0

Dotacje dla średnich firm już od czerwca. Można otrzymać nawet 2 mln złotych

Po prawie dwóch latach przerwy rusza nabór dla średnich firm, czyli firm zatrudniających nie mniej niż 50 osób, ale nie więcej niż 250 osób. Nabór do programu rozpocznie się już w czerwcu. Program działa podobnie jak program dla mikroprzedsiębiorstw czy niedawno zakończony nabór dla małych firm. Różnica polega jedynie na wysokości dofinansowania, która tutaj wynosi 2 mln zł.  Minusem dla średnich firm jest mniejszy poziom dofinansowania – 30% wartości inwestycji. Jak to zrozumieć: realizujemy inwestycje na poziomie 5 mln zł – w takim wypadku nasza firma może liczyć na wsparcie w wysokości 1,5 mln zł. Można powiedzieć 30% to nie dużo, ale w skali przedsiębiorstwa, które i tak zrealizuje inwestycję 1,5 mln zł jest już kwotą znaczącą.

Dotacje dla firm z naszego województwa przewidziane zostały w Małopolskim Regionalnym Programie Operacyjnym, w działaniu 2.1 Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw. Udzielenie dotacji w ramach programu ma na celu wzmocnienie konkurencyjności oraz rozwój małopolskich firm.

Dla średnich firm do rozdysponowania w tym roku przewidziane zostało prawie 40 mln złotych, a pojedyncza firma może liczyć na wsparcie w wysokości od 200 tys. zł do 2 mln złotych. Przypominam tutaj, jak działają dotacje dla firm, aby móc obliczyć wysokość dotacji mieszczącą się w widełkach podanego podziału. Dotacje ogólnie działają na zasadzie refundacji, czyli najpierw realizujemy inwestycję, a potem otrzymamy zwrot części poniesionych wydatków. Poziom refundacji w Małopolsce dla średnich firm to 30% wartości inwestycji.  Jeżeli nasza inwestycja realizowana jest w powiecie brzeskim, limanowskim, dąbrowskim, tarnowskim (z wyłączeniem miasta Tarnów), gorlickim, nowosądeckim (z wyłączeniem miasta Nowy Sącz), poziom dofinansowania wyniesie 35%.

W ramach programu został przewidziany również zakres wydatków, które mogą zostać sfinansowane. Szczegółowo do dofinansowania z dotacji unijnej kwalifikują się następujące wydatki inwestycyjne:

 • zakup nieruchomości zabudowanej – tylko do 50% wszystkich wydatków możliwych do objęcia wsparciem,
 • zakup przedsiębiorstwa – warunek: wsparciem będzie objęta wyłącznie cena zakupu składników majątkowych przedsiębiorstwa mieszczących się w katalogu wydatków kwalifikowanych (kategorie kosztów oraz limity) określonych dla niniejszego schematu; składniki majątkowe zakupywanego przedsiębiorstwa muszą być wycenione zgodnie z zasadami rachunkowości, w szczególności warunkiem uznania ich za kwalifikowane jest dokonanie wyceny wartości godziwej składników majątku (wycena musi zostać dokonana do momentu złożenia wniosku o płatność, w przypadku wybrania projektu do dofinansowania),
 • zakup nowych środków trwałych,
 • zakup używanych środków trwałych – warunek: środek trwały nie był współfinansowany z publicznych środków krajowych ani wspólnotowych w okresie 7 lat poprzedzających datę dokonania zakupu,
 • zakup wartości niematerialnych i prawnych,
 • leasing – tylko w okresie realizacji projektu (okres realizacji projektu dla Działania 2.1 Schemat A nie może przekroczyć 2 lat),
 • koszty instalacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,
 • roboty budowlane – tylko do 50% wszystkich wydatków możliwych do objęcia wsparciem,
 • koszt wdrażania systemów zarządzania w celu spełnienia wymagań europejskich norm ISO – do 50% całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem,
 • zakup środka transportu – tylko do 30% wszystkich wydatków możliwych do objęcia wsparciem; warunek: środek transportu musi być samochodem specjalnym (nr 743 według Klasyfikacji Środków Trwałych) lub pozostałym taborem bezszynowym (nr 76 KŚT); w przypadku firm, które prowadzą działalność transportową (nawet gdyby nie była działalnością główną), zakup środka transportu (także leasing) zawsze będzie uznawany za wydatek niekwalifikujący się do wsparcia unijnego.

W ramach Działania 2.1 Schemat A nie ma możliwości sfinansowania:

 • kosztów przygotowania projektu,
 • wydatków związanych z zarządzaniem projektu,
 • kosztów osobowych,
 • kosztów związanych z recertyfikacją systemów zarządzania, która nie prowadzi  do rozszerzenia systemów zarządzania w danym przedsiębiorstwie, a stanowi jedynie cykliczny audyt certyfikujący,
 • kosztów certyfikacji dla projektów, w ramach których nie przewiduje się wdrożenia systemów zarządzania,
 • kosztów pośrednio związanych z audytem certyfikującym, takich jak: koszty dojazdów, zakwaterowania, wyżywienia audytorów przeprowadzających certyfikację,
 • wartości firmy zakupywanego przedsiębiorstwa (tj. różnicy między ceną zakupu przedsiębiorstwa a wartością godziwą).

Skoro już wiemy, ile możemy pozyskać, teraz musimy zapoznać się z tym, jak to zrobić, aby otrzymać dotację. Tu zaczynają się schodki. Podstawą ubiegania się o dotację jest przygotowanie kompletnej dokumentacji projektowej, w skład której wchodzi wniosek, biznesplan oraz kilkanaście  załączników.  Taką wypełnioną dokumentację dostarczamy na przełomie czerwca i lipca do Instytucji zarządzającej programem. Wyniki zostaną ogłoszone  w grudniu 2011 roku. Musimy pamiętać, że startujemy w konkursie, więc nie każdy projekt otrzyma dotację. Liczą się przede wszystkim dobre projekty, czyli “napisane z głową”.

Dodaj komentarz