0

Regionalne Fundusze Pożyczkowe

Podstawą rozpoczęcia wszelkich inwestycji w firmie jest kapitał. Często komercyjne banki odmawiają przedsiębiorcom przyznania kredytów inwestycyjnych, bo nie są one w stanie udokumentować własnej wiarygodności kredytowej lub nie posiadają majątku, który mógłby stanowić zabezpieczenie kredytu. Dlatego też specjalnie z myślą o mikro i małych przedsiębiorcach utworzone zostały Regionalne Fundusze Pożyczkowe.

Regionalne Fundusze Pożyczkowe to przedsięwzięcia współfinansowane z budżetu państwa oraz środków unijnych, dzięki którym można uzyskać pożyczkę na wszystko, co związane jest z działalnością gospodarczą. Są one szczególnie przydatne, gdy firma chce zdobyć niskooprocentowane środki obrotowe na finansowanie bieżącej działalności.

Maksymalna kwota jaką może uzyskać Twoja firma to 120 tysięcy złotych. W większości przypadków wymagany jest wkład własny w wysokości minimum 20% całkowitej wartości przedsięwzięcia, przy czym często nie ma wymogu, aby wkład własny stanowiły pieniądze. Maksymalny okres spłaty uzależniony jest od konkretnego funduszu. Zazwyczaj wynosi on od 24 do 60 miesięcy, a zależy m.in. od celu pożyczki, np. pożyczka na cele obrotowe może być przyznana na krótszy czas niż pożyczka na cele inwestycyjne. Dopuszczalne są także karencje w spłacie od jednego do sześciu miesięcy, co oznacza iż pożyczkę można spłacać dopiero po np. 6 miesiącach od jej zaciągnięcia (w okresie karencji spłaca się wyłącznie odsetki za dany miesiąc od udzielonej pożyczki).

Częstym warunkiem jest obowiązek prowadzenia działalności gospodarczej przez cały okres spłaty pożyczki, a wynika to z faktu, iż środki zakupione z pieniędzy uzyskanych w ramach pożyczki muszą być używane wyłącznie do celów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. Oprocentowanie pożyczek śmiało można uznać za niskie, bowiem są one dotowane ze środków budżetu państwa i Unii Europejskiej. W skali roku wynosi ono przeciętnie od 3% do 9% i jest uzależnione od konkretnego funduszu.

Czytaj dalej


0

Dotacje dla mikroprzedsiębiorstw w Małopolsce już od 18 września 2009

Z dniem 18 września 2009 roku rusza konkurs na dotacje dla przedsiębiorstw, które mają siedzibę lub planują inwestycje w województwie małopolskim. Wsparciem objęte zostaną wyłącznie mikroprzedsiębiorstwa, czyli firmy zatrudniające mniej niż 10 pracowników oraz których roczny obrót i/lub całkowity bilans nie przekracza 2 mln euro. O dofinansowanie nie będą mogły starać się firmy z branży handlu detalicznego i sektora turystyki oraz te przedsiębiorstwa, które uzyskały wsparcie z Europejskiego Funduszu Społecznego na założenie własnej działalności gospodarczej przed upływem 2 lat.


Pomoc finansowa dla firm przewidziana została w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Małopolskiego w działaniu 2.1 Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw. Udzielenie dotacji ma na celu wzmocnienie konkurencyjności oraz rozwój mikroprzedsiębiorstw.

Czytaj dalej


0

Kredyt inwestycyjny jako źródło finansowania rozwoju przedsiębiorstwa

Planując swój dalszy rozwój, przedsiębiorstwa napotykają najczęściej na istotne bariery finansowe. Najczęściej ma to miejsce w początkowym okresie działalności, gdy firma nie ma jeszcze wypracowanych zysków, a wszystkie wcześniej zgromadzone i zdobyte nakłady zostały już zainwestowane. Możliwości zewnętrznego finansowania są różnorodne i zależą od wielu czynników. Jednym ze sposobów zdobycia kapitału niezbędnego do realizowania zamierzonych celów są oferowane przez banki kredyty inwestycyjne.

Przeznaczenie
Kredyt inwestycyjny jest przyznawany kredytobiorcy na finansowanie przedsięwzięć, których celem jest modernizacja i zwiększenie wartości majątku trwałego firmy. Może zostać przeznaczony na dwa rodzaje działań:
1) inwestycje związanie z rzeczowym majątkiem trwałym takie jak np. zakup maszyn i urządzeń czy dokonanie ich modernizacji, zakup środków transportu, budowa nowej linii technologicznej, zakup nieruchomości, budowa i remont obiektów itp.;
2) inwestowanie w wartości niematerialne i prawne np. licencje, oprogramowanie komputerowe, prawa autorskie, znaki towarowe, badania rozwojowe związane z nowymi wyrobami, koncesje, papiery wartościowe itp.

Przygotowanie
Ubiegając się o kredyt inwestycyjny musimy mieć określony cel. Należy przygotować specyfikacje i cennik planowanych inwestycji, a przy dużych inwestycjach także biznesplan. Powinniśmy określić wielkość kapitału, o który chcemy się ubiegać, czas i wysokość rat, które będą najlepiej dopasowane do możliwości naszego przedsiębiorstwa, zabezpieczenia będące gwarancją dla banku oraz wkład własny w inwestycje. Dodatkowo szacujemy czas, po jakim inwestycja zacznie przynosić zyski, które posłużą nam na spłatę zaciągniętego kredytu.

Czytaj dalej


4

Dla kogo dotacje na e-usługi

Wspieranie działalności gospodarczej prowadzonej przy wykorzystaniu Internetu przewidziane zostało w Działaniu 8.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Jest to typowa forma wsparcia przeznaczona na rozruch młodych, małych firm działających nie dłużej niż rok. W ramach Działania 8.1 poza wydatkami związanymi z wprowadzeniem nowych e-usług przewidziane jest kompleksowe wsparcie wraz z zakupem niezbędnego do prowadzenia działalności wyposażenia, sprzętu i usług.

Sama nazwa działania Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej sugeruje, że największe szanse wsparcia otrzymają liczne sklepy internetowe zajmujące się sprzedażą za pośrednictwem stron internetowych. Jednakże sama strona internetowa i realizacja zleceń przyjmowanych drogą elektroniczną nie wystarczą, by być innowacyjnym. Posiadanie własnej strony internetowej jest obecnie standardem, a nawet tylko pewnym minimum. Nie wszystkie firmy mają zatem szanse na uzyskanie dotacji w ramach Działania 8.1. Dotacji nie uzyskają firmy zajmujące się tradycyjnym handlem oraz usługami za pośrednictwem Internetu. Tak więc sklepy internetowe, internetowe serwisy fotograficzne, e-kwiaciarnie, firmy świadczące usługi hostingowe, serwerownie, biura architektoniczne, rachunkowości i porad prawnych mogą nie otrzymać dofinansowania na samo stworzenie strony internetowej czy na rozszerzenie działalności, jeżeli inwestycji nie będzie towarzyszyła pewna innowacja.

Czytaj dalej


1

Inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ogłosiła nabór wniosków na Działanie 4.4 Nowe inwestycje o wysokim poziomie innowacyjności w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Jest to bardzo dobra wiadomość dla wszystkich przedsiębiorców, którzy planują nowe innowacyjne przedsięwzięcia.  Program jest ogólnopolski, a więc każdy przedsiębiorca (w tym z Małopolski) może ubiegać się w nim o dotacje.  Wnioski do programu są przyjmowane w naborach odbywających się dwa lub trzy razy w roku.

Cel działania: Działanie ma na celu wsparcie przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych realizujących inwestycje obejmujące nabycie i wdrożenie nowoczesnych rozwiązań technologicznych zmierzających do wprowadzenia nowych produktów lub usług. Istotny jest przy tym warunek, by rozwiązania technologiczne, będące przedmiotem inwestycji, nie były stosowane na świecie dłużej niż 3 lata oraz by jej stopień rozpowszechnienia na świecie w danej branży nie przekraczał 15%. Oceny innowacyjności danej inwestycji będą oceniać eksperci.

Czytaj dalej


0

Małopolskie: dotacje dla sektora turystyki

Przedsiębiorcy województwa małopolskiego, którzy mają zamiar realizować inwestycje w sektorze turystyki mogą korzystać z dwóch form wsparcia: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego (MRPO) oraz Programu Rozwój Obszarów Wiejskich (PROW).

MRPO przewiduje wsparcie sektora turystyki w ramach Priorytetu 3 Turystyka i przemysł kulturowy. Głównym celem tego priorytetu jest podniesienie atrakcyjności turystycznej województwa poprzez rozwój bazy noclegowej i gastronomicznej, podniesienie standardu i jakości świadczonych usług oraz zwiększenie oferty produktów i usług turystycznych.

W oparciu o Działanie 3.1 Rozwój infrastruktury turystycznej dla przedsiębiorców przewidziane jest wsparcie w oparciu o tzw. schematy:

– Schemat B dotyczy przedsiębiorstw działających w sektorze uzdrowiskowym. Przykładowe projekty będą związane z budową, rozbudową i renowacją ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej zlokalizowanej na terenie uzdrowisk. Wsparcie przewidziane jest tu na poziomie od 500 tys. do 5 mln zł.
– Schematy C i D dotyczą małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność i realizujących projekt w obszarze turystyki rekreacji i sportu.

Czytaj dalej


1

B2B — wsparcie elektronicznego biznesu

Wielu ludzi przeraża ilość skrótów pojawiających się w codziennym życiu. Są w ofertach pracy, informacjach o firmach i wielu innych miejscach. Nie zawsze łatwo je rozszyfrować, a znalezienie czasu i chęci do szukania w Internecie graniczy z cudem.

Do takich skrótów należy także B2B. Jest to jednak skrót, który warto rozszyfrować, ponieważ daje możliwości uzyskania unijnych dotacji.

Skrót B2B pochodzi z języka angielskiego i pochodzi od wyrażenia business-to-business. Oznacza przepływ towarów, usług, pieniędzy i informacji (np. zamówień, dokumentów księgowych, ofert handlowych) pomiędzy firmami z wykorzystaniem sieci Internet. Należy tutaj zaznaczyć, że chodzi o niezależne firmy współpracujące ze sobą z wykorzystaniem dróg elektronicznych.

Rozwój sektora B2B jest uważany w Unii Europejskiej za priorytetowy i dlatego dla przedsiębiorców przygotowano specjalne działanie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG). Jest to działanie 8.2, czyli: Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B. Dotyczy on wsparcia dla sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw (MŚP), a także dla Mikroprzedsiębiorstw.

Dla przypomnienia:

Podział na małe i średnie przedsiębiorstwa jest uzależniony od trzech czynników: po pierwsze od liczby zatrudnianych przez przedsiębiorcę pracowników, po drugie od rocznego obrotu lub, po trzecie, od całkowitego bilansu rocznego.

  • Mikroprzedsiębiorstwo to takie, w którym pracuje mniej niż 10 osób, i którego roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 mln euro
  • Małe przedsiębiorstwo zatrudnia 50 pełnoetatowych pracowników, a jego roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 10 mln euro.
  • Średnie przedsiębiorstwo zatrudnia do 250 pełnoetatowych pracowników. Jego roczny obrót nie przekracza 50 mln euro, a całkowity bilans roczny nie przekracza 43 mln euro.

Czytaj dalej


0

Dotacje na e-usługi i produkty cyfrowe

Obecnie tak zwane „usługi na odległość” pozwalają na ograniczenie kosztów funkcjonowania firmy oraz zwiększenie zakresu działalności. Często są one wygodniejsze dla samego klienta, który zamiast udawać się do siedziby firmy po zakup nowego produktu lub usługi, może je zamówić za pośrednictwem strony internetowej nie ruszając się z domu.

Zatem jeżeli jesteś młodym przedsiębiorcą i planujesz świadczyć lub świadczysz zautomatyzowane usługi z wykorzystaniem Internetu, masz przed sobą wielką możliwość rozwoju firmy dzięki dotacjom unijnym, bowiem Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) planuje już w lipcu uruchomić nabór wniosków na Działanie 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Jest to wyjątkowa okazja by sprawić, aby Twoja firma stała się jeszcze bardziej konkurencyjna obejmując swoim zasięgiem całą Polskę i świat. Działanie to skierowane jest do mikro i małych przedsiębiorstw (zatrudniających w sumie do 50 osób), które prowadzą działalność gospodarczą nie dłużej niż 1 rok. Głównym jego celem jest wsparcie rozwoju tzw. e-usług (usługi świadczone droga elektroniczną) oraz wytworzenia produktów cyfrowych (np. dokumentów, pieniędzy, oprogramowania, praw autorskich itp.).

Czytaj dalej


0

Dotacje na fuzje i przejęcia

W ramach programów unijnych przewidzianych na lata 2007–2013 polscy przedsiębiorcy dostaną rekordową ilość pieniędzy. Stwarza to doskonałą możliwość rozwoju całej gospodarki naszego kraju. Jednym z elementów rozwoju firm prowadzącym do rozszerzania zakresu działalności oraz zwiększania konkurencyjności przedsiębiorstw fuzje i przejęcia. W wyniku tych działań może dojść do połączenia dwóch podmiotów gospodarczych w jeden większy i bardziej konkurencyjny. Działania te mogą polegać również na nabyciu takiej liczby udziałów innej firmy, która umożliwia całkowitą jej kontrolę.

Fuzje i przejęcia są stałym elementem gospodarki każdego kraju. Główną przyczyną, dla której firmy podejmują decyzję o połączeniu się lub przejęciu innego przedsiębiorstwa, jest poprawa konkurencyjności poprzez połączenie sieci sprzedaży, poszerzenie asortymentu produktów, zdobycie nowych rynków, obniżenie kosztów i ryzyka oraz wymianę doświadczeń i technologii.

Przejęcie innego przedsiębiorstwa lub połączenie się firm pozwala na realizację obecnych i osiąganie nowych strategicznych celów. Uczestnikami fuzji mogą być przedsiębiorstwa produkujące podobne produkty w tej samej branży lub zajmujące się różnymi etapami tego samego produktu, jak też przedsiębiorstwa działające w innych branżach. Często przedsiębiorcom opłaca się przejąć inną firmę lub połączyć się z podobnym przedsiębiorstwem bardziej, niż dokonywać inwestycji polegającej na rozbudowie własnej firmy i zakupie nowych maszyn, urządzeń czy technologii.

Czytaj dalej


1

Dotacje unijne dla firm w Małopolsce

Wsparcie dla przedsiębiorców z województwa małopolskiego zostało przewidziane w Małopolskim Regionalnym Programie Operacyjnym. Program ten ma na celu poprawę konkurencyjności regionu poprzez tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i wsparcie rozwoju przedsiębiorczości.

Dofinansowanie przedsiębiorców możliwe będzie w ramach:

1. Priorytetu II Gospodarka regionalnej szansy, Działanie 2.1 Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw.

Dla kogo?

Dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw zarejestrowanych i prowadzących działalność na terenie województwa małopolskiego za wyjątkiem: przedsiębiorstw z branży handlu detalicznego i branży turystycznej, osób podlegających ubezpieczeniu w KRUS, przedsiębiorstw prowadzących działalność nie dłużej niż rok, świadczących usługi drogą elektroniczną.

Na co?

Na projekty zakładające:

– rozbudowę i nabycie przedsiębiorstwa,
– działania mające na celu dokonywanie zasadniczych zmian produkcji bądź procesu produkcyjnego,
– zmianę stosowanych rozwiązań produkcyjnych, technologicznych, organizacyjnych na sprzyjające poprawie środowiska naturalnego oraz BHP,
– unowocześnienie wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorstwa,
– zmianę wyrobu i usługi, w tym także zmianę w sposobie świadczenia usług,
– modernizację środków produkcji.

Czytaj dalej