0

Krótki film o dotacjach unijnych dla przedsiębiorstw

Dla wszystkich zainteresowanych tematem, a zwłaszcza dla osób przedkładających multimedia nad słowo pisane, zamieściliśmy krótki film sporządzony przez Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości, traktujący o dotacjach unijnych dla przedsiębiorstw z województwa małopolskiego.

Zapraszamy do obejrzenia:


0

Dotacje dla firm z Małopolski: Zleć przygotowanie wniosku o dotację

Przygotowaliśmy specjalną ofertę dla czytelników serwisu RozwijamyFirme.pl. W najbliższym czasie odbędą się dwa nabory dla przedsiębiorców z Małopolski. Mianowicie startują takie programy jak:

 • RPO Małopolska: działania 2.1 „Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw”, Schemat A „Bezpośrednie wsparcie inwestycji w MŚP”,
 • PROW 312 „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”.

Obydwa programy obsługuje nasza firma. Pierwszy program dotyczy przedsiębiorców realizujących inwestycje na terenach miejskich, z kolei drugi dotyczy inwestycji na terenach wiejskich. Jeżeli Twoja firma planuje wzięcie udziału w powyższych programach, to możemy przygotować dla niej komplet dokumentów związanych z ubieganiem się o taką dotację.

Oferujemy kompleksowe usługi związane z pozyskiwaniem dotacji unijnych dla firm:

 • doradzamy w zakresie dotacji unijnych,
 • pomagamy w wyborze najlepszego programu wsparcia,
 • identyfikujemy najbardziej korzystne źródła finansowania inwestycji,
 • przygotowujemy wnioski, biznesplany i wszelkie niezbędne dokumenty,
 • śledzimy na bieżąco regulacje prawne oraz informacje o naborach wniosków w Małopolsce.

Specjalnie dla naszych czytelników, którzy zdecydują się skorzystać z usług firmy Mikrokonsulting, zostały przygotowane promocyjne warunki współpracy obowiązujące do 15 czerwca br. Szczegóły zostaną ustalone indywidualnie z każdą osobą. Wystarczy zadzwonić lub napisać i powołać się na serwis RozwijamyFirme.pl.

Zapraszamy do współpracy. Więcej informacji znajdą Państwo tutaj.


0

Dotacja na utworzenie stanowiska pracy

Pracodawca planujący utworzenie nowego miejsca pracy może zwrócić się o refundację kosztów poniesionych z tego tytułu do Powiatowego Urzędu Pracy. Dofinansowanie może wynieść blisko 18,5 tys. zł. Jednakże warunkiem jest zatrudnienie osoby bezrobotnej na nowo powstałym stanowisku. Pierwszym krokiem do uzyskania dotacji będzie złożenie wniosku o refundację utworzenia nowego stanowiska w Urzędzie Pracy. Odpowiedni wniosek można pobrać ze strony urzędu. Następnie wraz wymaganymi dokumentami (m.in. formą zobezpieczenia) należy złożyć go w Powiatowym Urzędzie Pracy. Na decyzję w sprawie otrzymania bądź nieotrzymania dotacji poczekamy do 30 dni. W przypadku decyzji pozytywnej zostaniemy zaproszeni do podpisania stosownej umowy z Urzędem Pracy. Ten następnie zaproponuje nam kandydatów do objęcia nowego stanowiska, które przygotowujemy np. poprzez zakup mebli czy komputera. Po wyborze właściwej osoby i zakupie wszystkich potrzebnych rzeczy udajemy się do urzędu po refundację przedkładając odpowiednie faktury zakupu.

Prawną podstawą refundacji nowego stanowiska pracy jest Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2004 r. nr 99 poz. 1001 z późniejszymi zmianami). Dzięki refundacji kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy istnieje możliwość okresowej aktywizacji zawodowej bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy. Taka pomoc finansowa może ponadto stanowić interesującą formę dotacji inwestycyjnej dla firmy, która przykładowo planuje zakup inwestycyjny określonej maszyny, do której obsługi i tak musiałaby zatrudnić nowego pracownika.

Czytaj dalej


0

PROW, czyli Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Czym jest PROW?

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 stanowi instrument realizacji polityki Unii Europejskiej w zakresie ROW, czyli rozwoju obszarów wiejskich. Dokument określa cele, priorytety i zasady, na podstawie których wspierane będą liczne działania dotyczące tej kwestii.

PROW stanowi końcowy element procesu programowania, który został zorganizowany w zgodności ze strategicznym podejściem przedstawionym przez Komisję Europejską. Otóż na poziomie unijnym opracowywany jest dokument strategiczny, który pozwala rozpoznać silne i słabe strony obszarów wiejskich na terenie Unii Europejskiej, zmierzyć postęp w osiąganiu unijnych priorytetów, a ponadto identyfikuje osie priorytetowe wspólne dla krajów członkowskich. Następnie w oparciu o unijną strategię przygotowywana jest krajowa strategia rozwoju obszarów wiejskich, która pozwala przełożyć priorytety wspólnotowe na sytuację krajową. A podstawowym narzędziem realizacji omawianej strategii w Polsce jest właśnie PROW.

Program ten dzieli się na bardzo dużo podprogramów skierowanych m.in. do rolnictwa, lokalnych grup działania oraz przedsiębiorców. Nas interesuje przede wszystkim co może zyskać małopolski przedsiębiorca w ramach takiego programu.

Dla kogo dotacje w ramach PROW?

Jeżeli planujesz uruchomić działalność lub już prowadzisz własną firmę na terenie wiejskim albo w niewielkiej miejscowości, to możesz skorzystać z działania 312 “Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. W ten sposób masz możliwość otrzymania dotacji na założenie lub rozwój np. domu weselnego, zajazdu, restauracji, przedszkola oraz wielu innych działalności prowadzonych na terenach wiejskich.

Przedstawiona niżej dotacja przeznaczona jest dla osób zamierzających otworzyć własną firmę oraz dla firm już działających. Jednakże w drugim przypadku wymagane jest posiadanie statusu mikroprzedsiębiorcy, co upraszczając sprowadza się do zatrudniania nie więcej niż 10 osób i osiągania obrotu nieprzekraczającego 2 mln euro. Przewiduje się, że w latach 2007–2013 pomoc otrzyma około 27 300 beneficjentów. A w związku z tym, że konkurs ma charakter otwarty, liczy się nie tylko dobrze przygotowany projekt, w skład którego wchodzi wniosek i biznesplan, ale także kolejność jego zgłoszenia.

Ponadto istnieją szczegółowe wymogi dotyczące przyznawania dotacji. Aby otrzymać wsparcie, przedsięwzięcie musi być ekonomicznie uzasadnione oraz powinno być zgodne z przepisami prawa, które mają dla niego zastosowanie. Podczas jednego naboru można złożyć tylko jeden wniosek o dotację.

Program działa na terenie całego kraju to znaczy, że takie same zasady programu obowiązują w każdym województwie. Instytucją odpowiedzialną za realizacje całego programu jest Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Czytaj dalej


0

RPO Małopolska: Co można kupić za dotacje unijną w programie dla małych firm

W związku z ogłoszonym naborem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa II „Gospodarka Regionalnej Szansy”, Działanie 2.1 „Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw” Schemat A „Bezpośrednie wsparcie inwestycji w MŚP” prezentujemy wydatki kwalifikujące się do współfinansowania ze środków unijnych. W odniesieniu do różnych kategorii kosztów kwalifikują się one do dofinansowania w odmiennym udziale procentowym. Maksymalny poziom dotacji dla całej inwestycji wynosi, w zależności od powiatu – miejsca lokalizacji, 40% lub 45% (tylko powiaty: brzeski, dąbrowski, gorlicki, limanowski, nowosądecki ziemski, proszowicki i tarnowski ziemski).

Dofinansowaniu podlegają projekty, których efektem będzie poprawa konkurencyjności przedsiębiorstwa polegająca na unowocześnieniu dotychczasowego sposobu działania. W ramach dotacji sfinansować można:

 • rozbudowę lub nabycie przedsiębiorstwa,
 • zmianę produkcji lub procesu produkcyjnego,
 • zmianę stosowanych rozwiązań produkcyjnych, technologicznych, organizacyjnych, sprzyjających ochronie środowiska naturalnego i BHP,
 • unowocześnienie wyposażenia przedsiębiorstwa,
 • zmianę wyrobu lub usługi, w tym także zmianę sposobu ich świadczenia,
 • modernizację środków produkcji.

Czytaj dalej


1

Ogłoszenie o naborze wniosków dla małych przedsiębiorstw do Działania 2.1 Schemat A — Analiza ogłoszenia z komentarzem

Na stronie www.mcp.malopolska.pl został ogłoszony nabór dla małych firm z województwa małopolskiego. Poniżej prezentujemy jego treść wraz z komentarzem redaktorów serwisu RozwijamyFirme.pl:

MAŁOPOLSKIE CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI jako Instytucja Pośrednicząca II stopnia w zarządzaniu II Osią priorytetową Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 „Gospodarka regionalnej szansy” ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Budżetu Państwa w ramach Działania 2.1 „Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw”, Schemat A „Bezpośrednie wsparcie inwestycji w MŚP”.

Tryb konkursu :

Konkurs ma charakter zamknięty i polega na ocenie wniosków o dofinansowanie wraz z pełną dokumentacją.

Komentarz serwisu: Zamknięty, czyli składanie wniosków odbywa się w określonym przedziale czasowym. Nie ma tutaj kolejności zgłoszeń. Wystarczy w wyznaczonym przedziale czasowym złożyć dokumentację.

Czytaj dalej


2

Działanie 8.2 alternatywą dla 8.1

B2BRozwój sektora B2B jest uważany w Unii Europejskiej za priorytetowy i dlatego dla przedsiębiorców przygotowano specjalne działanie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG). Program 8.2 to bliźniaczy program słynnego już w Polsce programu 8.1 związanego z inwestycjami w e-usługi. Oba programy związane są z finansowaniem inwestycji realizowanych drogą „webową”, czyli usług dostępnych przez przeglądarkę internetową. Program 8.1 już omówiliśmy w naszym serwisie, dlatego dziś zajmiemy się omówieniem działania programu 8.2.

Sam skrót w nazwie programu „B2B” oznacza rozwiązanie business-to-business, czyli rozwiązanie pomiędzy firmami z wykorzystaniem Internetu np. zamówienia towaru, obrót dokumentów księgowych, wysyłanie ofert handlowych drogą elektroniczną itp. Wsparcie z programu 8.2 dotyczy zarówno przedsięwzięć o charakterze technicznym (informatycznym), jak i organizacyjnym, które prowadzą do współpracy biznesowej między firmami w formie elektronicznej. Należy również zauważyć, że wsparcie obejmie przedsiębiorcę tylko wtedy, kiedy współpracuje on z co najmniej z dwoma innymi przedsiębiorstwami. Dlatego do naszego projektu musimy zaprosić  przynajmniej dwóch partnerów (może być ich więcej), których wspólna praca pozwoli stworzyć takie rozwiązanie.

Program 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B dotyczy wsparcia dla sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw (MŚP), a także dla Mikroprzedsiębiorstw istniejących co najmniej jeden dzień. W programie nie ma barier co do istnienia firmy na rynku, jak to ma miejsce w programie 8.1.

Na jakie projekty można otrzymać wsparcie?

Przede wszystkim na te, które związane są z tworzeniem nowych bądź modernizacją już istniejących systemów informatycznych, które mają umożliwić prowadzenie interesów przez Internet. Z tym że projekty, które otrzymają wsparcie, mogą być realizowane nie dłużej niż 2 lata (24 miesiące).

Czytaj dalej


0

Małopolska: Dotacje dla małych firm już od 19 kwietnia 2010

B1Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości jako Instytucja Pośrednicząca ogłosiła już drugi nabór w ramach programu „Gospodarka regionalnej szansy”, Działanie 2.1 Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw, schemat A “Bezpośrednie wsparcie inwestycji w MŚP”. Jest to program mający na celu wspieranie działalność inwestycyjnej małopolskich przedsiębiorców. Jest to program przeznaczony dla małych firm, czyli firm zatrudniających powyżej 10 osób.

Nabór programu zaczyna z 19 kwietnia 2010 i potrwa do 19 maja 2010. W puli na ten nabór przewidziano aż 46 mln zł do rozdania. Jest to bardzo duża kwota do podziału na przedsiębiorców, którzy zamierzają zrealizować inwestycje na przestrzeni najbliższych dwóch lat.

Celem głównym działania “2.1 Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw” jest stworzenie silnego i konkurencyjnego sektora MŚP poprzez bezpośrednią pomoc finansową, wspierając tym samym rozwój tychże przedsiębiorstw.

Czytaj dalej


0

Mapa pomocy regionalnej dla przedsiębiorców

W latach 2007–2013 w Polsce będzie do wydania ponad 70 mld euro, z czego duża część przeznaczona będzie na inwestycje dla przedsiębiorców. Jeżeli myślisz o budowie nowego zakładu, rozbudowie już istniejącego, zmianie charakteru produkcji, wprowadzeniu nowych produktów, zastosowaniu lepszych rozwiązań w firmie, to te pieniądze mogą by znaczącym wsparciem w realizacji tych przedsięwzięć. By mieć pewność, że planowana przez nas inwestycja uzyska wsparcie w postaci dotacji unijnych, warto przed jej realizacją zapoznać się z informacjami, w ramach jakich programów pomocowych możemy skorzystać oraz jakie przedsięwzięcia mają szanse uzyskać dofinansowanie.

Do wyboru masz trzy podstawowe programy: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (PO IG), w ramach którego dofinansowane będą duże przedsięwzięcia o wysokim poziomie innowacyjności, Regionalne Programy Operacyjne (RPO), opracowywane przez poszczególne województwa, w ramach których dofinansowanie uzyskają przedsiębiorstwa regionalne na poprawę konkurencyjności oraz Program Rozwój Obszarów Wiejskich (PROW) w ramach działania 3.12 — tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw na obszarach wiejskich.

Czytaj dalej


0

Ogłoszenie wyników dotacji unijnych dla mikroprzedsiębiorstw z Małopolski

W dniu 11 marca 2010 r. została ogłoszona ostateczna lista wniosków projektów, które uzyskały dotacje unijne. W ramach naboru dla mikroprzedsiębiorstw z woj. małopolskiego odbywający się między wrześniem, a październikiem zostały wybrane 272 projekty, które w sumie otrzymają 33 miliony złotych na swoje inwestycje. Nasza firma Mikrokonsulting pozyskała prawie 7 dotacji dla swoich klientów o wartości blisko 823 tys. zł. Obecnie przygotowujemy dokumentacje dla naszych klientów do podpisania umowy.

Poniżej prezentujemy tekst o wynikach wraz z k0mentarzem redaktorów serwisu RozwijamyFirme.pl.

Zarząd Województwa Małopolskiego 11 marca 2010 roku Uchwałą nr 248/10 zatwierdził do dofinansowania 272 projekty mikroprzedsiębiorstw ubiegających się o wsparcie w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (MRPO), działanie 2.1 schemat A – Bezpośrednie wsparcie inwestycji w MŚP. Łączna wartość planowanych inwestycji to prawie 82 mln zł, z czego blisko 33 mln zł to kwota przyznanej dotacji z MRPO.
Najwięcej wybranych wniosków  pochodzi z miasta Krakowa (74) i powiatu krakowskiego (21), powiatu nowotarskiego (17), wadowickiego (16), tarnowskiego (16) i miasta Tarnów (16).