0

Rodzaje inwestycji objęte kredytem technologicznym

Kredyt technologiczny, Działanie 4.3 PO IG 2007-2013, jest atrakcyjną formą pomocy publicznej dla przedsiębiorców na realizację inwestycji, których przedmiotem jest wdrożenie innowacyjnej technologii. W jego ramach firmy mogą ubiegać się o kredyt z tzw. premią technologiczną na spłatę zaciągniętego zobowiązania finansowaną przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Innymi słowy Bank Gospodarstwa Krajowego spłaca większość kredytu zaciągniętego przez przedsiębiorcę ( ale nie więcej niż 4 mln zł) w związku z realizowanym projektem. Jednak nie wszystkie rodzaje inwestycji kwalifikują się do sfinansowania w ramach kredytu technologicznego. W tym artykule postaramy się przybliżyć jakie przedsięwzięcia są zgodne z wytycznymi Działania 4.3 i mogą zostać sfinansowane kredytem z premią technologiczną.

Podstawowe znaczenie dla określenia kwalifikowalności inwestycji w ramach kredytu technologicznego jest jej przedmiot. Wsparcie finansowe w Działaniu 4.3 PO IG przeznaczone jest na realizację projektów związanych z wdrożeniem nowej technologii stosowanej na świecie nie dłużej niż 5 lat oraz uruchomienie na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych towarów, procesów lub usług. Należy przy tym pamiętać, że kredyt nie może być udzielany na zakup, leasing lub wynajem środka trwałego, w którym została wdrożona nowa technologia będąca przedmiotem inwestycji technologicznej.

Oznacza to, że niekwalifikowaną będzie inwestycja firmy X, której przedmiotem ma być wdrożenie innowacyjnej technologii zastosowanej w urządzeniu Y produkowanym przez firmę Y poprzez zakup tegoż urządzenia i wykorzystywanie go w firmie X do świadczenia nowych usług. Jest to jeden z najpowszechniejszych rodzajów inwestycji i jeden z najczęstszych błędów przedsiębiorców, którzy zamierzają sfinansować sobie ją za pomocą kredytu technologicznego.

Przykład 1:

Firma zamierza rozpocząć produkcję okien z 6-komorowym systemem profili i potrójnym pakietem szybowym, o szerokości 36 mm oraz współczynniku przenikalności cieplnej Uw=0,7 W/m2K, których nie było dotychczas w jej ofercie. W tym celu zamierza zakupić i wdrożyć innowacyjne centrum obróbcze, które pozwala na wytwarzanie tego typu okien, a jednocześnie jest technologią stosowaną na świecie nie dłużej niż 5 lat. Tego typu inwestycja nie kwalifikuje się do objęcia kredytem technologicznym, gdyż zakłada jedynie zakup środka trwałego, w którym została wdrożona nowa technologia będąca przedmiotem inwestycji technologicznej.

Jakie zatem inwestycje mogą zostać sfinansowane za pomocą kredytu technologicznego? Posłużmy się powyższym przykładem.

Przykład 2:

Firma zamierza rozpocząć produkcję okien z 6-komorowym systemem profili i potrójnym pakietem szybowym, o szerokości 36 mm oraz współczynniku przenikalności cieplnej Uw=0,7 W/m2K, których nie było dotychczas w jej ofercie. W tym celu zamierza zakupić maszyny i urządzenia, za pomocą którego stworzy innowacyjne centrum obróbcze, które pozwalać będzie na wytwarzanie tego typu okien. Nie ma znaczenia, że podobne centra obróbcze są stosowane w branży, ważne jest natomiast, by nie były one stosowane na świecie dłużej niż 5 lat.

Przykład 3:

Firma zamierza rozpocząć produkcję okien z 6-komorowym systemem profili i potrójnym pakietem szybowym, o szerokości 36 mm oraz współczynniku przenikalności cieplnej Uw=0,7 W/m2K, których nie było dotychczas w jej ofercie. W tym celu zamierza wdrożyć własną linię technologiczną do wytwarzania tego typu okien, składającą się z urządzeń X, Y i Z. Urządzenie Z znajduje się już na wyposażeniu firmy. W związku z tym projekt zakłada zakup urządzeń X i Y, które posłużyć mają do stworzenia linii produkcyjnej. Nie ma znaczenia, że podobne linie technologiczne funkcjonują w innych firmach, ważne jest natomiast, by nie były one stosowane na świecie dłużej niż 5 lat.

Przedstawione w przykładach 2 i 3 inwestycje kwalifikują się do objęcia kredytem technologicznym, gdyż obie zakładają wdrożenie nowej technologii, stosowanej na świecie nie dłużej niż 5 lat, która prowadzi do wytwarzania nowego produktu.

Jak więc widać różnice decydujące o możliwości bądź niemożliwości skorzystania z kredytu technologicznego są nieznaczne. Istotne jest doradztwo inwestycyjne pozwalające dostosować przedsięwzięcie do wymogów Działania 4.3. Bardzo często kluczowe znaczenie ma również samo właściwe przedstawienie planowanej inwestycji pod kątem wytycznych kredytu technologicznego. Dlatego warto w tym zakresie korzystać z usług specjalistów, posiadających odpowiednie doświadczenie.

Firma Mikrokonsulting świadczy usługi doradztwa oraz przygotowania dokumentacji pod kredyt technologiczny. Zachęcamy do współpracy.

Dodaj komentarz