Na co dotacje w Działaniu 2.5 dla firm z województwa świętokrzyskiego?

wydatki kwalifikowaneJuż w przyszłym tygodniu, dokładnie 29 marca 2016 roku, startuje program dla firm z województwa świętokrzyskiego. Organizowany nabór to prawdziwa okazja, bo jako jeden z nielicznych w całej Polsce oferuje, aż 80% dofinansowania na wydatki inwestycyjne. Z uwagi, iż o programie pisano już dwa razy na naszym Serwisie RozwijamyFirme.pl, dziś zostanie jedynie omówione, co można sfinansować w ramach programu Oś priorytetowa 2. Konkurencyjna gospodarka w ramach Działania 2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP.

Z pojęciem dotacji nieodłącznie są związane tzw. wydatki kwalifikowane. Wydatki kwalifikowane w ramach konkursu to taki koszyk wydatków, jaki dopuszcza instytucja odnośnie do działań, które sfinansuje w chwili otrzymania dotacji przez daną firmę w ramach realizacji jej projektu inwestycyjnego. W Działaniu 2.5 RPO WŚ 2014-2020 kosztami kwalifikowanymi są:

 • inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe; nabywane aktywa mogą być używane, jednak w momencie zakupu nie mogą być starsze niż 3 lata;
 • wartości niematerialne i prawne, pod warunkiem iż nie dotyczą zakupu oprogramowania dedykowanego, opracowywanego pod konkretne potrzeby (zamówienie) podmiotu; maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych dla wartości niematerialnych i prawnych nie może przekraczać 100 000 zł dla projektu;
 • roboty budowlane w rozumieniu Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2012 roku w sprawie wykazu robót budowlanych (Dz.U. z 2012 r. poz. 1372) do wysokości 30% kosztów kwalifikowalnych; w powyższym limicie mieszczą się również zakupy materiałów budowlanych.
 • leasing finansowy.

Definiując zaprezentowany powyżej pakiet wydatków określonych dla tego naboru to stanowi on koszyk typowy dla programu inwestycyjnego.

Przy dofinansowaniu na poziomie 80% wydaje się, że lepiej kupować rzeczy nowe, niż używane, gdyż może się to nie opłacać na dłuższą metę. Odradzamy również leasing, ponieważ w tym przypadku będą kwalifikowane raty leasingowe, ale tylko do 30 czerwca 2018 r. Zatem biorąc leasing na 60 miesięcy/rat, tak naprawdę program sfinansuje tylko np. 24 miesiące/raty (zakładamy leasing od czerwca 2016 r).

Do wydatków niekwalifikowanych zaliczamy między innymi:

 • wydatki na nabycie pojazdów przeznaczonych do transportu drogowego towarów (Wnioskodawca zobowiązany jest do wypełnienia Oświadczenia o środkach transportu – załącznik nr 15 do Regulaminu);
 • koszty płacy związane z miejscami pracy powstałymi bezpośrednio w wyniku realizacji projektu inwestycyjnego;
 • leasing w formie operacyjnej;
 • zakup nieruchomości;
 • budynki/obiekty będące przedmiotem projektu o charakterze mieszkalnym, jak również przeznaczone na działalność związaną z wynajmem;
 • opracowanie Wniosku o dofinansowanie, dokumentacji projektowej, kosztorysowej i Biznes Planu;
 • koszty poniesione na informacje i promocję projektu;
 • koszty związane z zarządzaniem projektem;
 • koszty kursów i szkoleń kadr (pracowników).

Wydatki niekwalifikowane są również standardowe, jak na projekt inwestycyjny. Szkoda, że wydatki na przygotowanie projektu są niekwalifikowane. Rzecz w tym, że koszt przygotowania dokumentacji to kilka tysięcy złotych, a otrzymanie dotacji wymaga solidnego przygotowania dokumentacji konkursowej. Mimo to warto ponieść ten koszt, aby otrzymać szansę przyznania dotacji w wysokości 80% dofinansowania.

ograniczenia Ograniczenia:

 • w ramach konkursu Wnioskodawca może ubiegać się o dofinansowanie jednego projektu;
 • w przypadku przyjęcia projektu do realizacji, maksymalny termin jego zakończenia nie może być późniejszy niż 30 czerwca 2018 roku; na etapie realizacji projektu w uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarządzająca może wyrazić zgodę na wydłużenie terminu zakończenia;
 • projekt musi być realizowany na terenie województwa świętokrzyskiego;
 • w ramach konkursu nie przewiduje się projektów realizowanych w partnerstwie, definiowanych zgodnie z art. 33 ustawy wdrożeniowej;
 • Beneficjent najpóźniej w momencie wypłaty pomocy musi posiadać zakład lub oddział na terenie województwa świętokrzyskiego, co musi zostać potwierdzone właściwym dokumentem np. wpis do EDG, KRS;
 • w przypadku, gdy planowana inwestycja ma charakter infrastrukturalny, Wnioskodawca na etapie składania wniosku o dofinansowanie musi dołączyć pozwolenie na budowę/zgłoszenie robót budowlanych jako załącznik obligatoryjny; dokument ten należy dostarczyć najpóźniej do dnia zakończenia oceny formalnej wniosków; należy przy tym pamiętać, że planowana inwestycja ma charakter nowej inwestycji i nie może rozpocząć się przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.

Zakończenie składania wniosków nastąpi 29 kwietnia 2016 r. Po tym okresie około 6 miesięcy potrwa ocena wszystkich wniosków. To w praktyce oznacza, że około października powinny być już wyniki konkursowe. Warto to wziąć pod uwagę przy planowaniu inwestycji.

W przypadku pytań zachęcamy Państwa do kontaktu.