1

Aktualne nabory wniosków na dotacje unijne

Nabory dla firm z Małopolski:

– mikroprzedsiębiorstwa: od września do października,

– małe firmy: od 19 kwietnia do 19  maja 2010 roku,

– średnie firmy: w roku 2010 nie ma naborów.

Nabory dla firm z obszarów wiejskich:

– III kwartał 2010.

Nabory na e-biznes:

– 8.1: II kwartał,

– 8.2: II kwartał.


0

Zakupy z dotacji, czyli co można, a czego nie można kupić

Zanim zaczniemy odpowiednie przygotowania projektu pod dotacje unijne, w pierwszej kolejności musimy poczynić przemyślenia odnośnie rzeczy, które będą potrzebne podczas przeprowadzania działań inwestycyjnych. Dotacji z Unii Europejskiej nie można przeznaczyć na wszystko. Każdy zakup według danego programu musi być kwalifikowany. Oznacza to, że zakup narzędzi, sprzętu, środka transportu musi być zgodny z wytycznymi do programu, w którym chcemy wziąć udział. Tak naprawdę przy odpowiednim uzasadnieniu dotacje można przeznaczyć na wszystko, co będzie miało postać rzeczy lub jednorazowej usługi. Jednakże Unia Europejska nie sfinansuje kosztów bieżącej działalności przedsiębiorstwa takich, jak stałe czynsze, stałe opłaty, reklama czy wynagrodzenia pracowników.

Wydatki powinny być ściśle związane z pracami inwestycyjnymi inwestycji, którą realizujemy. Zatem co można kupić? Poniżej prezentujemy listę:

 • koszty nabycia nieruchomości niezabudowanej,
 • koszty nabycia nieruchomości zabudowanej,
 • koszty nabycia robót i materiałów budowlanych związanych z budową, rozbudową lub remontem obiektów budowlanych, budowli i lokali, pod warunkiem, że są niezbędne do prawidłowej realizacji i osiągnięcia celów projektu,
 • koszt nabycia nowych i używanych środków trwałych na stałe zainstalowanych w projekcie, ściśle związanych z realizacją projektu (w tym w szczególności maszyny i urządzenia, narzędzia, przyrządy i aparatura, wyposażenie biurowe, infrastruktura techniczna),
 • koszty rat kapitałowych z tytułu leasingu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych prowadzącego do przeniesienia własności tych środków na korzystającego (Beneficjenta) do wysokości wartości początkowej środka trwałego z dnia zawarcia umowy leasingu,
 • koszty nabycia specjalistycznych środków transportu wyszczególnionych w rodzaju 743 oraz podgrupie 76 Klasyfikacji Środków Trwałych (Rozporządzenie RM w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych z 1999 r., Dz.U. nr 112, poz. 1317), pod warunkiem, że wnioskodawca nie prowadzi działalności w sektorze transportu i zagwarantuje, iż zakupiony środek transportu będzie służył wyłączenie do realizacji celu określonego w projekcie,
 • koszty nabycia wartości niematerialnych i prawnych związanych z transferem technologii poprzez nabycie patentów, licencji, know-how lub nieopatentowanej wiedzy technicznej,
 • koszty instalacji i uruchomienia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, zakupionych z udziałem dofinansowania, z wyłączeniem wydatków na szkolenia w zakresie ich obsługi,
 • koszty podatku VAT, jeśli zgodnie z odrębnymi przepisami Beneficjentowi nie przysługuje prawo jego zwrotu lub odliczenia od należnego podatku od towarów i usług.

Czytaj dalej


0

Najczęściej popełnianie błędy przy ubieganiu się o dotacje

Co trzeba zrobić, aby otrzymać dotację? W pierwszej kolejności należy złożyć kompletną dokumentację  o dofinansowanie. O tym, czy nasza firma otrzyma fundusze unijne na dalszy rozwój lub rozpoczęcie działalności, decyduje właśnie wniosek wraz z biznesplanem, który powinien spełniać wszelkie wymogi formalne. Wiele osób traci szansę na otrzymanie dotacji dlatego, że ich projekty zawierają błędy, które według komisji oceniającej są niedopuszczalne. Jak skonstruować wniosek i biznesplan, aby odniósł sukces? Przede wszystkim unikając błędów swoich poprzedników. W tym celu warto przeanalizować najczęściej popełniane przez przedsiębiorców błędy w latach 2004-2006 oraz 2007-2010, o których piszemy w dalszej części artykułu.

Na początek parę zdań o tym, w jaki sposób wnioski przedsiębiorców są analizowane i oceniane. Należy rozróżnić dwa rodzaje ocen, jakiej podlegają projekty. Są to:
– ocena formalna,
– ocena merytoryczno-techniczna.
Podczas tej pierwszej oceny sprawdza się, czy złożone dokumenty zgodne są z wytycznymi konkretnego programu. Na etapie formalnego tworzenia wniosku przedsiębiorcy popełniają elementarne błędy, które uniemożliwiają im uzyskanie dotacji. Do najpoważniejszych i najczęstszych z nich należą:
– niezgodność wersji elektronicznej wniosku z wersją papierową, wersje papierowe (oryginał i kopie) są inne,
– oddanie wydruku wniosku o dofinansowanie realizacji projektu z Generatora wniosków jako wydruku próbnego zamiast właściwego,
– niewypełnienie wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w Generatorze Wniosków, ale na formularzu tekstowym Word lub innym,
– podanie niezgodnej z prawem kategorii beneficjenta, błędnego rodzaju projektu, niespełnienie kryterium geograficznego oraz popełnienie błędów stojących w ewidentnej sprzeczności z dokumentami programowymi danego programu, których w żaden sposób nie można poprawić.

Czytaj dalej


0

RPO małopolska: Dotacje dla średnich firm dopiero w 2011 roku

Wsparcie unijne udzielane w ramach Działania 2.1 „Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw” Schemat A „Bezpośrednie wsparcie inwestycji w MŚP” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2007-2013 Oś Priorytetowa II „Gospodarka regionalnej szansy” przeznaczone jest na inwestycje realizowane nie tylko przez mikro i małe, ale także przez średnie przedsiębiorstwa.

Istotą działania jest udzielanie wsparcia na realizację inwestycji zakładających podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw. Ich podstawą jest zmiana dotychczasowego sposobu funkcjonowania firmy w związku z:

– wprowadzeniem w ofercie nowych rodzajów produktów/usług,

– zasadniczą modyfikacją obecnego procesu produkcyjnego lub procesu świadczenia usług,

– przekształceniem procesu produkcji lub procesu świadczenia usług na bardziej sprzyjające środowisku lub przyczyniające się do poprawy warunków BHP.

Założona zmiana metody prowadzenia działalności odbywa się w oparciu o dokonane wydatki inwestycyjne, których przedmiotem kwalifikującym się do objęcia dotacją unijną może być:

– rozbudowa przedsiębiorstwa,

– zakup przedsiębiorstwa,

– unowocześnienie wyposażenia przedsiębiorstwa poprzez zakup nowych maszyn i urządzeń,

– modernizacja środków produkcji w kierunku większej wydajności, lepszej ochrony środowiska, poprawy warunków BHP.

Czytaj dalej


0

Jak zdobyć dotację unijną w Małopolsce

Nie jest bezzasadnym pytanie o to, jak uzyskać dotację z przeznaczonych na ten cel środków. Aby uzyskać pomoc należy spełnić kilka warunków. Zostały one nazwane metodą pięciu kroków, po których spełnieniu mamy znaczącą szansę na uzyskanie unijnych pieniędzy.

KROK PIERWSZY — POMYSŁ

Najważniejszą sprawą w całym procesie pozyskiwania dotacji jest dobry pomysł. Jest on istotny przede wszystkim dlatego, że podpowiada nam co chcemy zrobić dla naszej firmy. Bez dobrego pomysłu nie będziemy w stanie odpowiedzieć sobie na pytania: co chcę zrobić? Dlaczego mojej firmie jest to potrzebne? Jakie nakłady finansowe będę musiał(a) ponieść w związku z planowaną inwestycją? Zanim zaczniemy odpowiadać na każde z tych pytań, powinniśmy się zastanowić, czy rzeczywiście to, co sobie wymyśliliśmy, odpowiada konkretnym potrzebom naszej firmy. Najłatwiej to sprawdzić wykonując analizę SWOT. Analizę tę przedstawia się jako analizę sytuacji przedsiębiorstwa na rynku, a więc mocne i słabe strony samego przedsiębiorstwa oraz szanse i zagrożenia płynące z zewnętrznego otoczenia firmy i samego rynku.  Dogłębna analiza wskaże nam wszystkie możliwe do przewidzenia konsekwencje wdrożenia w życie naszego pomysłu. Na tym etapie jesteśmy również w stanie określić główny cel naszego przedsięwzięcia.

Kiedy wiemy już, co chcemy zrobić i jakie ma to szanse powodzenia, możemy przejść do następnego kroku, jakim jest wybór właściwego programu dotacji.

Czytaj dalej


0

Dotacje dla firm w 2010 roku w praktyce

Nowy rok, nowe plany, nowe inwestycje. Przy planowaniu inwestycji większość z nas szuka różnych form dofinansowania dla naszej inwestycji, szczególnie tych bezzwrotnych. Wszędzie słyszy się o dotacjach, że nasz konkurent realizuje inwestycje ze środków unijnych itp. W mediach trąbią o niewykorzystaniu środków unijnych i zachęcają do korzystania z nich. Jednakże znalezienie odpowiedzi na pytania gdzie i jak załatwić taką dotację spędza sen z powiek niejednego przedsiębiorcy. W tym artykule postaram się wyjaśnić, jak wygląda pozyskanie dotacji dla firmy w praktyce.

Jeżeli nasza inwestycja nie ma nic wspólnego z projektowaniem ultranowoczesnych technologii, to naszą inwestycję można sfinansować z Regionalnego Programu Operacyjnego. Każde województwo ma swoje programy oraz podprogramy skierowane do przedsiębiorców. Dlatego w jednym województwie możemy dostać 200 tys. zł dotacji, a w innym milion zł. Jest tu jedna zasada — o dotacje staramy się w województwie, gdzie realizujemy inwestycje.

Następny krok to znalezienie interesującego nas programu i zapoznanie się z jego zasadami. Naszą inwestycję musimy dostosować do programu, a nie odwrotnie. Jeżeli mamy taki program, to patrzymy na harmonogram naborów. Tutaj uwaga: nabory organizowane są raz do roku! Dlatego odpowiednio wcześniej musimy się przygotować i dopasować do planowanego naboru.

Przypomnę tutaj, że dotacje dla firm działają na zasadzie refundacji, a więc dopiero po zrealizowaniu całej inwestycji otrzymamy zwrot w wysokości od 40 do 70% zrealizowanej inwestycji. W niektórych województwach (np. pomorskim) otrzymamy 60%, a z kolei w łódzkim 70%. W każdym województwie stopa refundacji jest inna.  W Małopolsce mamy refundacje na poziomie 40%.  W niektórych powiatach stopa refundacji może wzrosnąć do 45%.

Jeżeli Twoja firma planuje inwestycje w najbliższych latach to warto wcześniej wystartować. Musimy wziąć pod uwagę, że nabory są raz do roku i musimy się do nich dopasować. W dodatku na decyzję o otrzymaniu dotacji czeka się od 3 do 6 miesięcy. Dlatego jeżeli planujemy inwestycje w latach 2011-2012, już teraz warto o tym pomyśleć. Szczególnie jeżeli nasza firma i tak planuje zrealizować w tym okresie inwestycje, to możemy na tym tylko skorzystać.

Czytaj dalej


1

Warto być innowacyjnym

Ostatnio często słyszy się o dotacjach na różnego rodzaju innowacje wprowadzane w przedsiębiorstwach. Jest to związane z ogólną polityką Unii Europejskiej, a w szczególności ze Strategią Lizbońską głoszącą, że do 2010 roku Unia Europejska ma się stać najprężniej rozwijającą się gospodarką na świecie. Jednym z instrumentów służących temu celowi mają się stać innowacyjne rozwiązania wprowadzane w przedsiębiorstwach. Jednak aby w pełni wykorzystać szansę na dotację, należy zaznajomić się z kilkoma problemami.

Co to jest innowacja?

Innowacyjność przedsiębiorstw polega na ich zdolności do wdrażania i stosowania w praktyce nowych technologii, wyników badań ośrodków naukowych, a także tworzenia nowych produktów i usług oraz nowych rozwiązań w sferze organizacji, zarządzania i innych. A więc innowacja to po prostu coś nowego, co można zastosować w praktyce.

Czytaj dalej


0

RPO Małopolska: Wyniki dla małych firm ubiegających się o dotacje unijne

Ukazała się ostateczna lista firm, które otrzymają wsparcie w ramach „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa II „Gospodarka Regionalnej Szansy”, Działanie 2.1 „Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw” Schemat A „Bezpośrednie wsparcie inwestycji w MŚP”.

Lista wniosków znajduje się tutaj.

W ramach programu pisaliśmy dwa projekty i oba otrzymały dofinansowanie. Skuteczność zatem 100%. Wartość pozyskanej dotacji to 1.47 mln zł.


1

Kto jest mikroprzedsiębiorcą, małym, a kto średnią firmą?

Przed rozpoczęciem szukania programów dla swojej firmy musisz się najpierw dowiedzieć, do której grupy MSP należy Twoja firma. Sektor MSP to powszechnie stosowane skrótowe określenie dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Takie wyodrębnione kategorie przedsiębiorców pojawiły się w polskim prawodawstwie w ramach jego harmonizacji z prawodawstwem Unii Europejskiej. Do sektora MSP zalicza się podmiot prowadzący działalność gospodarczą bez względu na jego formę prawną. W szczególności są to osoby prowadzące działalność na własny rachunek, firmy rodzinne zajmujące się rzemiosłem lub inną działalnością, bądź spółki lub konsorcja prowadzące regularną działalność gospodarczą.

Kryteria przynależności do klasy małych i średnich przedsiębiorstw:

1. Przedsiębiorstwo średnie w myśl art. 106 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej to przedsiębiorca, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

 • zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz
 • osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 50 mln euro lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych 2 lat nieprzekraczającego równowartości w złotych 43 mln euro.

Czytaj dalej


0

Fundusze Poręczeń Kredytowych

Ciekawym rozwiązaniem może być także skorzystanie z poręczeń kredytowych, przede wszystkim w sytuacji, gdy mimo iż Twoja firma ma zdolność kredytową, nie ma czym poręczyć zaciąganego kredytu lub pożyczki. Podobnie jak Regionalne Fundusze Pożyczkowe, również Fundusze Poręczeń Kredytowych są instytucjami non profit, czyli takimi, które z założenia nie mają przynosić zysku. Także i one są dotowane ze środków budżetu państwa i pieniędzy unijnych. Głównym zadaniem funduszy poręczeń kredytowych jest ułatwienie przedsiębiorcom dostępu do kredytów bankowych oraz pożyczek na prowadzenie działalności gospodarczej.

Zadaniem funduszy jest udzielanie poręczeń na zobowiązania finansowe tym przedsiębiorcom, którzy posiadają zdolność kredytową, nie posiadają natomiast wymaganych przez instytucję finansującą zabezpieczeń. Poręczenie udzielane przedsiębiorcy stanowi od 50% do 80% kwoty kredytu lub pożyczki (z FPK możesz skorzystać także, gdy chcesz zaciągnąć pożyczkę z Regionalnego Funduszu Pożyczkowego). W niektórych przypadkach maksymalna wartość poręczenia jest ograniczona kwotowo. W zależności od funduszu poręczeniem mogą być objęte kredyty lub pożyczki przeznaczone między innymi na:

– rozszerzenie działalności,

– finansowanie inwestycji,

– finansowanie działalności gospodarczej,

– wdrażanie nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych,

– tworzenie nowych miejsc pracy itp.

Czytaj dalej