0

Regionalne Programy Operacyjne w Małopolsce i nie tylko

Podstawą wsparcia polskich przedsiębiorców są programy unijne. Mogą one być realizowane na szczeblu krajowym w zakresie dużych, innowacyjnych przedsięwzięć lub na szczeblu regionalnym w ramach regionalnych programów operacyjnych. Mikro i małe firmy, które działają na lokalnych i regionalnych rynkach realizując inwestycje do 8 milionów złotych, mogą liczyć właśnie na tę formę wsparcia. Każde z 16 województw opracowało własny program operacyjny, w którym zawarte zostały obszary wsparcia. Przeważnie każde województwo dostanie około 1,5 mld zł na realizację celów zawartych w programach, z czego 20–30% przeznaczone zostanie dla przedsiębiorstw. Nazwy działań, poziom oraz maksymalna wysokość dofinansowania będą inne w każdym województwie.

Czytaj dalej


0

Programy unijne dla firm z Małopolski

Prawie wszyscy przedsiębiorcy, poza nielicznymi sektorami (górnictwo, hutnictwo, przemysł stoczniowy), mogą liczyć na pomoc publiczną. W ramach tej pomocy mogą otrzymać wsparcie w postaci dotacji unijnych oraz licznych, zróżnicowanych regionalnie, atrakcyjnych ulg podatkowych i dofinansowań. O tym, iż jest to bardzo ważna forma wsparcia dla przedsiębiorców świadczy fakt, że w jej ramach można sfinansować nawet dwie trzecie kosztów inwestycyjnych związanych z zakupem np. nowych maszyn i urządzeń. Jednakże aby uzyskać takie wsparcie, czeka Cię jeszcze daleka droga.

Warto wiedzieć, że programy dzielą się na poszczególne priorytety oraz działania. Nie wszystkie będą przeznaczone na bezpośrednie wsparcie firm. Poniżej znajduje się opis działań w ramach poszczególnych programów skierowany bezpośrednio do przedsiębiorstw.

Czytaj dalej


0

Programy Unijne na lata 2007-2013 — od tego się zaczęło

Aby sięgnąć po unijne środki, Polska musiała opracować szereg dokumentów programowych, w oparciu o które będzie można starać się o dofinansowanie z unijnej kasy. Najważniejszym dokumentem jest Narodowa Strategia Spójności, która określa priorytety i obszary wykorzystania oraz system wdrażania funduszy unijnych. Celem strategicznym Narodowej Strategii jest poprawa konkurencyjności polskiej gospodarki, wzrost zatrudnienia oraz poziomu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej.

Cele Narodowej Strategii będą realizowane poprzez tak zwane programy. W latach 2007–2013 będą obowiązywały następujące programy wsparcia:

  1. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko — ma na celu podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski, rozwój infrastruktury technicznej, ochronę i poprawę stanu środowiska naturalnego, zdrowia oraz tożsamości kulturowej. Dofinansowane zostaną tutaj duże inwestycje na poziomie krajowym w obszarze ochrony środowiska, rozwoju sieci transportowej i energetycznej, w dziedzinie kultury, służby zdrowia i szkolnictwa wyższego.
  2. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka — ma na celu wspieranie szeroko rozumianej innowacyjności obejmującej działania o charakterze naukowym, technicznym, organizacyjnym, finansowym czy handlowym. Przewiduje się tu dofinansowanie projektów badawczych i prac rozwojowych prowadzących do powstawania i wdrażania nowoczesnych technologii i innowacji, infrastruktury jednostek naukowo–badawczych, przedsiębiorstw wprowadzających nowoczesne technologie i rozwiązania innowacyjne, przedsiębiorstw poszukujących zagranicznych partnerów handlowych; budowy elektronicznej administracji i e-usług.

Czytaj dalej

 
0

Firma doradcza Mikrokonsulting

Mikrokonsulting to grupa młodych, ambitnych, aktywnych ludzi. Na bieżąco śledzimy sytuację na rynku, dostosowujemy się do panujących tam zasad, wyznaczamy nowe trendy. Nasza firma działa od 2005 roku specjalizując się pozyskiwaniu dotacji na terenie całego kraju.  Z początkiem roku 2009 weszliśmy na nasz docelowy rynek czyli na małopolske  i od razu rozpoczęliśmy dynamiczny rozwój. Kilkanaście projektów, kilkaset stron analiz… to dało nam razem kilkanaście uśmiechów zadowolonych klientów. Każdy problem jest inny, każdy stanowi szansę dla nas i dla Ciebie. Firma Mikrokonsulting powstała głównie po to, aby rozwiązywać problemy klientów zamierzających rozpocząć własną działalność gospodarczą. Ta grupa klientów interesuje nas szczególnie, ponieważ charakteryzuje się ciągłym dynamicznym rozwojem, wprowadzaniem innowacyjnych metod zarządzania oraz zainteresowaniem nowymi kanałami dystrybucji dla swoich usług i produktów. Te najmniejsze podmioty gospodarcze nadają sens wszystkiemu, co dzieje się na lokalnych rynkach. Są otwarte na zmiany i gotowe podjąć wyzwanie. Rozwijamy się i pragniemy byś i Ty rozwijał się z nami!

Czytaj dalej


0

Dlaczego Małopolska?

Województwo małopolskie – jedno z 16 województw Polski. W obecnym kształcie istnieje od 1 stycznia 1999 roku i powstało w wyniku reformy administracyjnej. Województwo zajmuje powierzchnię 15 108 km² i jest jednym z mniejszych regionów Polski (12 miejsce w kraju). Pod względem liczby mieszkańców (3 mln 287 tys. osób) województwo znajduje się na 4 miejscu w Polsce. Gęstość zaludnienia jest tu jedną z najwyższych w kraju (woj. małopolskie – 217 osób/km², średnia krajowa – 122 osób/km²).

Demografia

Liczba ludności (dane z 30 listopada 2007):

Ogółem Kobiety Mężczyźni
osób % osób % osób %
Ogółem 3 274 627 100 1 687 338 51,5 1 587 289 48,5
Miasto 1 620 769 100 853 935 52,7 766 834 47,3
Wieś 1 653 858 100 833 403 50,4 820 455 49,6

Gospodarka

Województwo małopolskie jest jednym z najbardziej zróżnicowanych pod względem poziomu rozwoju gospodarczego regionów w Polsce. Dysponuje ono znaczącym w skali kraju potencjałem społeczno-gospodarczym. Wytwarza 7,2% PKB, co daje mu 5 miejsce w kraju. Mocna pozycja w gospodarce kraju wynika z dużego udziału w globalnej wartości produkcji sprzedanej przemysłu i budownictwa – odpowiednio 7% i 8%. Region jest szczególnie aktywny w dziedzinie budownictwa mieszkaniowego – 2 miejsce w kraju. Jednak w wielu gałęziach dominuje gospodarka tradycyjna (praco-, materiało- i kapitałochłonna) o bardzo niskim poziomie konkurencyjności międzynarodowej. W województwie małopolskim występuje niska, w porównaniu do średniej krajowej, stopa bezrobocia – 7,2%.

Mimo pozytywnych zmian i wzrostu znaczenia przemysłów rozwojowych będących nośnikami postępu technologicznego i organizacyjnego, tj. kablowego, telekomunikacyjnego, komputerowego, farmaceutycznego, poligraficznego, materiałów budowlanych (ich udział w produkcji przemysłowej regionu wynosi ok. 20%) podstawę gospodarki nadal stanowią tradycyjne gałęzie, np. hutnictwo, ciężka chemia, górnictwo, przemysł metalowy, tytoniowy, spożywczy. Trzy pierwsze, ze względu na ich malejący udział w rynku, określane są mianem przemysłów schyłkowych.

Czytaj dalej