można przeznaczyć na projekty:

 • Typ A. badania przemysłowe i prace rozwojowe;
 • Typ B. prace rozwojowe związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/ demonstracyjnej.

 

Nr 2

Oś 1 Gospodarka wiedzy

Działanie 1.2 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach

Poddziałanie 1.2.3 Bony na innowacje

Planowany termin naboru: II kwartał 2017 roku.

Dotacje unijne w Małopolsce w ramach poddziałania 1.2.3 będą miały formę:

 • Typ A. Mały bon na innowacje;
 • Typ B. Duży bon na innowacje.

 

Nr 3

Oś 3 Przedsiębiorcza Małopolska

Działanie 3.3 Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki

Poddziałanie 3.3.2 Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP

Planowany termin naboru: III kwartał 2017 roku.

Konkurs będzie łączył I i II Etap naboru na dotacje eksportowe. W praktyce to oznacza, że w jednym wniosku mikro, mały czy średni przedsiębiorca aplikuje o zwrot części kosztów poniesionych na opracowanie Strategii/Planu działalności międzynarodowej (innymi słowy Plan rozwoju eksportu) oraz na dofinansowanie działań eksportowych, które zamierza podjąć w celu skutecznego wejścia na rynki zagraniczne. Działania eksportowe, na które wnioskuje się o dotacje, muszą być wskazane (rekomendowane) w Strategii/Planie działalności międzynarodowej. Dlatego dokument ten musi być opracowany przed złożeniem wniosku, gdyż jest jednym z  jego ważnych załączników. W przypadku strategii przedsiębiorca musi najpierw ponieść koszt, a dotacje unijne stanowią w przypadku tego wydatku zwrot części poniesionych już kosztów. Natomiast działania eksportowe, na które będzie można wnioskować o dotacje (jeśli są rekomendowane w Strategii/Planie działalności międzynarodowej) to m.in:

 • udział w w imprezach o charakterze targowo-wystawienniczym;
 • pozyskiwanie odpowiednich dokumentów wymaganych do wprowadzenia produktów lub usług na planowany rynek zagraniczny;
 • specjalistyczne usługi doradcze w związku z umiędzynaradawianiem działalności;
 • dostosowanie produkcji/usług do wymagań docelowego rynku zagranicznego.

 

Nr 4

Oś 3 Przedsiębiorcza Małopolska

Działanie 3.4 Rozwój i konkurencyjność małopolskich MŚP

Poddziałanie 3.4.4 Dotacje dla MŚP

Typ B. inwestycje w przedsiębiorstwa dostarczające urządzenia niezbędne do produkcji energii z OZE

Planowany termin naboru: II kwartał 2017 roku.

Nr 5

Oś 3 Przedsiębiorcza Małopolska

Działanie 3.4 Rozwój i konkurencyjność małopolskich MŚP

Poddziałanie 3.4.5 Bony na doradztwo

Planowany termin naboru: III kwartał 2017 roku.

Środki europejskie będzie można wykorzystać w projektach, które będą realizowane w oparciu o specjalistyczny bon na doradztwo.

 

Nr 6

Oś 4 Regionalna polityka energetyczna

Działanie 4.2 Eko-Przedsiębiorstwa

Planowany termin konkursu: IV kwartał 2017 roku.

Dotacje z Unii Europejskiej będą mogły zostać wydatkowane na następujące typy projektów:

 • A. głęboka modernizacja energetyczna budynków;
 • B. inwestycje w temacie instalacji wytwarzania energii ze źródeł;
 • C. kompleksowy projekt, który obejmuje:(a) modernizację energetyczną budynków, (b) inwestycje związane z instalacjami wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych,
 • D. rozwój budownictwa energooszczędnego, a także pasywnego.

Dotacje unijne w Małopolsce

Mikro, mali i średni przedsiębiorcy w 2017 roku będą mogli realizować swoje projekty z pomocą funduszy europejskich. Dotacje unijne w Małopolsce będą przyznawane w naborach planowanych, wymienionych powyżej. Na naszym serwisie będą pojawiać się wpisy bliżej prezentujące potencjalne projekty, na które będzie można składać wnioski w poszczególnych działaniach. Chociaż warto podkreślić, dla osób zainteresowanych, że w zasobach naszego serwisu można odnaleźć artykuły, które omawiają pewne aspekty zagadnień związanych z dotacjami europejskimi w ramach MRPO 2014-2020.

W przypadku pytań zapraszamy Państwa do kontaktu.