0

Mapa pomocy regionalnej dla przedsiębiorców

W latach 2007–2013 w Polsce będzie do wydania ponad 70 mld euro, z czego duża część przeznaczona będzie na inwestycje dla przedsiębiorców. Jeżeli myślisz o budowie nowego zakładu, rozbudowie już istniejącego, zmianie charakteru produkcji, wprowadzeniu nowych produktów, zastosowaniu lepszych rozwiązań w firmie, to te pieniądze mogą by znaczącym wsparciem w realizacji tych przedsięwzięć. By mieć pewność, że planowana przez nas inwestycja uzyska wsparcie w postaci dotacji unijnych, warto przed jej realizacją zapoznać się z informacjami, w ramach jakich programów pomocowych możemy skorzystać oraz jakie przedsięwzięcia mają szanse uzyskać dofinansowanie.

Do wyboru masz trzy podstawowe programy: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (PO IG), w ramach którego dofinansowane będą duże przedsięwzięcia o wysokim poziomie innowacyjności, Regionalne Programy Operacyjne (RPO), opracowywane przez poszczególne województwa, w ramach których dofinansowanie uzyskają przedsiębiorstwa regionalne na poprawę konkurencyjności oraz Program Rozwój Obszarów Wiejskich (PROW) w ramach działania 3.12 — tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw na obszarach wiejskich.

Czytaj dalej


4

Dla kogo dotacje na e-usługi

Wspieranie działalności gospodarczej prowadzonej przy wykorzystaniu Internetu przewidziane zostało w Działaniu 8.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Jest to typowa forma wsparcia przeznaczona na rozruch młodych, małych firm działających nie dłużej niż rok. W ramach Działania 8.1 poza wydatkami związanymi z wprowadzeniem nowych e-usług przewidziane jest kompleksowe wsparcie wraz z zakupem niezbędnego do prowadzenia działalności wyposażenia, sprzętu i usług.

Sama nazwa działania Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej sugeruje, że największe szanse wsparcia otrzymają liczne sklepy internetowe zajmujące się sprzedażą za pośrednictwem stron internetowych. Jednakże sama strona internetowa i realizacja zleceń przyjmowanych drogą elektroniczną nie wystarczą, by być innowacyjnym. Posiadanie własnej strony internetowej jest obecnie standardem, a nawet tylko pewnym minimum. Nie wszystkie firmy mają zatem szanse na uzyskanie dotacji w ramach Działania 8.1. Dotacji nie uzyskają firmy zajmujące się tradycyjnym handlem oraz usługami za pośrednictwem Internetu. Tak więc sklepy internetowe, internetowe serwisy fotograficzne, e-kwiaciarnie, firmy świadczące usługi hostingowe, serwerownie, biura architektoniczne, rachunkowości i porad prawnych mogą nie otrzymać dofinansowania na samo stworzenie strony internetowej czy na rozszerzenie działalności, jeżeli inwestycji nie będzie towarzyszyła pewna innowacja.

Czytaj dalej


1

B2B — wsparcie elektronicznego biznesu

Wielu ludzi przeraża ilość skrótów pojawiających się w codziennym życiu. Są w ofertach pracy, informacjach o firmach i wielu innych miejscach. Nie zawsze łatwo je rozszyfrować, a znalezienie czasu i chęci do szukania w Internecie graniczy z cudem.

Do takich skrótów należy także B2B. Jest to jednak skrót, który warto rozszyfrować, ponieważ daje możliwości uzyskania unijnych dotacji.

Skrót B2B pochodzi z języka angielskiego i pochodzi od wyrażenia business-to-business. Oznacza przepływ towarów, usług, pieniędzy i informacji (np. zamówień, dokumentów księgowych, ofert handlowych) pomiędzy firmami z wykorzystaniem sieci Internet. Należy tutaj zaznaczyć, że chodzi o niezależne firmy współpracujące ze sobą z wykorzystaniem dróg elektronicznych.

Rozwój sektora B2B jest uważany w Unii Europejskiej za priorytetowy i dlatego dla przedsiębiorców przygotowano specjalne działanie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG). Jest to działanie 8.2, czyli: Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B. Dotyczy on wsparcia dla sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw (MŚP), a także dla Mikroprzedsiębiorstw.

Dla przypomnienia:

Podział na małe i średnie przedsiębiorstwa jest uzależniony od trzech czynników: po pierwsze od liczby zatrudnianych przez przedsiębiorcę pracowników, po drugie od rocznego obrotu lub, po trzecie, od całkowitego bilansu rocznego.

  • Mikroprzedsiębiorstwo to takie, w którym pracuje mniej niż 10 osób, i którego roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 mln euro
  • Małe przedsiębiorstwo zatrudnia 50 pełnoetatowych pracowników, a jego roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 10 mln euro.
  • Średnie przedsiębiorstwo zatrudnia do 250 pełnoetatowych pracowników. Jego roczny obrót nie przekracza 50 mln euro, a całkowity bilans roczny nie przekracza 43 mln euro.

Czytaj dalej


0

Regionalne Programy Operacyjne w Małopolsce i nie tylko

Podstawą wsparcia polskich przedsiębiorców są programy unijne. Mogą one być realizowane na szczeblu krajowym w zakresie dużych, innowacyjnych przedsięwzięć lub na szczeblu regionalnym w ramach regionalnych programów operacyjnych. Mikro i małe firmy, które działają na lokalnych i regionalnych rynkach realizując inwestycje do 8 milionów złotych, mogą liczyć właśnie na tę formę wsparcia. Każde z 16 województw opracowało własny program operacyjny, w którym zawarte zostały obszary wsparcia. Przeważnie każde województwo dostanie około 1,5 mld zł na realizację celów zawartych w programach, z czego 20–30% przeznaczone zostanie dla przedsiębiorstw. Nazwy działań, poziom oraz maksymalna wysokość dofinansowania będą inne w każdym województwie.

Czytaj dalej


0

Programy unijne dla firm z Małopolski

Prawie wszyscy przedsiębiorcy, poza nielicznymi sektorami (górnictwo, hutnictwo, przemysł stoczniowy), mogą liczyć na pomoc publiczną. W ramach tej pomocy mogą otrzymać wsparcie w postaci dotacji unijnych oraz licznych, zróżnicowanych regionalnie, atrakcyjnych ulg podatkowych i dofinansowań. O tym, iż jest to bardzo ważna forma wsparcia dla przedsiębiorców świadczy fakt, że w jej ramach można sfinansować nawet dwie trzecie kosztów inwestycyjnych związanych z zakupem np. nowych maszyn i urządzeń. Jednakże aby uzyskać takie wsparcie, czeka Cię jeszcze daleka droga.

Warto wiedzieć, że programy dzielą się na poszczególne priorytety oraz działania. Nie wszystkie będą przeznaczone na bezpośrednie wsparcie firm. Poniżej znajduje się opis działań w ramach poszczególnych programów skierowany bezpośrednio do przedsiębiorstw.

Czytaj dalej


0

Programy Unijne na lata 2007-2013 — od tego się zaczęło

Aby sięgnąć po unijne środki, Polska musiała opracować szereg dokumentów programowych, w oparciu o które będzie można starać się o dofinansowanie z unijnej kasy. Najważniejszym dokumentem jest Narodowa Strategia Spójności, która określa priorytety i obszary wykorzystania oraz system wdrażania funduszy unijnych. Celem strategicznym Narodowej Strategii jest poprawa konkurencyjności polskiej gospodarki, wzrost zatrudnienia oraz poziomu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej.

Cele Narodowej Strategii będą realizowane poprzez tak zwane programy. W latach 2007–2013 będą obowiązywały następujące programy wsparcia:

  1. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko — ma na celu podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski, rozwój infrastruktury technicznej, ochronę i poprawę stanu środowiska naturalnego, zdrowia oraz tożsamości kulturowej. Dofinansowane zostaną tutaj duże inwestycje na poziomie krajowym w obszarze ochrony środowiska, rozwoju sieci transportowej i energetycznej, w dziedzinie kultury, służby zdrowia i szkolnictwa wyższego.
  2. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka — ma na celu wspieranie szeroko rozumianej innowacyjności obejmującej działania o charakterze naukowym, technicznym, organizacyjnym, finansowym czy handlowym. Przewiduje się tu dofinansowanie projektów badawczych i prac rozwojowych prowadzących do powstawania i wdrażania nowoczesnych technologii i innowacji, infrastruktury jednostek naukowo–badawczych, przedsiębiorstw wprowadzających nowoczesne technologie i rozwiązania innowacyjne, przedsiębiorstw poszukujących zagranicznych partnerów handlowych; budowy elektronicznej administracji i e-usług.

Czytaj dalej


0

Firma doradcza Mikrokonsulting

Mikrokonsulting to grupa młodych, ambitnych, aktywnych ludzi. Na bieżąco śledzimy sytuację na rynku, dostosowujemy się do panujących tam zasad, wyznaczamy nowe trendy. Nasza firma działa od 2005 roku specjalizując się pozyskiwaniu dotacji na terenie całego kraju.  Z początkiem roku 2009 weszliśmy na nasz docelowy rynek czyli na małopolske  i od razu rozpoczęliśmy dynamiczny rozwój. Kilkanaście projektów, kilkaset stron analiz… to dało nam razem kilkanaście uśmiechów zadowolonych klientów. Każdy problem jest inny, każdy stanowi szansę dla nas i dla Ciebie. Firma Mikrokonsulting powstała głównie po to, aby rozwiązywać problemy klientów zamierzających rozpocząć własną działalność gospodarczą. Ta grupa klientów interesuje nas szczególnie, ponieważ charakteryzuje się ciągłym dynamicznym rozwojem, wprowadzaniem innowacyjnych metod zarządzania oraz zainteresowaniem nowymi kanałami dystrybucji dla swoich usług i produktów. Te najmniejsze podmioty gospodarcze nadają sens wszystkiemu, co dzieje się na lokalnych rynkach. Są otwarte na zmiany i gotowe podjąć wyzwanie. Rozwijamy się i pragniemy byś i Ty rozwijał się z nami!

Czytaj dalej


0

Dlaczego Małopolska?

Województwo małopolskie – jedno z 16 województw Polski. W obecnym kształcie istnieje od 1 stycznia 1999 roku i powstało w wyniku reformy administracyjnej. Województwo zajmuje powierzchnię 15 108 km² i jest jednym z mniejszych regionów Polski (12 miejsce w kraju). Pod względem liczby mieszkańców (3 mln 287 tys. osób) województwo znajduje się na 4 miejscu w Polsce. Gęstość zaludnienia jest tu jedną z najwyższych w kraju (woj. małopolskie – 217 osób/km², średnia krajowa – 122 osób/km²).

Demografia

Liczba ludności (dane z 30 listopada 2007):

Ogółem Kobiety Mężczyźni
osób % osób % osób %
Ogółem 3 274 627 100 1 687 338 51,5 1 587 289 48,5
Miasto 1 620 769 100 853 935 52,7 766 834 47,3
Wieś 1 653 858 100 833 403 50,4 820 455 49,6

Gospodarka

Województwo małopolskie jest jednym z najbardziej zróżnicowanych pod względem poziomu rozwoju gospodarczego regionów w Polsce. Dysponuje ono znaczącym w skali kraju potencjałem społeczno-gospodarczym. Wytwarza 7,2% PKB, co daje mu 5 miejsce w kraju. Mocna pozycja w gospodarce kraju wynika z dużego udziału w globalnej wartości produkcji sprzedanej przemysłu i budownictwa – odpowiednio 7% i 8%. Region jest szczególnie aktywny w dziedzinie budownictwa mieszkaniowego – 2 miejsce w kraju. Jednak w wielu gałęziach dominuje gospodarka tradycyjna (praco-, materiało- i kapitałochłonna) o bardzo niskim poziomie konkurencyjności międzynarodowej. W województwie małopolskim występuje niska, w porównaniu do średniej krajowej, stopa bezrobocia – 7,2%.

Mimo pozytywnych zmian i wzrostu znaczenia przemysłów rozwojowych będących nośnikami postępu technologicznego i organizacyjnego, tj. kablowego, telekomunikacyjnego, komputerowego, farmaceutycznego, poligraficznego, materiałów budowlanych (ich udział w produkcji przemysłowej regionu wynosi ok. 20%) podstawę gospodarki nadal stanowią tradycyjne gałęzie, np. hutnictwo, ciężka chemia, górnictwo, przemysł metalowy, tytoniowy, spożywczy. Trzy pierwsze, ze względu na ich malejący udział w rynku, określane są mianem przemysłów schyłkowych.

Czytaj dalej