Dotacje unijne dla eksporterów w PO Polska Wschodnia

Dotacje unijne dla eksporterówDzisiejszy wpis odniesie się znów do Podkarpacia. Wkrótce planowany jest tam nabór na dotacje unijne dla eksporterów. Warto zwrócić uwagę, że o ile małopolskie firmy mogą ubiegać się o dofinansowanie eksportu w działaniu 3.3.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, to w przypadku podkarpackich firm nie można wnioskować o dotacje na internacjonalizacje w RPO WP 2014-202o). O ile Regionalny Program Województwa Podkarpackiego oferuje możliwość pozyskania dotacji dla podkarpackich MŚP np. w działaniu 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, o tyle  internacjonalizacja podkarpackiej przedsiębiorczości może uzyskać wsparcie poprzez działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP które zawiera Program Operacyjny Polska Wschodnia  na lata 2014-2020 (PO PW 2014-2020), który dotacje na eksport kieruje nie tylko do Podkarpacia, ale do tzw. Makroregionu Polska Wschodnia. W skład wchodzi pięć województw. Obok wspomnianego już województwa podkarpackiego,  także województwa: świętokrzyskie, lubelskie, podlaskie i warmińsko=mazurskie. Dotacje unijne dla eksporterów będą kierowane głównie do przedsiębiorców wdrażających eksport i tym samym rozpoczynających proces internacjonalizacji firmy.

Dotacje unijne na eksport firm z województwa podkarpackiego jest zaplanowany na I kwartał 2016 roku.

Nabór w programie PO Polska Wschodnia będzie odbywał się w dwóch etapach, które objęte są maksymalnym możliwym dofinansowaniem poniesionych wydatków kwalifikowanych na poziomie 80%!

W I etapie można otrzymać maksymalne dofinansowanie wydatków kwalifikowanych 50 000 zł. Ten etap pozwala przedsiębiorcy ubiegać się o dotacje na przygotowany wcześniej, przez zewnętrzną firmę doradczą, plan rozwoju eksportu, Jest to podstawowe in-business-1238919opracowanie które przedstawia możliwości oraz cele odnośnie do wdrożenia eksportu na wybrane rynki zagraniczne oraz prezentuje zestawienie działań, które umożliwią realizację tych celów. Tak w bardzo lakonicznym skrócie  można przedstawić, co to jest plan rozwoju eksportu.

Jeżeli przyjmiemy hipotetyczną cenę przygotowania planu rozwoju eksportu 13 000 zł to w rzeczywistości po uzyskaniu dotacji przedsiębiorca poniesie jedynie koszt 2 600 zł z własnej kieszeni, a Unia Europejska zapłaci za ten PRE aż 10 400 zł! Czyli 80% kosztu. Cena podana jest przypuszczalna ze względu na to, że cena jest ustalana w zależności od wymagań przedsiębiorcy odnośnie do zakresu analizy np. czy trzeba poddać analizie jeden, dwa, a może więcej rynków eksportowych

W drugim etapie, gdzie przewidziano maksymalne dofinansowanie wydatków kwalifikowanych  500 000 zł, aplikować będzie można o dotacje unijne dla eksporterów na działania eksportowe opisane w planie rozwoju eksportu, uzasadnione w kontekście wejścia na rynki zagraniczne i objęte dofinansowaniem w ramach naboru działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP.

Można wśród nich wymienić przede wszystkim:

  1. Krajowe i zagraniczne imprezy targowe.
  2. Misje gospodarcze na typowane w PRE rynki zagraniczne.

a także usługi doradcze:

  • badania marketingowe dla produktu odnośnie do planowanych rynków zagranicznych.
  • usługi w zakresie promocji i materiałów reklamowych (np. opracowanie logotypów, katalogów, stron internetowych) przeznaczonych do sprzedaży i promocji na rynkach zagranicznych.
  • zakup oprogramowania na potrzeby automatyzacji procesów biznesowych.

Dotacje unijne dla eksporterów

to niewątpliwie ogromna szansa pobudzenia do wzrostu gospodarki Podkarpacia i całego tzw. Makroregionu Polska Wschodnia, który  należy zaliczyć do jednego z najsłabiej rozwiniętych obszarów w obrębie całej Unii Europejskiej. Zwiększenie działania na rynkach zagranicznych firm z Podkarpacia będzie w tym bardzo pomocne, gdyż otwarcie na eksport oznacza otwarcie się na innowacje i rozwój.

Nabór jest planowany na I kwartał 2016 roku. Dopiero po jego ogłoszeniu będzie wiadomo, kiedy można złożyć wniosek. Jednak warto już dziś zlecić opracowanie planu rozwoju eksportu i planować wdrożenie sprzedaży na rynki zagraniczne, aby z chwilą ogłoszenia naboru jedynie złożyć wniosek o dotacje unijne dla eksporterów z Podkarpacia.