0

Ogłoszenie wyników dotacji unijnych dla mikroprzedsiębiorstw z Małopolski

W dniu 11 marca 2010 r. została ogłoszona ostateczna lista wniosków projektów, które uzyskały dotacje unijne. W ramach naboru dla mikroprzedsiębiorstw z woj. małopolskiego odbywający się między wrześniem, a październikiem zostały wybrane 272 projekty, które w sumie otrzymają 33 miliony złotych na swoje inwestycje. Nasza firma Mikrokonsulting pozyskała prawie 7 dotacji dla swoich klientów o wartości blisko 823 tys. zł. Obecnie przygotowujemy dokumentacje dla naszych klientów do podpisania umowy.

Poniżej prezentujemy tekst o wynikach wraz z k0mentarzem redaktorów serwisu RozwijamyFirme.pl.

Zarząd Województwa Małopolskiego 11 marca 2010 roku Uchwałą nr 248/10 zatwierdził do dofinansowania 272 projekty mikroprzedsiębiorstw ubiegających się o wsparcie w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (MRPO), działanie 2.1 schemat A – Bezpośrednie wsparcie inwestycji w MŚP. Łączna wartość planowanych inwestycji to prawie 82 mln zł, z czego blisko 33 mln zł to kwota przyznanej dotacji z MRPO.
Najwięcej wybranych wniosków  pochodzi z miasta Krakowa (74) i powiatu krakowskiego (21), powiatu nowotarskiego (17), wadowickiego (16), tarnowskiego (16) i miasta Tarnów (16).

0

Aktualne nabory wniosków na dotacje unijne

Nabory dla firm z Małopolski:

– mikroprzedsiębiorstwa: od września do października,

– małe firmy: od 19 kwietnia do 19  maja 2010 roku,

– średnie firmy: w roku 2010 nie ma naborów.

Nabory dla firm z obszarów wiejskich:

– III kwartał 2010.

Nabory na e-biznes:

– 8.1: II kwartał,

– 8.2: II kwartał.


0

RPO małopolska: Dotacje dla średnich firm dopiero w 2011 roku

Wsparcie unijne udzielane w ramach Działania 2.1 „Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw” Schemat A „Bezpośrednie wsparcie inwestycji w MŚP” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2007-2013 Oś Priorytetowa II „Gospodarka regionalnej szansy” przeznaczone jest na inwestycje realizowane nie tylko przez mikro i małe, ale także przez średnie przedsiębiorstwa.

Istotą działania jest udzielanie wsparcia na realizację inwestycji zakładających podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw. Ich podstawą jest zmiana dotychczasowego sposobu funkcjonowania firmy w związku z:

– wprowadzeniem w ofercie nowych rodzajów produktów/usług,

– zasadniczą modyfikacją obecnego procesu produkcyjnego lub procesu świadczenia usług,

– przekształceniem procesu produkcji lub procesu świadczenia usług na bardziej sprzyjające środowisku lub przyczyniające się do poprawy warunków BHP.

Założona zmiana metody prowadzenia działalności odbywa się w oparciu o dokonane wydatki inwestycyjne, których przedmiotem kwalifikującym się do objęcia dotacją unijną może być:

– rozbudowa przedsiębiorstwa,

– zakup przedsiębiorstwa,

– unowocześnienie wyposażenia przedsiębiorstwa poprzez zakup nowych maszyn i urządzeń,

– modernizacja środków produkcji w kierunku większej wydajności, lepszej ochrony środowiska, poprawy warunków BHP.

Czytaj dalej


0

Dotacje dla mikroprzedsiębiorstw w Małopolsce już od 18 września 2009

Z dniem 18 września 2009 roku rusza konkurs na dotacje dla przedsiębiorstw, które mają siedzibę lub planują inwestycje w województwie małopolskim. Wsparciem objęte zostaną wyłącznie mikroprzedsiębiorstwa, czyli firmy zatrudniające mniej niż 10 pracowników oraz których roczny obrót i/lub całkowity bilans nie przekracza 2 mln euro. O dofinansowanie nie będą mogły starać się firmy z branży handlu detalicznego i sektora turystyki oraz te przedsiębiorstwa, które uzyskały wsparcie z Europejskiego Funduszu Społecznego na założenie własnej działalności gospodarczej przed upływem 2 lat.


Pomoc finansowa dla firm przewidziana została w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Małopolskiego w działaniu 2.1 Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw. Udzielenie dotacji ma na celu wzmocnienie konkurencyjności oraz rozwój mikroprzedsiębiorstw.

Czytaj dalej


0

Małopolskie: dotacje dla sektora turystyki

Przedsiębiorcy województwa małopolskiego, którzy mają zamiar realizować inwestycje w sektorze turystyki mogą korzystać z dwóch form wsparcia: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego (MRPO) oraz Programu Rozwój Obszarów Wiejskich (PROW).

MRPO przewiduje wsparcie sektora turystyki w ramach Priorytetu 3 Turystyka i przemysł kulturowy. Głównym celem tego priorytetu jest podniesienie atrakcyjności turystycznej województwa poprzez rozwój bazy noclegowej i gastronomicznej, podniesienie standardu i jakości świadczonych usług oraz zwiększenie oferty produktów i usług turystycznych.

W oparciu o Działanie 3.1 Rozwój infrastruktury turystycznej dla przedsiębiorców przewidziane jest wsparcie w oparciu o tzw. schematy:

– Schemat B dotyczy przedsiębiorstw działających w sektorze uzdrowiskowym. Przykładowe projekty będą związane z budową, rozbudową i renowacją ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej zlokalizowanej na terenie uzdrowisk. Wsparcie przewidziane jest tu na poziomie od 500 tys. do 5 mln zł.
– Schematy C i D dotyczą małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność i realizujących projekt w obszarze turystyki rekreacji i sportu.

Czytaj dalej


0

Dotacje unijne dla firm w Małopolsce

Wsparcie dla przedsiębiorców z województwa małopolskiego zostało przewidziane w Małopolskim Regionalnym Programie Operacyjnym. Program ten ma na celu poprawę konkurencyjności regionu poprzez tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i wsparcie rozwoju przedsiębiorczości.

Dofinansowanie przedsiębiorców możliwe będzie w ramach:

1. Priorytetu II Gospodarka regionalnej szansy, Działanie 2.1 Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw.

Dla kogo?

Dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw zarejestrowanych i prowadzących działalność na terenie województwa małopolskiego za wyjątkiem: przedsiębiorstw z branży handlu detalicznego i branży turystycznej, osób podlegających ubezpieczeniu w KRUS, przedsiębiorstw prowadzących działalność nie dłużej niż rok, świadczących usługi drogą elektroniczną.

Na co?

Na projekty zakładające:

– rozbudowę i nabycie przedsiębiorstwa,
– działania mające na celu dokonywanie zasadniczych zmian produkcji bądź procesu produkcyjnego,
– zmianę stosowanych rozwiązań produkcyjnych, technologicznych, organizacyjnych na sprzyjające poprawie środowiska naturalnego oraz BHP,
– unowocześnienie wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorstwa,
– zmianę wyrobu i usługi, w tym także zmianę w sposobie świadczenia usług,
– modernizację środków produkcji.

Czytaj dalej


0

Firma doradcza Mikrokonsulting

Mikrokonsulting to grupa młodych, ambitnych, aktywnych ludzi. Na bieżąco śledzimy sytuację na rynku, dostosowujemy się do panujących tam zasad, wyznaczamy nowe trendy. Nasza firma działa od 2005 roku specjalizując się pozyskiwaniu dotacji na terenie całego kraju.  Z początkiem roku 2009 weszliśmy na nasz docelowy rynek czyli na małopolske  i od razu rozpoczęliśmy dynamiczny rozwój. Kilkanaście projektów, kilkaset stron analiz… to dało nam razem kilkanaście uśmiechów zadowolonych klientów. Każdy problem jest inny, każdy stanowi szansę dla nas i dla Ciebie. Firma Mikrokonsulting powstała głównie po to, aby rozwiązywać problemy klientów zamierzających rozpocząć własną działalność gospodarczą. Ta grupa klientów interesuje nas szczególnie, ponieważ charakteryzuje się ciągłym dynamicznym rozwojem, wprowadzaniem innowacyjnych metod zarządzania oraz zainteresowaniem nowymi kanałami dystrybucji dla swoich usług i produktów. Te najmniejsze podmioty gospodarcze nadają sens wszystkiemu, co dzieje się na lokalnych rynkach. Są otwarte na zmiany i gotowe podjąć wyzwanie. Rozwijamy się i pragniemy byś i Ty rozwijał się z nami!

Czytaj dalej