Dotacje na innowacje w perspektywie 2014-2020. Dlaczego??

NDotacje na innowacjeie trzeba nikogo przekonywać do prostej obserwacji, że polska gospodarka jest znacznie słabiej rozwinięta w porównaniu do krajów Zachodniej Europy. Oczywiście przyczyny takiej sytuacji są rozmaite i ten wpis nie ma za zadanie dogłębne analizowanie jej przyczyn. Głównym celem tego artykułu jest skoncentrowanie się na jednym z aspektów, którego brak kiedyś miał wpływ na obecny stan rzeczy oraz od którego teraz zależy tempo nadrabiania zaległości w stopniu rozwoju między Polską, a wspomnianymi już, krajami Zachodniej Europy. Tym słowem kluczem są innowacje. Kiedyś ich brak w działalności przedsiębiorstw spowodował brak rozwoju polskiej gospodarki, a dziś są one niezbędnym motorem napędowym, który musi być wykorzystany do minimalizowania tych różnic.

Od kilku lat można dostrzec tendencję do mówienia o konieczności innowacji i jest to element akcentowany coraz bardziej. Wynika to z danych, które według różnych badań pokazują Polskę, jako kraj mało innowacyjny, w którym niewielkie nakłady są ponoszone na prace badawczo-rozwojowe. Choć dzięki unijnym dotacjom z lat 2007-2013 udało się nieco poprawić tę sytuację, to jednak jeszcze innowacyjność polskich MŚP wymaga dużego wsparcia.

Dlatego w kolejnej perspektywie unijne dotacje na lata 20014-2020 są w dużej mierze podporządkowane rozwojowi innowacyjności. W tej perspektywie przede wszystkim będą dotacje na innowacje. Wynika to z chęci wspierania przedsiębiorców, którzy wykazują coraz większą tendencję do inwestowania w innowacyjność oraz w prace badawczo-rozwojowe, czyli B+R. Ta coraz większa świadomość przedsiębiorców o konieczności wdrażania nowych technologii, widoczna w  ostatnich latach z powodów już wyżej wspomnianych, zostaje poniekąd nagrodzona w nowej perspektywie 2014-2020, przewidującej głównie dotacje na innowacje.

Inwestycje w innowacje i sektor B+R to jeden z podstawowych bodźców rozwojowych dla polskich firm  i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań. Przy pracach badawczo-rozwojowych chodzi zarówno o prace prowadzone we własnym zakresie, na poziomie przedsiębiorstwa, oraz te zakupione od podmiotów zewnętrznych. Takie podejście ma na celu nie tylko skłonienie samych przedsiębiorstw do prowadzenia badań rozwojowych, ale także poprawę współpracy na pograniczu biznesu i nauki. Pojęcie innowacji odnosi się tu do stosowanych technologii, ulepszeń na poziomie produktu czy też w samym przedsiębiorstwie. Stosowanie tych instrumentów spowoduje rozwój polskiej gospodarki i znaczący wzrost jej konkurencyjności na arenie międzynarodowej. Jak pokazuje doświadczenie głównie na inwestowanie w innowacje stawiają firmy, które już wcześniej zadebiutowały w tym obszarze, także głównie dzięki takiemu wsparciu, jak dotacje. Jednak, aby wzrósł odsetek firm, które idą w innowacyjność, trzeba skłonić do tego firmy nie związane do tej pory z innowacjami. Dla nich największą zachętą są wysokie dotacje, gdyż niwelują one element zbyt dużego ryzyka dla debiutantów w dziedzinie innowacji i pracy B+R. Jednym z przykładów działania dotacji jest w  takim przypadku np. bon na innowacje.

dotacje na innowacjeFundusze z UE na innowacje czy badania B+R, to główne, oprócz eksportu, narzędzia wsparcia dla przedsiębiorców MŚP z unijnych programów pomocowych na lata 2014-2020. Wyższy poziom eksportu także wpływa na podniesienie konkurencyjności gospodarki i ma wpływ na jej rozwój, także poprzez innowacyjność. Temu posłużą dotacje na innowacje.

Stawianie na innowacje i badania B+R ma, jak już wspomniano, swoje odniesienie w programach unijnych na lata 2014-2020. Są to przede wszystkim:

  1. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 ( PO IR 2014-200) o zasięgu ogólnokrajowym,
  2. Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 ( PO PW 2014-2020)  dla Makroregionu Polska Wschodnia,
  3. Regionalne Programy Operacyjne dla poszczególnych województw.

Dotacje na innowacje dla Twojej firmy

Takie podejście do idei przeznaczenia dotacji na innowacje, w latach 2014-2020, stanowi odpowiedź na obecną sytuację. Z jednej strony przedsiębiorcy są świadomi konieczności wdrażania innowacji, z  drugiej strony bez wsparcia pieniędzmi z zewnątrz, bardzo obawiają się stawiać pierwsze kroki w zakresie innowacyjności, ze względu na obawy związane ze zbyt dużym ryzykiem. Zatem dotacje na innowacje pomogą takim przedsiębiorcom w odniesieniu sukcesu!