Kredyt technologiczny już od 20 lutego 2017

Dotacje unijne dla eksporterów„Kredyt na innowacje technologiczne” to instrument wsparcia finansowego mający na celu podniesienie innowacyjności i konkurencyjności mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez umożliwienie im wdrożenia innowacji technologicznych, będących wynikiem własnych prac B+R  lub  wynikiem prac B+R nabywanych przez  przedsiębiorców w ramach projektu. Wsparcie dla przedsiębiorcy stanowi premia technologiczna stanowiąca spłatę części kredytu technologicznego, udzielonego przez bank komercyjny na realizację inwestycji technologicznej.

Środki własne przedsiębiorcy muszą stanowić co najmniej 25% kosztów kwalifikowanych inwestycji technologicznej finansowanej z kredytu technologicznego. Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w formie premii technologicznej na lata 2014-2020 wynosi 422.055.000 euro, w tym:

  • dla województwa mazowieckiego: 41.977.739 euro
  • dla pozostałych województw: 380.077.261 euro

Czytaj dalej


0

Rodzaje inwestycji objęte kredytem technologicznym

Kredyt technologiczny, Działanie 4.3 PO IG 2007-2013, jest atrakcyjną formą pomocy publicznej dla przedsiębiorców na realizację inwestycji, których przedmiotem jest wdrożenie innowacyjnej technologii. W jego ramach firmy mogą ubiegać się o kredyt z tzw. premią technologiczną na spłatę zaciągniętego zobowiązania finansowaną przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Innymi słowy Bank Gospodarstwa Krajowego spłaca większość kredytu zaciągniętego przez przedsiębiorcę ( ale nie więcej niż 4 mln zł) w związku z realizowanym projektem. Jednak nie wszystkie rodzaje inwestycji kwalifikują się do sfinansowania w ramach kredytu technologicznego. W tym artykule postaramy się przybliżyć jakie przedsięwzięcia są zgodne z wytycznymi Działania 4.3 i mogą zostać sfinansowane kredytem z premią technologiczną.

Podstawowe znaczenie dla określenia kwalifikowalności inwestycji w ramach kredytu technologicznego jest jej przedmiot. Wsparcie finansowe w Działaniu 4.3 PO IG przeznaczone jest na realizację projektów związanych z wdrożeniem nowej technologii stosowanej na świecie nie dłużej niż 5 lat oraz uruchomienie na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych towarów, procesów lub usług. Należy przy tym pamiętać, że kredyt nie może być udzielany na zakup, leasing lub wynajem środka trwałego, w którym została wdrożona nowa technologia będąca przedmiotem inwestycji technologicznej.

Czytaj dalej


0

Kredyt technologiczny, czyli Działanie 4.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Dotacje ze środków unijnych najczęściej działają na zasadzie refundacji, co wiąże się z koniecznością wcześniejszego pozyskania kapitału potrzebnego do sfinansowania inwestycji. I tak mikro, mali oraz średni przedsiębiorcy korzystają przede wszystkim z najpopularniejszego działania czyli z  Regionalnych Programów Operacyjnych, gdzie mogą liczyć tylko na refundacje. A jeżeli byłby program, który połączyłby zalety kredytu i dotacji?. W tym celu  przedsiębiorcy mają ciekawą alternatywę, jeśli chodzi o taką metodę pozyskania dotacji. Jest nią bowiem tzw. premia technologiczna wypłacana przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach kredytu technologicznego.

Działanie 4.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, czyli tytułowego kredytu technologicznego, polega na wspieraniu inwestycji dotyczących wdrażania nowych rozwiązań technologicznych. Według przepisów realizowana przez przedsiębiorcę inwestycja technologiczna musi opierać się na wytworzeniu nowego lub wyraźnie ulepszonego towaru, procesu bądź usługi przy pomocy nowej technologii, zakupionej i wdrożonej dzięki środkom pozyskanym z kredytu technologicznego. Możliwe jest także wdrożenie własnej i nowej technologii będącej alternatywą do jej zakupu od dostawcy zewnętrznego.

Dystrybucją środków w ramach kredytu technologicznego zajmuje się wspomniany Bank Gospodarstwa Krajowego. Jego celem na 2010 rok jest rozdzielenie między przedsiębiorców ponad 240 mln złotych za pośrednictwem czternastu współpracujących banków. Przewiduje się jednak, że ww. pula przeznaczona na bieżący rok najprawdopodobniej długo nie ulegnie wyczerpaniu, bowiem zainteresowanie przedsiębiorców jest wyraźnie niższe niż to, które dotyczy konkursów na projekty inwestycyjne Regionalnych Programów Operacyjnych. Czytaj dalej