Dotacje unijne na eksport dla firm z Małopolski – rozpoczęcie naboru

dotacje unijne na eksportDotacje unijne na eksport dla małopolskich firm, z perspektywy unijnej 2014-2020, w końcu na dobre ruszają. Nabór na dofinansowanie działań eksportowych rozpocznie się 31.03.2016 roku. Nabór, w którym firmy z małopolski mogą aplikować o dotacje na internacjonalizację, odbywa się, jako Oś Priorytetowa 3. Przedsiębiorcza Małopolska w ramach Działania 3.3 Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki, realizując Poddziałanie 3.3.2 Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP.  Nabór, w którym można pozyskać fundusze na eksport, realizuje cele, jakie ma do osiągnięcia Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Przy okazji tego naboru warto zwrócić uwagę na trzy kwestie:

  1. Zła wiadomość, która nie ucieszy, jest fakt, że postanowiono ustalić poziom dofinansowania wydatków kwalifikowanych na poziomie 50%. Jest to mniej, niż pierwotnie planowano, ale zapewne nie uczyniono tego bez przyczyny. Jedno jest pewne, Unia Europejska finansuje połowę kosztów wydatków uznanych za kwalifikowane tj. np. 50% kosztu utworzenia Planu Rozwoju Eksportu i innych działań eksportowych, które zostaną wymienione poniżej. Reasumując, 50% to nadal duże dofinansowanie unijne na rozpoczęcie eksportu.
  2. Nabór nie będzie trwał krótko, jak to zazwyczaj bywało w latach minionych w perspektywie 2007-2013, ale będzie trwał od 30 marca 2016 roku, aż do 31 stycznia 2017 roku, zatem 10 miesięcy. Ale z dwoma zastrzeżeniami. Po pierwsze, okres trwania naboru może ulec skróceniu, gdy skończą się środki unijne na PRE i działania eksportowe. Po drugie, wnioski spływające do oceny konkursowej, będą oceniane co jakiś czas, po zakończeniu kolejnej rundy. Zatem informacje zawarte w artykule Plan rozwoju eksportu i jego znaczenie przy dotacji na działania eksportowe pozostają nadal aktualne i nie ma co zwlekać z napisaniem Planu rozwoju eksportu.
  3. W porównaniu do lat 2007-2013 nie we wszystkich województwach nabór na dotacje na eksport odbywa się w taki sam sposób. Jednak w Małopolsce nic się nie zmieniło w porównaniu do starej perspektywy i najpierw małopolska firma sporządza Plan rozwoju eksportu, poprzez jego zlecenie zewnętrznej firmie doradczej, a potem wnioskuje o dotacje na napisany już wcześniej Plan rozwoju eksportu i na działania eksportowe w nim wskazane i uzasadnione, jako konieczne do jego skutecznego wdrożenia.

Termin naboru

Zatem reasumując, nabór zostanie otwarty 3o marca 2016 roku, a zakończony 31 stycznia 2017 roku.

Będzie trwał do wyczerpania środków, a złożone wnioski będą oceniane po zakończeniu kolejnej rundy, na które nabór został podzielony.

Szacowany budżet konkursowy

Na dofinansowanie projektów eksportowych małopolskich firm zaplanowano około 10 300 000 PLN.

Maksymalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowanych oraz maksymalna wysokość dotacji

Jako wspomniano powyżej poziom dofinansowania to 50% wartości wydatków kwalifikowanych poniesionych przez małopolskiego przedsiębiorcę.

Maksymalna wartość dotacji możliwej do uzyskania wynosi 200 000 PLN. Tym samym budżet projektu internacjonalizacji firmy z  Małopolski może wynosić maksymalnie 400 000 PLN (maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu).

Wydatki kwalifikowane, czyli na co można otrzymać dotację

dotacje unijne na eksportPrzede wszystkim w ramach naboru można otrzymać dofinansowanie w formie dotacji na zwrot części kosztów poniesionych na utworzenie przez doświadczoną, zewnętrzną firmę doradczą, Planu rozwoju eksportu, w skrócie PRE. Najpierw firma ponosi koszt opracowania,  a potem w jednej aplikacji wnioskuje o dotację na PRE (stanowi jeden z załączników wniosku o dofinansowanie) oraz działania eksportowe w nim zawarte. Do tych działań eksportowych można zaliczyć:

  • udział w targach wystawienniczych zarówno w kraju, jak i na rynkach docelowych przewiedzionych w PRE,
  • usługi doradcze odnoęnie do wizerunku marki firmy, jej oferty i promocji na rynkach zagranicznych,
  • pozyskiwanie dokumentów wymaganych ze względu na konieczność certyfikacji danego produktu na rynkach docelowych,
  • usługi doradcze w zakresie dopasowania produktu w aspekcie cech funkcjonalnych w odniesieniu do konkretnego rynku (np. wygląd opakowania),
  • usługi doradcze w zakresie finansowania eksportu,
  • doradztwo w zakresie wyszukiwania potencjalnych partnerów na rynkach zagranicznych, a także przygotowanie ofert współpracy i negocjacje.

Dotacje unijne na eksport dla firm z Małopolski

Dotacje na dofinansowanie eksportu w końcu ruszają. To oznacza, że małopolski eksport ma szansę na dalszy rozwój, a w następstwie tego małopolska gospodarka stanie się bardziej konkurencyjna.

Nie ma na co czekać i zwlekać z realizacją planów eksportowych, tylko wziąć udział w najbliższym naborze na dofinansowanie eksportu i pozyskać dotacje unijne na eksport!

Nasza firma posiada doświadczenie oraz oferuje usługi w zakresie tworzenia PRE oraz wniosków o dofinansowanie.

W przypadku pytań zapraszamy Państwa do kontaktu.